Tháng bốn 16, 2021haui1Leave a phản hồi on bài bác tập phối kết hợp thì hiện tại đơn với hiện tại tiếp tục có đáp án

Các thì trong tiếng anh chỉ chiếm phần đặc biệt trong tổng lượng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ anh chúng ta cần học tập hỏi. Để làm giỏi bài tập kết hợp thì lúc này đơn và bây giờ tiếp dẫn có đáp án cung ứng trong giờ đồng hồ Anh. Trong thừa trình giao tiếp và cũng giống như trong các bài thi 2 thì này cũng rất phổ trở nên và rất thường gặp. Vậy hãy tập nấu thử bài tập kết hợp thì lúc này đơn với hiện tại tiếp tục có giải đáp được tổng hợp tiếp sau đây để bổ sung cập nhật kiến thức và tài năng làm bài bác tập mang đến mình sớm nhất nhé.

Bạn đang xem: Bài tập phân biệt thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Cấu trúc của thì lúc này đơn với thì lúc này tiếp diễnCác dạng bài tập phối kết hợp thì bây giờ đơn cùng hiện tại tiếp diễn có đáp ánĐáp án bài bác tập tiếng anh thì lúc này đơn cùng thì bây giờ tiếp diễn

Cấu trúc của thì bây giờ đơn với thì lúc này tiếp diễn

Câu trúc câu thì lúc này đơn

– Câu chủ động: S + V(s/es)

– Câu tủ định: S + vì chưng not/does not + V-inf

– Câu nghi vấn: Do/does + S + Vinf

Thì hiện nay tại tiếp diễn có cấu trúc như sau:

– Câu công ty động: S + am/is/are + V-ing

– Câu che định: S + am/is/are + not + V-ing

– Câu nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing

Các dạng bài bác tập kết hợp thì hiện tại đơn với hiện tại tiếp tục có đáp án

Bài 1. Phân chia động từ sau đây ở Thì lúc này đơn hoặc Thì bây giờ tiếp diễn

Listen! My father (sing)________________________a song. Every night, We (go)________________________to bed at 09p.m Han (like)_______________Music but she (like)____________________Math Now, they (stay)___________________________in hcm . My Mother (read)__________________________a newspaper in the afternoon Look! Han (run)______________________. Lan usually (listen)____ lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now. Where _____________________ your mother (be)?

– She (be)________ living room. She (watch) ______TV.

9.____________they (go) to school by xe đạp today?

There(be)___________many flowers in our garden. Everyday,Mr.Hoang (not go)_______________________to work by motorbike. In the winner, I rarely (go)_______ sailing & (go)________ to school. I (write)_____________________ a letter khổng lồ my friend now. At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch & (go)________ to lớn bed.

15.On thursday, I (have)____________ math và Art.

16.On Saturday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange & My brother (Play) ___Tennis.

Now, He (look)_______ his dog . It (eat)______ a mouse in the garden. Hoang, An , Ha, Lam (be)__________________ close friend.

20.___________your father (walk)_________to market?

It (be)__________9.00.We (learn)___________________our lesson. What___________you (do)____________now?

23.__________your father (walk) khổng lồ work every day?

They (not play)________________soccer in the afternoon .

25____________Hoang (work)____________in the garden at the moment?

My sister (do)______________________his homework in his room now. He does it everyday. Jans and his brother (play)__________________soccer at the moment. They (play) _________________ it every afternoon. Where________________the old man (live)___________now? Mr.Jenny often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B. It’s 8.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2. Chia động từ sau đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Ha Dong town.

What _______________she (do) ______________now?

sHe (water)_________________flowers in the garden.

What _______________he (do)_____________?

he (be)______________a teacher.

Xem thêm: Ngữ Pháp, Bài Tập Về There Is There Are ” Tiếng Anh Lớp 6 Có Lời Giải Đáp Án

Where _________________you (be) from? At the moment, my brother (play) ____________ volleyball & my sister (play) ______________soccer. It is 10.00; my family (watch)___________________TV. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the park with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents. ____________your father (go)_____________to work by car? How ___________your brother (go)___________to school? What time _____________they (get up)_________________? What ____________they (do)________________in the winter? Today, we (have)______________English class. His favourite subject (be)__________________English. Now, my sister (like)_________________eating bananas. Look! Noman (call)_________________you. Keep silent! I (listen)____________________to the piano. ______________ you (play)_________________soccer now? Everyday, my mother (get up)_________________ at 6.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 7.00 am. Every morning, I (watch)_________________tv at 09.00, but today I (Listen) ________________ to music at 11.00. Everyday, I (go) __________to school by bus but today I go lớn school by bike. Every morning, my mother (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV. Hoai (live)________________in Danang, & Hai (live)________________in Hanoi City. Hoang and his friend (play)_______________badminton. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning. Hai never (go)______________fishing in the winter but she always (do)_____________ it in the autumn. My teacher (tell)__________________Hoai about Math. There (be)____________________ animals in the circus. _______________she (watch)______________TV at 8.00 every morning? What _____________he (do) _________________at 8.00 am? How old _________he (be)? How ___________he (be)? My children (Go)________________to school by bus. We (go)_______________to supermarket to buy some food. Mr. Hoang (go)________________on business to lớn bac Ninh every month. Hai (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it. He (like)________________Tea, but he (not like)____________________coffee. I (love)_______________ dogs, but I (not love)__________________cats. Everyday,I (go)______________to school on foot, but today I (go)________________to school by car. Who you _________________(wait) for Lam?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Tuan

Đáp án bài tập giờ anh thì hiện tại đơn cùng thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1:

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – vì … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – are20 – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – bởi … live – live; 2 – is …. Doing – is watering; 3 – does … vì – is; 4 – are;

5 – is playing – is playing; 6 – is watching; 7 – go – have – am – visit; 8 – Does … go;

9 – does … go; 10 – bởi vì … get up; 11 – bởi vì … do; 12 – have; 13 – is;

14 – likes; 15 – is calling; 16 – am listening; 17 – Are… playing; 18 – gets up – gets up;

19 – watch – am listening; đôi mươi – go; 21 – drinks – drinks; 22 – am reading – is watching;

23 – lives – lives; 24 – play; 25 – get up; 26 – goes – does; 27 – tells; 28 – are;

29 – Does … watch; 30 – does… do; 31 – is; 32 – is; 33 – go; 34 – go; 35 – goes;

36 – likes – don’t like; 37 – likes – doesn’t like; 38 – love – don’t love; 39 – go – go;

40 – Are … waiting – am waiting; 41 – gets – brushes; 42 – doesn’t live – rents;

Kết luận

Để làm tốt dạng bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp tục có đáp án trước tiên bạn nên xem lại giải pháp sử dụng, cách phân biệt 2 dạng thì này. Để bắt tay thực hành làm bài bác tập có rất nhiều kết quả cùng đáp án đúng chuẩn củng cố kỹ năng của mình chắc hẳn rằng nhất.