Trong chuyên mục từ loại của chương trình ngữ pháp Tiếng Anh, ngoài các kiến thức quan trọng về động từ, tính từ, trạng từ, giới từ mà chúng ta đã được làm quen thì cấu trúc so sánh là một trường ngữ pháp cũng khá quan trọng. Ở bài học này, reset1010.com sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu cấu trúc so sánh bằng thông qua một số ví dụ và bài tập đi kèm.Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng lớp 7

Cấu trúc so sánh bằng

Hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm ‘as’ vào trước và sau tỉnh từ hoặc trạng từ. Cấu trúc chi tiết được diễn tả như sau:


*

*

*

My house is the same height as his.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh bằng lớp 7

Bảng tính từ danh từ bất quy tắc

Trong cấu trúc so sánh bằng, với những gợi ý của đề bài thì việc ghi nhớ cụm danh từ, tính từ sẽ giúp bạn giải quyết được các bài tập một cách nhanh chóng. Bảng sau yêu cầu phải bắt buộc nhớ khi học kiến thức về so sánh bằng.

Tính từDanh từ
heavyweight
widewidth
deepdepth
longlength
bigsize

Kiến thức nâng cao

Trong cấu trúc so sánh bằng khi sử dụng danh từ, chúng ta dùng “the same as" không dùng “the same like” .Ví dụ:

This river is the same depth as that one (Dòng sông này thì sâu bằng đồng đua kia)

“Less...than" = "not as...as" = "not so...as”. Nhưng trong lối nói thân mật, "not as...as/not so...as” thường được dùng hơn “less...than”Ví dụ:

This dress is less expensive than that one = This dress is not as/so expensive as that one. (Cái váy này thì không đắt như cái váy kia)

Khi nói gấp bao nhiêu lần, ta sử dụng cấu trúc: S + V + twice (a half/ three/ four/ five... times) + as + adj/adv + as + noun/ pronoun/ clauseVí dụ:

This house is about twice as big as that one. (Ngôi nhà này thì to gấp khoảng 2 lần ngôi nhà kia)

He is three times as handsome as my friends. (Anh ta thì đẹp trai gấp ba lần bạn tôi)

Lưu ý: Từ ba lần trở lên chúng ta sử dụng số đếm + times

Ví dụ: three times (gấp ba), four times (gấp bốn), five times (gấp năm)

Bài tập so sánh bằng

Dưới đây là tổng hợp các câu trắc nghiệm có sử dụng kiến thức phần so sánh bằng. Bài tập để ở dạng trắc nghiệm có giải thích theo xu hướng của đề thi hiện tại. Do đó bài tập tự luận đã được chúng tôi lược bỏ.

Câu 1: Ms. Jones isn’t as nice ………… Ms. Smith.

A. as

B. for

C. like

D. to

Ta thấy xuất hiện dấu hiệu của cấp so sánh ngang bằng, do vậy, ta chọn phương án A để hoàn thành cấp so sánh ngang bằng đó.

Dịch nghĩa: Cô Jones không tốt bụng bằng cô Smith.

Câu 2: I’ll be there …………….. I can.

A. sooner as

B. no sooner as

C. as soon as

D. soonest as

Ta có cụm “as soon as” để diễn tả một hành động sẽ xảy ra ngay sau một hành động khác. Đây là một cụm cố định. Do đó, phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Tôi sẽ tới đó ngay khi có thể.

Câu 3: Hotels have developed ………….. restaurants.

A. as rapidly as

B. so rapidly that

C. as rapid as

D. as rapid than

Trong chỗ trống ta đang thiếu một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “developed” nên không chọn C và D. Phương án B không thể chọn được do “so” + tính từ/ trạng từ + “that” + mệnh đề. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Những khách sạn phát triển nhanh như những nhà hàng.

Câu 4: My father is …………. as yours.

A. old

B. as old

C. older

D. so old

Trong câu trên ta sử dụng cấu trúc cấp so sánh ngang bằng, phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: Bố của tôi lớn tuổi bằng bố bạn.

Câu 5: She speaks English as ………….. as you.

