Thì hiện tại tại tiếp diễn nằm trong các các thì cơ bạn dạng của ngữ pháp tiếng Anh. Ghi nhớ kết cấu và biện pháp dùng vẫn chưa đủ, các bạn còn đề nghị thực hiện một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Các bạn đừng lo về việc sau thời điểm làm dứt không biết đúng hay sai vì dưới phần bài tập bao gồm ngay lời giải đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì lúc này tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Giải pháp dùng thì bây giờ tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

– Thì hiện nay tại tiếp nối sử dụng với mục đích mô tả hành động, vấn đề đang xảy ra vào thời gian nói.

– Thì hiện tại tại tiếp nối dùng nói về một tình huống mang tính chất tạm thời.

– Thì lúc này tiếp diễn dùng để làm nói về kiến thức gây cảm xúc khó chịu.

– Thì hiện tại tiếp diễn hoàn toàn có thể dùng trong thì sau này gần.

II. Vệt hiệu nhận biết thì lúc này tiếp diễn.

Thì bây giờ tiếp diễn dễ dàng nhận biết trong câu. Lúc trong câu có một số từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay lúc này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu trúc thì lúc này đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu lấp định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với nhà ngữ là I thì tobe bắt buộc được phân tách là Am.

– Đối với nhà ngữ là You/We/They/Nsố những thì tobe nên chia là Are.

– Đối với nhà ngữ là He/She/It/Nsố không nhiều thì tobe buộc phải chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một vài bài tập về thì hiện tại tiếp tục ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going to lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a party next week. Would you like to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks khổng lồ a new friend.

Exercise 2: phân chia động từ bỏ của thì bây giờ tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house and his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my thử nghiệm at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers & vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way khổng lồ the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

10. Hanh khô usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: ngừng câu và phân tách động tự (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: phân chia động từ phù hợp vào chỗ trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái thú now with a lưu ý pad in his hand.

Exercise 5: chấm dứt đoạn văn sau và chia động từ yêu thích hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ trong bảng vào khu vực trống và phân chia động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to do our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn lời giải đúng nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang quẻ is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh trường đoản cú số ít phải dùng is chứ không dùng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen sản phẩm ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tại tiếp nối như thì tương lai sát chứ không sử dụng tương lai đối chọi vì có câu mời phía sau gồm nghĩa bữa tiệc này chắc chắn xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời vẫn lạnh dần – ý chỉ bây giờ đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi buộc phải chia bây giờ tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kinh nghiệm nhưng lúc này thì ko đang làm nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành vi này đang diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành vi này đang diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Hàm Đếm Số Ký Tự Trong Chuỗi C++, Lập Trình C: Đếm Số Từ Trong Chuỗi

Dấu hiệu: hành vi này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the boss khủng now with a cảnh báo pad in his hand.

Dấu hiệu: hành vi này sẽ diễn ra