Thì hiện tại kết thúc là trong số những thì phức hợp và khiến nhiều fan học bối rối nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Thấu hiểu điều đó, TOPICA Native gởi đến chúng ta tổng thích hợp trọn cỗ bài tập thì lúc này hoàn thành có đáp án (Present Perfect) để bạn nắm chắc hơn cách sử dụng thì quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành với since và for

Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

1. Tóm tắt định hướng thì hiện nay tại ngừng (Present Perfect)

Trước khi ban đầu làm bài xích tập lúc này hoàn thành, bạn cần củng nắm lại một số trong những kiến thức cần biết của thì hiện tại xong dưới đây.

1.1. Bí quyết thì hiện tại hoàn thành

Thể khẳng định: S + have/ has + VpIIThể lấp định: S + have/ has + not + VpII Thể nghi vấn:Câu hỏi Yes/No question: Have/ Has + S + VpII +… ? => Yes, S + have/ has or No, S + haven’t/ hasn’t.Câu hỏi WH- question: WH-word + have/ has + S (+ not) + VpII +…? => S + have/ has (+ not) + VpII +…

1.2. Cách áp dụng thì bây giờ hoàn thành

Diễn tả một hành động, sự việc bắt đầu trong vượt khứ và còn tiếp tục ở tương lai.

VD: I have learnt English for 5 years. (Tôi vẫn học giờ đồng hồ Anh được 5 năm)

Diễn tả một hành động, vấn đề đã xẩy ra nhiều lần trong quá khứ.

VD: I have seen this film 3 three times. (Tôi đang xem phim này 3 lần rồi)

Diễn tả một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện nay tại.

VD: I have never been to lớn Korea. (Tôi trước đó chưa từng tới Hàn Quốc)

Diễn tả một hành động, vụ việc vừa mới xảy ra.

VD: We have just arrived. (Chúng tôi vừa mang lại xong)

Diễn tả một hành động không biết rõ thời gian xảy ra.

VD: Someone has taken my seat. (Ai này đã chiếm chỗ của tôi)


Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native nhằm được thương lượng trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.

1.3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại hoàn thành


*

Bài tập present perfect (Bài tập thì HTHT)


Để phân biệt động từ yêu cầu chia sinh hoạt thì bây giờ hoàn thành, bạn nên chú ý những từ bỏ sau có trong câu:

Before: Trước đâyEver: Đã từngNever: chưa từng, ko bao giờFor + quãng thời gian: trong khoảng ( VD: for years, for a long time,..)Since + mốc thời gian: Từ lúc (Since 2001,…)Yet: không (dùng vào câu phủ định và câu nghi vấn)The first / second time : Lần trước tiên / đồ vật hai..