A. clear

B. clearly

C. clearness

D. very clear

Trong chỗ trống ta thiếu một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “speaks và để hoàn thành cấp so sánh ngang bằng. Do đó, phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: Cô ấy nói tiếng Anh rõ ràng như cậu vậy.

Câu 6:Your pencil is ……………

A. as sharp

B. not sharp

C. sharper

D. sharp

Trong câu trên ta sử dụng cấp so sánh ngang bằng. Ta thiếu “as” và một tính từ (đứng sau động từ to be “is?). Do đó, phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Bút chì của bạn sắc như bút chì của tôi.

Câu 7: Despite its smaller size, the Indian Ocean is ……………….. the Atlantic Ocean.

A. as depth as

B. is the same deep as

C. deeper as

as deep as

Trong câu trên, ta sử dụng cấp so sánh ngang bằng, tuy nhiên trong câu đang thiếu tính từ, do vậy ta loại được phương án A và C. Phương án B cũng là một phương án sai vì “the same + danh từ + as” mà “deep” lại là 1 tính từ. Phương án đúng là phương án D.

Dịch nghĩa: Mặc dù có kích thước nhỏ hơn, nhưng Ấn Độ Dương lại sâu hơn Đại Tây Dương.

Câu 8: Sharon ……….. from other women I know.

A. different

B. as different

C. differs

D. more different

Trong câu trên, ta phát hiện ra câu đang thiếu một động từ. “Sharon” là một danh từ số ít, do đó động từ phải được chia ở dạng số ít. Phương án đúng là phương án C.

Dịch nghĩa: Sharon khác so với tất cả những người phụ nữ tôi từng biết.

Câu 9: You can take ………. books as you want.

A. as many

B. as much

C. so much

D. too many

Trong câu này ta sử dụng cấu trúc của cấp so sánh ngang bằng. Do “books” là một danh từ đếm được, ta sẽ không sử dụng “much”. Phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Bạn có thể lấy bao nhiêu sách tùy thích.

Câu 10: This one is prettier, but it costs …………… as that one.

A. as much as

B. twice as much

C. as many

D. twice as many

Ta nhận thấy ngay phương án A là phương án sai. 3 phương án B, C và D đều đảm bảo về mặt ngữ pháp của cấu trúc so sánh. Tuy nhiên bám vào động từ “cost”, ta hiểu “cost” là tiêu tốn về mặt tiền bạc, mà tiền là một danh từ không đếm được, do đó, sử dụng “many” là không phù hợp. Phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: Cái này đẹp hơn, nhưng đắt gấp đôi cái kia.

Câu 11: You must explain your problems

A. as clear as you can

B. as clearly as you can

C. as clear than you are

D. as clearly as you are

Ta nhận thấy cả bốn phương án đều đúng về mặt cấu trúc của cấp so sánh. Tuy nhiên, trong chỗ trống ta đang thiếu một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ “explain”, do vậy, phương án C và phương án A là những phương án sai. Trong cấp so sánh, hai vế cần có sự tương đồng. Do đó, Phương án đúng là phương án B.

Dịch nghĩa: Bạn phải giải thích vấn đề này rõ ràng hết sức có thể.

Câu 12: His house is …………. mine.

A. twice as big as

B. as twice big as

C. as two times big as

D. as big as twice

Theo cấu trúc của cấp so sánh gấp nhiều lần: số lần + as + tính từ/trạng từ + as, phương án đúng là phương án A.

Dịch nghĩa: Nhà của anh ấy to gấp hai lần nhà của tôi.

Câu 13: For many children, nothing seems so exciting …………… their first airplane ride.

A. so does

B. as

C. same

D. is

Trong bốn phương án, phương án B có thể thay vào để hoàn thành cấu trúc của một cấp so sánh ngang bằng, do đó, phương án đúng là phương án B.

Xem thêm: Bài Tập Mảng Một Chiều Trong C Ực Hay Trong C++ Có Đáp Án, Bài Tập Mảng Một Chiều Trong C

Dịch nghĩa: Đối với rất nhiều trẻ em, không có gì thú vị bằng lần đầu đi máy bay.