Cấu trúc “Enough” tuy đơn giản và dễ dàng nhưng vẫn dễ khiến chúng ta nhầm lẫn trong bài xích thi. Cũng chính vì vậy trong bài viết này, reset1010.com tổng hợp với gửi đến các bạn những bài tập về kết cấu ENOUGH với mục đích giúp đỡ bạn ôn tập lại những kiến thức sẽ học về cấu trúc enough. Cuối bài sẽ có được đáp án phía dẫn chi tiết cho rất nhiều bài tập về cấu trúc Enough.

Bạn đang xem: Bài tập enough có đáp án


I. định hướng với Enough

Để hoàn toàn có thể làm bài bác tập một bí quyết dễ dạng chúng ta cần núm vựng lý thuyết về cấu tạo Enough. Hãy thuộc reset1010.com ôn tập lại những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và đặc biệt về kết cấu Enough nhé!

*
*
*
Bài tập về cấu trúc Enough

Dưới đấy là những bài bác tập tự cơ bản đến nâng cấp của kết cấu Enough. Cuối bài sẽ có được đáp án để các bạn tự kiểm tra lại bài bác làm của mình. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài tập 1

Viết lại câu với cấu trúc enough

The water is quite cold. I can’t drink it.Homework is very easy. I can vì chưng it.Tom is tall. He is the tallest in his classHe is rich. He can buy the carI don’t have much money. I can’t buy this dress.

Bài tập 2

Sử dụng enough với một tính từ đến trước để dứt câu

Adjectives: big, old, warm, wellNouns: cups, milk, money, qualifications, time, room
She shouldn’t get married. She’s not …………………..I’d like to buy a oto but I haven’t got …………………..Have you got ………………….. In your tea or would you lượt thích some more?Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating?It’s only a small car. There isn’t ………………….. For all of you.Steve didn’t feel ………………….. To lớn go khổng lồ work this morning.I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have …………………..Do you think I’ve got ………………………………………. Lớn apply for the job?Try this jacket on khổng lồ see if it’s ………………….. For you.There weren’t ………………….. For everybody to have coffee at the same time.

Bài tập 3

Sử dụng Enough kết phù hợp với một danh từ mang lại trước để dứt các câu sau

warm, time, fast, long, money, information, tall, people
I can’t give you an answer because I don’t have …………………………………..I couldn’t run …………………..The ladder wasn’t ………………….. Khổng lồ reach the window.There aren’t ………………….. Khổng lồ make a club of stamps collectors.Do you have ………………….. Khổng lồ buy her a present?The pants weren’t ………………….. To fit my brother.The weather isn’t ………………….. For us lớn go swimming.Did you have ………………….. Lớn answer all the questions in the test?

Bài tập 4

Nối 2 câu đối kháng thành 1 câu ghép thực hiện cấu trúc“ENOUGH”.

The moon is bright. I can read a book by it.I have enough money. I can pay this bill.These rubber trees are big. They can give us milky liquid.This novel is interesting. We can read it.This kind of rubber is good. We can use it to lớn make tires for cars.We think you are very strong. You can lift this table.He has no time. He can’t finish this work.My friend is quite well. She can work again.There isn’t enough time. The pupils can’t write this essay.She doesn’t explain this exercise clearly. Her pupils can’t bởi it.

Bài tập 5

Nối hồ hết câu 1-1 thành câu ghép sử dụng cấu tạo Enough

She’s not old. She can’t get married yet.This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.Are you very tall? Can you reach the top shelf?It’s not warm today. We can’t go outside.I’m not strong. I can’t lift this box.Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.He wasn’t experienced. He can’t vày that job.I don’t have money. I can’t lend you some.He is hungry. He can eat 3 sandwiches.Peter isn’t tired. He can’t stay at trang chủ alone.This seat isn’t wide. We can’t sit on it.Susan isn’t old. She can’t stay at home alone.That box is light. She can lift it.I didn’t have time. I can eat breakfast this morning.This shirt is big. He can wear it.Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.It’s warm tonight. We can go out.

Bài tập 6

Hoàn thành câu vấn đáp cho những câu hỏi sau bằng cách sử dụng cấu tạo Too hoặc Enough

1. Are they going khổng lồ get married?

(old) No, they’re not ……………………………..

2. I need khổng lồ talk khổng lồ you about something.

(busy) Well, I’m afraid I’m ……………………. To lớn you now.

3. Let’s go lớn the cinema.

(late) No, it’s ………………………. Lớn the cinema.

4. Why don’t we sit outside?

(warm) It’s not …………………….. Outside.

5. Would you lượt thích to be a politician?

(shy) No, I’m ……………………… a politician.

6. Would you lượt thích to be a teacher?

(patience) No,I haven’t got …………………….. A teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were ……………………… what he was saying.

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn’t know ………………………. A newspaper.

Bài tập 7

Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào vị trí trống

It was _____ so we didn’t get it.

A/ expensive enoughB/ too expensiveC/ enough expensive

It’s ___ lớn read; I don’t understand it at all.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ difficult enough

They didn’t sell _____ khổng lồ make it worthwhile.

A/ tickets enoughB/ enough ticketsC/ too tickets

There were _____ people there.

A/ tooB/ too manyC/ too much

It’s not ____ to sort things out.

A/ enough lateB/ late enoughC/ too late

– It’s ____ to lớn pass.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ too much difficult

I left because I’d had ______ their arguing.

