Đây là một trong những bài tập khá đơn thuần, chỉ nhập xuất thông tin và khởi chế tạo những cách thức cơ bản, nếu như những bạn đã có kiến thức và kĩ năng nền tảng về ngôn ngữ Java thì với bài tập này những bạn sẽ xử lý rất nhanh gọn lẹ .

Bạn đang xem: Bài tập quản lý sinh viên trong java

*

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, ko được copy dưới phần lớn hình thức.


*

Đề bài: Chương trình cai quản sinh viên.

Viết chương trình xây dựng đối tượng người sử dụng Sinh viên gồm có những thuộc tính sau:

Các ở trong tính khai báo private, định nghĩa những phương pháp get / set mang đến từng trực thuộc tínhViết hồ hết constructor nhằm khởi tạo đối tượng người sử dụng ( constructor mặc định, constructor tất cả tham số ) .Override phương pháp toString của lớp Object .

Xây dựng lớp chất nhận được nhập vào N sinh viên (dùng mảng). Xuất list trên ra màn hình theo đồ vật tự tăng ngày một nhiều của mã sinh viên.


Chương trình làm chủ sinh viên.

Xem thêm: Đại Học Đông Đô Học Phí Đại Học Đông Đô Cập Nhật Mới Nhất, Học Phí Đại Học Thành Đô Năm 2020

Hướng dẫn:

Chúng ta đang đi thứu tự những yêu cầu của đề bài xích :

Tạo class SinhVienNhap với những thuộc tính: maSV, hoTen, diaChi, sTD.Khởi tạo những constructor mặc định với constructor gồm tham số.Khởi tạo các phương thức getter với setter.Khởi tạo thủ tục toString nhằm hiển thị công dụng dưới dạng chuỗi.Tạo class Main nhằm nhập vào con số sinh viên và các thông tin của sinh viên.Xuất tin tức của sv theo máy tự tăng đột biến của mã sinh viên.

SinhVienNhap. Java

import java.util.Scanner;public class SinhVienNhap private int maSV; private String hoTen; private String diaChi; private String sTD; //khởi tạo thành constructor mang định public SinhVienNhap() //khởi tạo nên constructor gồm tham số public SinhVienNhap(int maSV, String hoten, String diaChi, String sTD) this.maSV = maSV; this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; this.sTD = sTD; //--------------begin getter và setter-------------------- public int getMaSV() return maSV; public void setMaSV(int maSV) this.maSV = maSV; public String getHoten() return hoTen; public void setHoten(String hoten) this.hoTen = hoten; public String getDiaChi() return diaChi; public void setDiaChi(String diaChi) this.diaChi = diaChi; public String getsTD() return sTD; public void setsTD(String sTD) this.sTD = sTD; //--------------end getter and setter-------------------- ///khởi tạo thủ tục toString
Override public String toString() return "SinhVienNhap" + "maSV=" + maSV + ", hoten="" + hoTen + """ + ", diaChi="" + diaChi + """ + ", sTD="" + sTD + """ + ""; //khởi tạo phương thức hiển thị theo format public void hienThiTT() System.out.printf("%-5d %-20s %-15s %-15s ", maSV, hoTen, diaChi, sTD); Main. Java

import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;public class Main { static Scanner sc = new Scanner(System.in); static void nhapThongTinh(SinhVienNhap tt) System.out.println("Nhập mã số sinh viên: "); tt.setMaSV(sc.nextInt()); ; sc.nextLine(); System.out.println("Nhập họ với tên sinh viên: "); tt.setHoten(sc.nextLine()); System.out.println("Nhập địa chỉ sinh viên: "); tt.setDiaChi(sc.nextLine()); vị System.out.println("Nhập số năng lượng điện thoại bao hàm 7 số: "); tt.setsTD(sc.nextLine()); while (tt.getsTD().length() != 7); public static void main(String<> args) { SinhVienNhap sv<> = null; int a, n = 0; boolean flag = true; do System.out.println("Bạn lựa chọn làm gì?"); System.out.println("1.Nhập thông tin sinh viên. " + "2.Xuất bản danh sách sinh viên. " + "Nhập số khác nhằm thoát"); a = sc.nextInt(); switch (a) case 1: System.out.println("Nhập số lương sinh viên nên khai báo: "); n = sc.nextInt(); sv = new SinhVienNhap; for (int i = 0; i sv.getMaSV()) temp = sv; sv = sv; sv = temp; System.out.printf("%-5s %15s %15s %20s ", "MSSV", "Họ và tên", "Địa chỉ", "Số năng lượng điện thoại"); for (int i = 0; i Kết quả: sau thời điểm nhập không thiếu các thông tin cho sinh viên:Kết quả: Xuất thông tin sinh viên và sắp xếp theo đồ vật tự tăng dần:

Như vậy là tất cả chúng ta đã triển khai chấm dứt chương trình cai quản sinh viên. Chúc các bạn triển khai thành công xuất nhan sắc ! ! !