Đây là một bài tập khá đơn thuần, chỉ nhập xuất thông tin và khởi tạo những phương pháp cơ bản, nếu những bạn đã có kiến thức và kỹ năng nền tảng về ngôn từ Java thì với bài tập này những bạn sẽ xử lý rất nhanh gọn .

Bạn đang xem: Bài tập quản lý sinh viên trong java

*

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.


*

Đề bài: Chương trình quản lý sinh viên.

Viết chương trình xây dựng đối tượng Sinh viên gồm có các thuộc tính sau:

Các thuộc tính khai báo private, định nghĩa những phương pháp get / set cho từng thuộc tínhViết những constructor để khởi tạo đối tượng người dùng ( constructor mặc định, constructor có tham số ) .Override phương pháp toString của lớp Object .

Xây dựng lớp cho phép nhập vào N sinh viên (dùng mảng). Xuất danh sách trên ra màn hình theo thứ tự tăng dần của mã sinh viên.


Chương trình quản lý sinh viên.

Xem thêm: Đại Học Đông Đô Học Phí Đại Học Đông Đô Cập Nhật Mới Nhất, Học Phí Đại Học Thành Đô Năm 2020

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi lần lượt những nhu yếu của đề bài :

Tạo class SinhVienNhap với các thuộc tính: maSV, hoTen, diaChi, sTD.Khởi tạo các constructor mặc định và constructor có tham số.Khởi tạo các phương thức getter và setter.Khởi tạo phương thức toString để hiển thị kết quả dưới dạng chuỗi.Tạo class Main để nhập vào số lượng sinh viên và các thông tin của sinh viên.Xuất thông tin của sinh viên theo thứ tự tăng dần của mã sinh viên.

SinhVienNhap. java

import java.util.Scanner;public class SinhVienNhap { private int maSV; private String hoTen; private String diaChi; private String sTD; //khởi tạo constructor mặc định public SinhVienNhap() { } //khởi tạo constructor có tham số public SinhVienNhap(int maSV, String hoten, String diaChi, String sTD) { this.maSV = maSV; this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; this.sTD = sTD; } //--------------begin getter and setter-------------------- public int getMaSV() { return maSV; } public void setMaSV(int maSV) { this.maSV = maSV; } public String getHoten() { return hoTen; } public void setHoten(String hoten) { this.hoTen = hoten; } public String getDiaChi() { return diaChi; } public void setDiaChi(String diaChi) { this.diaChi = diaChi; } public String getsTD() { return sTD; } public void setsTD(String sTD) { this.sTD = sTD; } //--------------end getter and setter-------------------- ///khởi tạo phương thức toString
Override public String toString() { return "SinhVienNhap{" + "maSV=" + maSV + ", hoten="" + hoTen + """ + ", diaChi="" + diaChi + """ + ", sTD="" + sTD + """ + "}"; } //khởi tạo phương thức hiển thị theo format public void hienThiTT() { System.out.printf("%-5d %-20s %-15s %-15s \n", maSV, hoTen, diaChi, sTD); }}Main. java

import java.util.Arrays;import java.util.Scanner;public class Main { static Scanner sc = new Scanner(System.in); static void nhapThongTinh(SinhVienNhap tt) { System.out.println("Nhập mã số sinh viên: "); tt.setMaSV(sc.nextInt()); ; sc.nextLine(); System.out.println("Nhập họ và tên sinh viên: "); tt.setHoten(sc.nextLine()); System.out.println("Nhập địa chỉ sinh viên: "); tt.setDiaChi(sc.nextLine()); do { System.out.println("Nhập số điện thoại bao gồm 7 số: "); tt.setsTD(sc.nextLine()); } while (tt.getsTD().length() != 7); } public static void main(String<> args) { SinhVienNhap sv<> = null; int a, n = 0; boolean flag = true; do { System.out.println("Bạn chọn làm gì?"); System.out.println("1.Nhập thông tin sinh viên. \n" + "2.Xuất bản danh sách sinh viên.\n" + "Nhập số khác để thoát"); a = sc.nextInt(); switch (a) { case 1: System.out.println("Nhập số lương sinh viên cần khai báo: "); n = sc.nextInt(); sv = new SinhVienNhap; for (int i = 0; i sv.getMaSV()) { temp = sv; sv = sv; sv = temp; } } } System.out.printf("%-5s %15s %15s %20s \n", "MSSV", "Họ và tên", "Địa chỉ", "Số điện thoại"); for (int i = 0; i Kết quả: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cho sinh viên:Kết quả: Xuất thông tin sinh viên và sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

Như vậy là tất cả chúng ta đã triển khai xong chương trình quản lý sinh viên. Chúc những bạn triển khai thành công xuất sắc ! ! !