Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ AnhBài tập những thì trong giờ AnhMột số bài tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập sáng tỏ thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập biệt lập thì hiện tại tiếp tục và thì hiện tại đơn

Tương ứng cùng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp tiếng Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài xích tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này khiến cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn các phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước khi có tác dụng Bài tập phân biệt thì hiện nay tại tiếp tục và thì lúc này đơn trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện nay tại tiếp nối và hiện tại đơn trong giờ Anh.

Với những từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà chúng ta nên tự khám phá vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đây là phần Bài tập rành mạch thì hiện nay tại tiếp nối và thì hiện tại đơn:

Sau khi làm kết thúc mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn nhấp chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to open the door of your car......
4Can you hear those people? What bởi they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go khổng lồ work by car......
8"Hurry up! It"s time to lớn leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vì chưng you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to lớn work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) to lớn the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) to lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six to lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place lớn live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Do you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Bởi vì your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother do ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The car has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có app reset1010.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Thiết lập ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi 1 phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Xem thêm: Bài Tập Về Although In Spite Of Despite Violet, Cách Dùng Although Và In Spite Of/Despite Violet

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/reset1010.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.reset1010.com để liên tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của chúng tôi.