Danh trường đoản cú 1. Sự nghiêm khắc, sự khắt khe, sự nghiêm ngặt 2. Sự mộc mạc, sự chân phương 3. Sự khắc khổ, sự khổ hạnh; sự giản dị khắc khổ 4. Vị chát
Dưới đây là những mẫu mã câu có chứa từ bỏ "austerity", trong cỗ từ điển từ bỏ điển y học Anh - reset1010.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với trường đoản cú austerity, hoặc xem thêm ngữ cảnh sử dụng từ austerity trong cỗ từ điển từ bỏ điển y học Anh - reset1010.comệt

1. Greek MPs pass austerity measures

các nghị sĩ Hy Lạp trải qua các giải pháp khắc khổ

2. There have been protests against the government"s austerity measures.

Bạn đang xem: Austerity là gì

Đã bao gồm phản đối phòng lại những biện pháp tự khắc khổ của thiết yếu phủ.

3. Four million workers go on strike in France lớn protest against austerity measures.

Hàng triệu con người dân Pháp ra ngoài đường biểu tình làm phản đối đạo luật lao đụng mới.

4. Despite his young age, he had a reputation at court for puritanical austerity.

tuy vậy tuổi trẻ em của mình, ông đã có một khét tiếng tại toàn án nhân dân tối cao cho sự thanh luyện nghiêm ngặt.

5. The Greek government-debt crisis, và subsequent austerity policies, have resulted in protests.

Cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ nước nhà Hy Lạp, và các chế độ thắt sống lưng buộc bụng, vẫn dẫn đến các cuộc biểu tình.

6. The social effects of the austerity measures on the Greek population were severe.

Tác động của các biện pháp thắt lưng buộc bụng so với người dân Hy Lạp là rất cực kỳ nghiêm trọng .

7. The country soon instigated austerity measures, dubbed the "eat two meals a day" campaign.

quốc gia này vẫn sớm thúc giục các biện pháp thắt sườn lưng buộc bụng, chọn cái tên là chiến dịch "ăn nhị bữa một ngày".

8. Critics argued that with an employment crisis, such fiscal austerity was premature & misguided.

những chỉ trích cho rằng với bối cảnh khủng hoảng rủi ro thất nghiệp, cơ chế tài khoá tương khắc khổ vì thế là vượt sớm và sai hướng.

9. The same year the Shah declared economic austerity measures khổng lồ dampen inflation & waste.

thuộc năm kia Đức Shah tuyên ba thắt sườn lưng buộc bụng nhằm giảm lạm phát và lãng phí.

10. All his reforms promoted the three Spartan reset1010.comrtues: equality (among citizens), military fitness, and austerity.

toàn bộ các cải tân của ông đều thúc đẩy ba đức tính của fan Sparta: bình đẳng (giữa những công dân), năng lực quân sự, với thói thắt sống lưng buộc bụng.

11. Europe was also rocked by anti-austerity protests, but the continent didn"t shift its direction.

Europe cũng rung chuyển vì biểu tình ngăn chặn lại thắt lưng buộc bụng, nhưng châu lục này vẫn giữ vững lập trường.

12. The Greek parliament has given its final approval to lớn the latest package of austerity measures .

Nghị reset1010.comện Hy Lạp vừa quyết định thông qua gói phương án thắt chặt chi tiêu mới duy nhất .

13. During this period, food, clothes và furniture had lớn be rationed in what became known as the austerity period.

trong thời kỳ đó, thực phẩm, áo quần và đồ vật bị chia chế độ theo chính sách được điện thoại tư vấn là Thời kỳ khắc khổ.

14. All the while , its commitment lớn austerity continues to lớn bite the average person - & they are n"t getting a bailout .

Trong toàn bộ các quãng thời gian đó , lời cam đoan về chế độ thắt sườn lưng buộc bụng thường xuyên siết chặt những người thuộc thế hệ trung giữ , những người sẽ không còn nhận được cứu giúp trợ tài chủ yếu .

15. The country is creaking under the weight of debt ; Europe is broke and the government is on an almighty austerity drive .

Đất nước này sẽ oằn mình bên dưới gánh nặng trĩu nợ nần ; châu Âu khánh tận và chủ yếu phủ cố gắng tiết kiệm rất là .

16. Israel was financially overwhelmed và faced a deep economic crisis, which led to lớn a policy of austerity from 1949 to lớn 1959.

Israel thiếu hụt tài thiết yếu nghiêm trọng và đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc, dẫn đến cơ chế thắt lưng buộc bụng từ thời điểm năm 1949 mang đến 1959.

17. He advocates reversing austerity cuts khổng lồ public serreset1010.comces & some welfare funding made since 2010, as well as renationalisation of public utilities and the railways.

Ông ủng hộ câu hỏi cắt bớt thắt sống lưng buộc bụng cho những dịch vụ công và phúc lợi an sinh xã hội được tiến hành từ năm 2010, và khuyến cáo tái thích hợp hóa những tiện ích nơi công cộng và con đường sắt.

18. The protests in Spain are part of a global unrest brought about by austerity measures implemented by various governments, such as pension reform for public employees in Wisconsin.

các cuộc biểu tình nghỉ ngơi Tây ban nha là một trong những phần của một hệ chứng trạng bất ổn, đã đem lại thắt sườn lưng buộc bụng, những biện pháp được thực hiện bởi chính phủ nước nhà khác nhau, như cách tân lương hưu đến công nhân reset1010.comên ở Wisconsin.

19. Stabilization, also called structural adjustment, is a harsh austerity regime (tight monetary policy & fiscal policy) for the economy in which the government seeks lớn control inflation.

Sự bất biến hóa, cũng được gọi là điều chỉnh cơ cấu, là một chính sách hà xung khắc (chính sách chi phí tệ và cơ chế thuế thắt chặt) đến nền kinh tế tài chính theo đó chính phủ tìm cách kiểm soát và điều hành lạm phát.

20. On 2 May 2010, the Eurozone countries và the International Monetary Fund agreed to lớn a €110 billion loan for Greece, conditional on the implementation of harsh austerity measures.

21. During the First World War, Queen Mary instituted an austerity drive at the palace, where she rationed food, & reset1010.comsited wounded & dying serreset1010.comcemen in hospital, which caused her great emotional strain.

vào chiến chũm Chiến sản phẩm Nhất, vương vãi hậu Mary lập con đường hầm ngơi nghỉ cung điện, nơi bà chia chế độ ăn, cùng thăm những quân nhân bị yêu mến hoặc đang bị tiêu diệt dần trong dịch reset1010.comện.

22. The First Rutte cabinet"s parliamentary majority was proreset1010.comded by the Christian Democratic Appeal và the party for Freedom, but this majority became unstable when the latter refused to support austerity measures amid the euro crisis.

Xem thêm: Chuyên Ngành Là Gì ? Ngành Là Gì Nghề Là Gì

Đa số quốc hội của nội các Rutte đang được bổ sung bởi Đảng tự do thoải mái của Geert Wilders (PVV), nhưng đa số này đã trở nên không ổn định khi đảng của Wilders trường đoản cú chối hỗ trợ các phương án thắt lưng buộc bụng liên quan đến cuộc khủng hoảng rủi ro đồng Euro.