1.4. đoạn clip hướng dẫn bí quyết dùng thì hiện tại hoàn thành

2. Các bài tập về thì hiện tại hoàn thành

2.1. Bài xích tập thì hiện tại tại kết thúc cơ bản

Bài 1: Chia các động từ trong câu dưới đây ở thì hiện tại hoàn thành  Bo _____ (drive) Rose lớn work today. They _____ (work) all day & night. We _____ (see) the new bridge. He ____ (have) breakfast this morning. Ann và Don ____ (wash) the car. Kathy ____ (want) lớn go to Queensland for a long time. Mel ____ (give) up smoking. I ____ (forget) that man’s name.  They ____ (lose) their keys. Jack ____ (be) lớn England.They ____ (leave) London this month.  He ____ (bring) a lot of English papers. She ____ (tell) me about it. I ____ (get) a long letter from father this week. She ____ (come), she will speak khổng lồ you in a minute. I ____ (be) khổng lồ Radio City.  I think the director ____ (leave) the town. I ___ (paint) my office.  We ____ (know) her since she arrived in our city. I ____ (forget) your name.The bill isn’t right. They (make)………….. A mistake.Don’t you want to lớn see this programme? It ………….(start).I (turn)……….. The heating on. It’ll soon get warm in here.……..they (pay)…….. Money for your mother yet?Someone (take)………………. My bicycle.Wait for few minutes, please! I (finish)……………. My dinner.………you ever (eat)………….. Sushi?She (not/come)…………… here for a long time.I (work)………….. Here for three years.………… you ever …………..(be) in New York?You (not/do) ………….your project yet, I suppose.I (just/ see)………. Andrew và he says he ……..already (do)………. About half of the plan.I ………..just (decide)……… to start working next week.He (be)…………. At his computer for seven hours.She (not/ have) ……………any fun a long time.My father (not/ play)……….. Any thể thao since last year.I’d better have a shower. I (not/ have)………. One since Thursday.I don’t live with my family now và we (not/ see)…………. Each other for five years.I…… just (realize)…………… that there are only four weeks khổng lồ the end of term.The train drivers (go)……… on strike & they stopped working at twelve o’clock.How long…….. (you/ know)………. Each other?……….(You/ take)………… many photographs?(She/ eat)………………. At the Royal khách sạn yet?He (live) ………….here all his life..Is this the second time he (lose)……………. His job?How many bottles………… the milkman (leave) ………….? He (leave) ……….. Six.I (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.She (write)………….. Three poems about her fatherland.We (finish) ……………………three English courses.School (not, start)……………..yet.
Để test trình độ chuyên môn và cải thiện kỹ năng tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được hội đàm trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.
Bài 2: bài xích tập viết lại câu thì hiện tại tại ngừng dưới dạng câu xác định dựa trên các từ nhắc nhở dưới đây
Mary / visit / his grandparentsJack / play games / on the computer John and Su / wash / their car Andrew / repair / his bike Phil / help / Anne with maths Brad & Louise / watch / a film Tamara / talk lớn / her best friend Bridgette / draw / a picture Carol / read / a computer magazine Tom and Alice / be / to a restaurant Bài 3: Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại chấm dứt dưới dạng câu nghi ngờ dựa trên những từ gợi ý dưới đâyyou / answer / the question Jenny / lock / the door Walter / gọi / us you / see / the picture your parents / get / the letter it / rain / a lot how often / we / sing / the song Maureen / watch / the film how many books / Bob / read ever / you / be / to London 
*

Bài tập minh bạch thì hiện tại chấm dứt và vượt khứ đơn


Bài 4: phân tách động từ trong ngoặcHow long you (wait) for me?This is the second time I (watch) this comedy with my boyfriend.I (not hear) from you for ages.My boyfriend is the most galant man I (know).I (wait) for him since 2 p.m.He (not eat) this kind of food before.She is the most warm-hearted woman I (meet).You (finish) the kiểm tra yet?I (know) him for ages because we were neighbours when I was a child.She (teach) me English for 3 years.Bài 5: Lựa chọn phương pháp đúng

1. When ____ to domain authority Lat?

A. Did you move

B. Have you moved

C. You moved

D. Had you moved

2. I want to meet him again because the last time I (see) him was 1 month ago.

A. Seen

B. Have seen

C. Saw

D. See

3. I (not try) hot food before. It is quite strange lớn me.

A. Haven’t try

B. Haven’t tried

C. Don’t try

D. Didn’t try

4. Maybe she won’t come this afternoon. How long you (wait) for her?

A. Have you wait

B. Has you waited

C. Have you waited

D. Did you wait

5. He (start) (drive) lớn work 2 months ago because he (buy) a car.

A. Starts – driving – will buy

B. Started – driven – buys

C. Has started – driving – bought

D. Started – to lớn drive – has bought

6. You are the most patient one I (know).

A. Have known

B. Have know

C. Know

D. Knew

7. When you (finish) the entrance exam?

A. Did you finish

B. Have you finished

C. Did you finishes

D. Did you finished

8. I (know) his mother since I (be) 5 years old because she was my neighbour.

A. Have known – be

B. Have known – was

C. Knew – was

D. Knew – were

9. I (read) her post three times but I still don’t understand what she means.

A. Read

B. Have read

C. Reads

D. Did read

10. Linh (marry) Hung 10 months ago.

A. Married

B. Marries

C. Had married

D. Will marry

Bài 6: Đọc và viết lại câu với tự just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings & the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts lớn take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a khách sạn tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone to reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place to lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went lớn the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).


