tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Bạn đang xem: 82 alan worked too hard at exam tim

Alan worked too hard at the office, & this led to his illness.

A. Because Alan worked too hard at the office, and this led khổng lồ his illness.

B. Alan"s working too hard at the office, and this led khổng lồ his illness.

C. Alan"s illness resulted from his working too hard at the office.

D. His working too hard at the office resulted from his illness.A. Because Alan worked too hard at the office, and this led khổng lồ his illness.


Lớp 12Tiếng anh thí điểm
Những câu hỏi liên quan

A. He could not devote his life to the revolutionary cause because of his poverty.

C. Poor as he was, he led a devoted life to lớn the revolutionary cause.

D. He led a devoted life khổng lồ the revolutionary cause, but he was so poor


Lớp 0 giờ đồng hồ anh thí điểm
1
0
*

Đáp án C


Đúng 0
bình luận (0)

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

In spite of his poverty, he led a devoted life lớn the revolutionary cause.

B. If he had not been so poor, he could have devoted his life khổng lồ the revolutionary cause.


Lớp 0 giờ đồng hồ anh
1
0
Gửi hủy

In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause.

= Poor as he was, he led a devoted life to lớn the revolutionary cause.


Đúng 0

comment (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.


Lớp 0 giờ đồng hồ anh thí điểm
1
0
Gửi diệt

Chọn A


Đúng 0

bình luận (0)

In spite of his poverty, he led a devoted life khổng lồ the revolutionary cause

A. He could not devote his life lớn the revolutionary cause because of his poverty

B. If he had not been so poor, he could have devoted his life lớn the revolutionary cause

C. Poor as he was, he led a devoted life khổng lồ the revolutionary cause

D. He led a devoted life khổng lồ the revolutionary cause, but he was so poor


Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

= C. Nghèo đói là thế, mà lại ông ấy đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giải pháp mạng.

Các đáp án còn sót lại sai nghĩa :

B. Ví như ông ấy ko nghèo như thế, ông ấy hoàn toàn có thể cống hiến cuộc sống mình cho sự nghiệp phương pháp mạng.

D. Ông ấy đã góp sức cuộc đời mình cho sự nghiệp giải pháp mạng, dẫu vậy ông ấy sẽ quá nghèo khổ.


Đúng 0

bình luận (0)

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause

A. He could not devote his life to the revolutionary cause because of his poverty

B. If he had not been so poor, he could have devoted his life to lớn the revolutionary cause

C. Poor as he was, he led a devoted life lớn the revolutionary cause

D. He led a devoted life lớn the revolutionary cause, but he was so p


Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Gửi hủy

In spite of his poverty, he led a devoted life lớn the revolutionary cause.

= Poor as he was, he led a devoted life lớn the revolutionary cause.

Nghèo như vậy, tuy nhiên ông đứng vị trí số 1 một cuộc sống hiến đâng cho sự nghiệp phương pháp mạng.


Đúng 0

comment (0)

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.

In spite of his poverty, he led a devoted life to the revolutionary cause.

B. If he had not been so poor, he could have devoted his life to lớn the revolutionary cause. 


Lớp 0 giờ anh
1
0
Gửi bỏ

Đáp án C

= C. Bần hàn là thế, nhưng lại ông ấy đã góp sức cuộc đời mình cho việc nghiệp cách mạng.

Các đáp án sót lại sai nghĩa :

B. Nếu như ông ấy không nghèo như thế, ông ấy có thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp biện pháp mạng.

D. Ông ấy đã hiến đâng cuộc đời mình cho sự nghiệp phương pháp mạng, nhưng mà ông ấy đã quá nghèo khổ.


Đúng 0

comment (0)

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

His parents advised him khổng lồ study hard for his exam.

A. He was advised to lớn study hard for his exam.

B. He was advised study hard for his exam.

C. He was advised khổng lồ study hard his exam.

D. He is advised to lớn study hard for his exam.


Lớp 0 giờ đồng hồ anh thử nghiệm
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

= A. Anh ấy được khuyên yêu cầu học hành chuyên cần ho kì thi.

(to) advise somebody to do something: khuyên nhủ ai yêu cầu làm gì => Đáp án B sai


Đúng 0

phản hồi (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

It is alleged that Rashid killed an assistant in the Ruler"s office, thereby forfeiting his opportunity lớn be heir.

A. Rashid was alleged khổng lồ have killed an assistant in the Ruler"s office, thereby forfeiting his opportunity to lớn be heir.

B. Rashid is alleged that to have killed an assistant in the Ruler"s office, thereby forfeiting his opportunity to lớn be heir.

C. Rashid is alleged khổng lồ have killed an assistant in the Ruler"s office, thereby forfeiting his opportunity to lớn be heir.

D. Rashid is alleged have killed an assistant in the Ruler"s office, thereby forfeiting his opportunity lớn be heir.


Lớp 0 giờ anh thí điểm
1
0
Gửi diệt

Cấu trúc câu bị động không còn xa lạ với

= S + to lớn be + V1 + khổng lồ V2 / lớn have Ved/PPII

Nếu lướt cấp tốc ta có thể làm phép nhiều loại trừ: A không đúng thì của hễ từ to lớn be, B sai phương diện ngữ pháp (that lộ diện vô duyên trước to), D thiếu “to” thân believed have.


Đúng 0

bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The secret to success is hard work.

A. Working hard ensures success.

B. If you keep your work secret, you will succeed.

C. One cannot succeed if he has secrets.

D. One must work hard khổng lồ keep secrets.

Xem thêm: Mã Ngành, Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học Văn Lang Mã Ngành Luật, Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022


Lớp 0 giờ anh thử nghiệm
1
0
Gửi hủy

Tạm dịch: Bí quyết tới thành công là thao tác làm việc chăm chỉ.

B. If you keep your work secret, you will succeed: Nếu bạn giữ kín công việc của mình, bạn sẽ thành công


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
reset1010.com