A/ enoughB/ enough ofC/ too

He ate ____ and felt ill.

A/ enough muchB/ much enoughC/ too much

I’m shattered; I didn’t ____ last night.

A/ enough sleepB/ sleep enoughC/ too sleep

It’s ____ to lớn walk- I’ll take the bus.

A/ enough farB/ far enoughC/ too far

Bài tập 8

Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu

(tall) He wasn’t ………….. To lớn become a flight attendant.(busy) I’m afraid I’m …………. To talk you now.(good) The paper isn’t …………..(patience) I haven’t got …………. To be a teacher.(late) It’s 10 pm. It’s …………. To lớn the cinema.(enough) She couldn’t run …………. Khổng lồ catch the bus.(warm) It’s not …………. To lớn go out.(chairs) We don’t have …………. For all students here.(busy) She’s …………. Trying lớn come up in our buổi tiệc ngọt tonight.(people) We have …………. To khung three groups.(young) Jim is …………. Lớn drive motorcycle.No more workouts. That’s …………. For today.(flour) There isn’t …………. To lớn make fifty loads of bread.(far away) We were …………. Khổng lồ heard what he was saying.(dark) The forest is …………. That he can’t see anything.(English) He doesn’t know …………. Lớn talk to lớn foreigner.(food & drink) There was …………. For about twenty people.(hot) The tea is …………. For me to lớn drink.(big) Is this box …………. For all those things?(shy) I’m …………. Lớn talk to him.

Đáp án

Đáp án bài tập 1The water isn’t warm enough for me khổng lồ drink.Homework is easy enough for him lớn do.Tom is tall enough to lớn be the tallest in his class.He is rich enough lớn buy the car.I don’t have enough money to lớn buy this dress.Đáp án bài bác tập 2old enoughenough moneyenough milkwarm enoughenough roomwell enoughenough timeenough qualificationsbig enoughenough cupsĐáp án bài bác tập 3enough informationfast enoughtall enoughenough peopleenough moneylong enoughwarm enoughenough timeĐáp án bài xích tập 4The moon is bright enough for me to lớn read a book.I have enough money lớn pay this bill.These rubber trees are big enough for us lớn give milky liquid.This novel is interesting enough to lớn read.This kind of rubber is good enough for us lớn make tires for cars.We think you are strong enough khổng lồ lift this table.He has not enough time to finish this work.My friend is well enough lớn work again.There isn’t enough time for pupils to lớn write this essay.She doesn’t explain this exercise clearly enough for her pupils do.Đáp án bài bác tập 5She is not old enough to get married.This coat isn’t strong enough khổng lồ wear in winter.That chair isn’t strong enough for us to lớn stand on.Are you tall enough to reach the vị trí cao nhất shelf?It is not warm enough for us lớn go outside.I am not strong enough to lớn lift this box.Tom doesn’t have enough money khổng lồ pay his bills.This bed is not wide enough for two people to lớn sleep in.The water wasn’t clean enough for us lớn swim.He wasn’t experienced enough to bởi vì that job.I don’t have enough money to lớn lend you some.He is hungry enough khổng lồ eat 3 sandwiches.Peter isn’t tired enough lớn stay at trang chủ alone.This seat isn’t wide enough for us to lớn sit on.Susan isn’t old enough to stay at home alone.The box is light enough for her to lift.I didn’t have enough time to lớn eat breakfast this morning.This shirt is big enough for him to lớn wear.Mary doesn’t have enough money to buy a new bicycle.It’s warm enough lớn go out.Đáp án bài bác tập 6old enough to lớn get married.too busy to lớn talktoo late lớn gowarm enough to sittoo shy khổng lồ beenough patience khổng lồ betoo far away lớn hearenough English to readĐáp án bài xích tập 7too expensivetoo difficultenough ticketstoo manytoo latetoo difficultenough oftoo muchsleep enoughtoo farĐáp án bài bác tập 8He wasn’ttall enoughto become a flight attendant.I’m afraid I’mtoo busyto talk you now.The paper isn’tgood enough.I haven’t gotenough patienceto be a teacher.It’s 10 pm. It’stoo lateto the cinema.She couldn’t runfast enoughto catch the bus.It’s notwarm enoughto go out.We don’t haveenough chairsfor all students here.She’stoo busytrying to lớn come up khổng lồ our tiệc nhỏ tonight.We haveenough peopleto khung three groups.Jim istoo youngto drive a motorcycle.No more workouts. That’senoughfor today.There isn’tenough flourto make fifty loads of bread.We weretoo far awayto heard what he was saying.The forest istoo darkthat he can’t see anything.He doesn’t knowenough Englishto talk to lớn a foreigner.There wasenough food and drinkfor about twenty people.The tea istoo hotfor me to lớn drink.Is this boxbig enoughfor all those things?I’mtoo shyto talk to him.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Code Mẫu, 200 Bài Tập Java Cơ Bản Có Lời Giải Chi Tiết

Bài viết củareset1010.comđã cung cấp cho chính mình toàn cỗ những kiến thức vềcấu trúc Enough. Trong khi reset1010.com đang tổng hợp số đông bài tập ứng dụng của cấu trúc Enough rực rỡ nhất để các bạn luyện tập. Mong muốn rằng những kỹ năng và kiến thức của bài viết sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong học tập tập.