Để test trình độ và nâng cao kỹ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xứ.

2.2. Bài tập thì hiện tại tại chấm dứt nâng cao

Bài 1: Chia các động trường đoản cú sau ngơi nghỉ thì hiện tại tiếp diễn hoặc hiện nay tại xong sao cho phù hợp My brother (not/ play)……….. Any sport since last year. Some people (attend)………….the meeting right now. I’d better take a bath. I (not/take)……………………one since Sunday. I don’t keep in touch with Alan và we (not/call)……………………each other for 6 months.  Where is your father? He………………………(have) lunch in the kitchen. Why are all these people here? What (happen)…………………………..? I………………….just (realize)…………… that there are only two weeks lớn the final exam. She (finish) … the English course this week.  At present, he (compose)……………………a piece of music. We (have)……………………dinner in a restaurant right now.Bài 2: Viết lại phần đa câu tiếp sau đây sao cho nghĩa ko đổi This last time Tom came back khổng lồ his hometown was 5 years ago.

=> Tom hasn’t………………………………………………………………………………………………

He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has…………………………………………………………………………………………………..

It has been 3 years since we first went lớn Japan.

=> We have………………………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut in June.

=> I haven’t………………………………………………………………………………………………….

The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t……………………………………………………………………………………………….

When did you have 10 scores in Math?

=> How long……………………………………………………………………………………………..?

This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never………………………………………………………………………………………………

I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It is…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: tìm lỗi sai với sửa lỗi trong những câu dưới đâyI haven’t cutted my hair since last June.She has not working as a teacher for almost 5 years.The lesson haven’t started yet.Has the cát eat yet?I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.I have just decided to start working next week.He has been at his computer since seven hours.She hasn’t received any good news since a long time.9.My father hasn’t played any sport for last year.I’d better have a shower. I hasn’t had one since Thursday.Bài 4: bài bác tập thì vượt khứ đơn và bây giờ hoàn thành

Chuyển thay đổi từ hiện nay tại ngừng sang thừa khứ đối kháng (và ngược lại)


*

Bài tập nâng cao thì hiện tại tại kết thúc (bài tập về present perfect)


This is the first time he went abroad.

-> He hasn’t………………………………………………………………………………..

She started driving 1 month ago.

-> She has………………………………………………………………………………..

 We began eating when it started to rain.

-> We have………………………………………………………………………………….

I last had my hair cut when I left her.

-> I haven’t……………………………………………………………………………………

The last time she kissed me was 5 months ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………………

It is a long time since we last met.

-> We haven’t…………………………………………………………………………………

When did you have it?

-> How long……………………………………………………………………………………

This is the first time I had such a delicious meal.

-> I haven’t…………………………………………………………………………………….

I haven’t seen him for 8 days.

-> The last……………………………………………………………………………………

I haven’t taken a bath since Monday.

-> It is……………………………………………………………………………………………

Bài 5: bài tập thì hiện nay tại dứt và quá khứ đơn

Chia các động từ trong ngoặc ra thì simple past hoặc present perfect

We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.We (watch)……………………..that television program.We (watch)…………………an interesting program on television last night.My wife và I………………………………….(travel) by air many times in the pastMy wife and I (travel)……………………………. Lớn Mexico by air last summerI (read)………………that novel by Hemingway several times before.I (read)…………………….that novel again during my last vacation.I (have)…………………….a little trouble with my oto last week.However, I (have)……………………. No trouble with my oto since then.Bài 6: Viết lại các câu sau theo nghĩa tương đươngJohn moved into this apartment in 2005. (lived)Mai started to wear glasses when she was five. ( since)John bought this oto two weeks ago. (owned)I haven’t seen him for a week. (The last time)She started lớn live in Ha Noi two years ago. (for)I have never eaten this kind of food before. (This is)I have never seen such a beautiful girl before. (She is)This is the best novel I have ever read. (before)I last had my hair cut in October. (I haven’t)The last time we went together was five months ago. (We haven’t)The last time I went khổng lồ Singapore was two years ago. (It is / has been)

