Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ thể Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhCác thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu tiếng Anh tham khảo
Phân biệt thì hiện tại tại chấm dứt và vượt khứ đơn trong giờ Anh
Trang trước
Trang sau

Phân biệt thì hiện tại tại ngừng và quá khứ đối kháng trong giờ đồng hồ Anh

Tải xuống

Bài viết này sẽ giúp chúng ta phân biệt Thì hiện nay tại xong xuôi và Thì thừa khứ đơn.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

*

1. Phân minh cách áp dụng Thì hiện tại ngừng và Thì quá khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

Hành cồn đã xẩy ra trong thừa khứ nhưng hoàn toàn có thể còn kéo dãn dài tới lúc này và tương lai

Eg: I have learnt English for 10 years.

(Tôi học tập tiếng Anh được 10 năm rồi.)

Hành hễ đã xảy ra và đã chấm dứt trong quá khứ

Eg: I learnt English 10 years ago.

(Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh 10 năm kia – và tôi không thể học nữa.)

Hành động đã xẩy ra trong quá khứ dẫu vậy còn tác động tới hiện nay tại

Eg: I have broken my leg.

(Tôi đã biết thành gãy chân – nên bây chừ tôi nằm ở bệnh viện.)

Hành động đã xẩy ra và không còn tương tác gì với bây giờ

Eg: 10 years ago, I broke my leg once.

(10 năm trước, tôi đã trở nên gãy chân một lần)

2. Kết cấu Thì hiện tại tại xong xuôi và Thì vượt khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn
(+)

S + have/ has + VpII

Eg: I have watched “Iron Man” several times.

(Tôi đang xem tín đồ Sắt vài ba lần.)

* Tobe: S + was/ were + ……

* Verb: S + Ved + ……

Eg: I watched “Iron Man” yesterday.

(Hôm qua tôi sẽ xem bạn Sắt.)

(-)

S + have/ has + not + VpII

Eg: She hasn’t come up to now.

(Đến tiếng cô ấy vẫn chưa đến.)

* Tobe: S + wasn’t/ weren’t + ……

* Verb: S + didn’t + Vinf + ……

Eg: She didn’t go khổng lồ school last week.

(Tuần trước cô ấy dường như không đi học.)

(?)

(Từ để hỏi) + have/ has + S + VpII?

Eg: How long have you lived there?

(Bạn sinh sống ở kia bao thọ rồi?)

* Tobe: (Từ nhằm hỏi) + was/ were + S + .....?

* Verb: (Từ nhằm hỏi) + did + S + Vinf + .....?

Eg: When did you buy that book?

(Bạn đã cài cuốn sách đó khi nào vậy?)

3. Lốt hiệu phân biệt Thì hiện nay tại xong xuôi và Thì thừa khứ đơn

Hiện tại hoàn thànhQuá khứ đơn

•Since + mốc thời gian

•For + khoảng chừng thời gian

•Already (rồi)

•Yet (chưa)

•Before (trước đây)

•Just (vừa mới)

•So far (cho cho bây giờ)

•Recently, lately (gần đây)

Eg: He has just flown from New York.

(Anh ấy vừa new bay trường đoản cú New York.)

•last night/ year/ month

•yesterday

•... Ago

•in + năm

Eg: She bought the xe đạp 2 years ago.

(Cô ấy mua chiếc xe đạp hai năm trước.)

4. Bài bác tập Thì hiện nay tại hoàn thành và Thì vượt khứ đơn

Exercise 1. Phân tách động từ sinh hoạt thì thừa khứ đơn

0. That (be) was better than waiting for two hours.

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins khổng lồ find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say)______, "No, my secretary forgets lớn make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back to the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop)______ in the grocery store và (buy) ______ some sandwiches.

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Chia động từ sinh hoạt thì bây giờ hoàn thành

0. I (work) have worked here for three years.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. It all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.

3. Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. The heating on.

5. ………they (pay)…….. Money for your mother?

6. Someone (take)………………. My bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.

8. ………you ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

Hiển thị đáp án

1. Have eaten

2. Have made

3. Has started

4. Have turned

5. Have ….paid

6. Has taken

7. Have finished

8. Have ….. Eaten

9. Hasn’t come


Exercise 3. Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple.

0. (it/ not/ rain/ this week) It hasn"t rained this week.

1. (the weather/ be/ cold/ recently) The weather ..........

2. (you/ have/ a holiday recently?) .............

3. (it/ cold/ last week) It ..........

4. (I/ not/ read/ a newspaper yesterday) I ..........

5. (I/ not/ read/ a newspaper today) I ..........

6. (Emily/ earn/ a lot of money/ this year) .............

7. (she/ not/ earn/ so much/ last year) .............

Hiển thị đáp án

1. The weather has been cold recently.

2. Have you had a holiday recently?

3. It was cold last week.

4. I didn"t read a newspaper yesterday.

5. I haven"t read a nespaper today.

6. Emily has earned a lot of money this year.

7. She didn"t earn so much last year.


Exercise 4. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect)

0. I (be/ not) hasn’t been to australia yet.

1. I (cycle/ just) ………………………….. 50 km.

2. I (cycle) ……………………………… 100 km last week.

3. I (write) …………………………. An essay yesterday.

4. I (write/ already) ……………………….. Two essays this term.

5. I (ring/ just) ……………………… my friend.

6. I (ring) ………………………… my friend 10 minutes ago.

7. Two days ago, I (watch) ……………………… a Madonna concert on TV.

8. I (see/ already) …………………… Madonna live in concert.

9. I (spend) …………………………. My summer holiday in nước australia last year.

Hiển thị đáp án

1. Have jusst cycled

2. Cycled

3. Wrote

4. Have already written

5. Have just rung

6. Rang

7. Watched

8. Have already seen

9. Spent


Exercise 5. Put the verbs into the correct tense (simple past or present perfect simple)

0. Mother: I want to lớn prepare dinner. (you/ wash) Have you washed the dishes yet?

1. Daughter: I (wash) the dishes yesterday, but I (not/ have) the time yet to vày it today.

2. Mother: (you/ do/ already) your homework?

3. Daughter: No, I (come/ just) trang chủ from school.

4. Mother: You (come) home from school two hours ago!

5. Daughter: Well, but my friend Lucy (call) when I (arrive) và I (finish/ just) the phone call.

6. Mother: (you/ see/ not) Lucy at school in the morning?

7. Daughter: Yes, but we (have/ not) time to talk then.

Hiển thị đáp án

1. Washed – haven’t had

2. Have you already done

3. Have just come

4. Came

5. Called – arrived – have just finished

6. Didn’t you see

7. Didn’t have


Exercise 6. Complete these sentences

0. The Titanic hit an iceberg in 1912 & sank within an hour. (hit/ sink)

1. They..................all the new words. They needn"t worry about the test. (learn)

2. Three people.................him in hospital last Friday. (visit)

3. Martin................for 50 miles on scenic routes three weeks ago. (cycle)

4. We........................chicken Tandoori before. (never/ try)

5. ................you.......................a job yet? (find)

6. Emily và Molly..............each other for more than 10 years now. (know)

7. First he................to the announcement, then he..................to a café for a drink. (listen - go)

8. She…………........late four times this week. (be)

9. What"s that lovely smell in here? - Jasmin.....................a yummy cake. (bake)

Hiển thị đáp án
1. Have learnt6. Knew
2. Visited7. Listened – went
3. Cycled8. Has been
4. Have never tried9. Baked
5. Have …. Found

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube reset1010.com


Đã có ứng dụng reset1010.com trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài đặt ngay áp dụng trên game android và iOS.

Xem thêm: Tham Khảo Về Mức Học Phí Trường Đại Học Yersin Đà Lạt 2022 Mới Nhất 2022


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.reset1010.com/ để liên tiếp theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.