*

3. Đáp án những bài tập thì lúc này hoàn thành

3.1. Bài tập cơ bản

Bài 1  has driven have worked have seen has had have washed has wanted has given have forgotten have lost has beenhave left has bring has told have got has come have been has left have painted have known have forgothave madehave madehave turnedHave .. Paidhas takenhave finishedHave … eatenhasn’t comehave workedHave you ever beenhaven’t donehave just seen – has already donehave just decidedhas beenhasn’t hadhasn’t playedhavent hadhaven’t seenhave just realizedhave gonehave .. Knownhave .. TakenHas … eatenhas livedhas loosenhas … left – has lefthave boughthas writtenhave finishedhasn’t started
*

Bài tập về hiện tại tại dứt – bài bác tập tiếng Anh về thì hiện tại hoàn thành


Bài 2Mary has visited his grandma.Jack has played on the computer.John và Su have washed their car.Andrew has repaired his bike.Phil has helped Anne with maths.Brad và Louise have watched a film.Tamara has talked khổng lồ her best friend.Bridgette has drawn a picture.Carol has read a computer magazine.Tom và Alice have been khổng lồ a restaurant.Bài 3Have you answered the question?Has Jenny locked the door?Has Walter called us?Have you seen the picture?Have your parents got the letter?Has it rained a lot?How often have we sung the song?Has Maureen watched the film?How many books has Bob read?Have you ever been lớn London?Bài 4have you waitedhave watchedhaven’t heardhave knownhave waitedhasn’t eatenhave metHave you finishedhave knownhas taughtBài 5ACBCDAABBABài 6he’s just gone outI haven’t finished yetI’ve already done itHave you found a place to lớn live yet?I haven’t dicided yethe’s just come back
Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng nghe tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Xem thêm: Bài Tập Về V-Ing Và V-Ed - Bài Tập Tính Từ Tận Cùng Bằng


3.2. Bài xích tập nâng cao

Bài 1 hasn’t played are attending haven’t had haven’t seen is having is happening have just realized has finished is composing are havingBài 2 Tom hasn’t come back trang chủ for 5 years. He has worked as a teacher for 6 months. We have not gone to nhật bản for 3 years. I haven’t had my hair cut since June. We haven’t met for 2 years. We haven’t called each other for a long time. How long have you had 10 scores in Math? I have never had such an exciting trip The last time I saw Anna was 10 days ago. It is three days since I last took a bath.Bài 3cutted => cutworking => workedhaven’t => hasn’teat => eatenhasn’t => haven’tĐúngsince => forsince => forfor => sincehasn’t => haven’tBài 4He hasn’t never gone abroad before.She has driven for 1 month.We have eaten since it started raining.I haven’t cut my hair since I left her.She has kissed me for 5 months.We haven’t met (each other) for a long time.How long have you had it?I haven’t never eaten such a delicious meal before.The last time I saw him was 8 days.It is …. Days since I last took a bath.Bài 5
1 – studied2 – have studied3 – watched4 – watched5 – travelled
6 – travelled7 – have read8 – read9 – had10 – have had
Bài 6John has lived in this apartment since 2005.Mai has worn glasses since she was five.John has owned this oto for two weeks.The last time I saw him was a week ago.She has lived/ has been living in Ha Noi for two years.This is the first time I have eaten this kind of food.She is the most beautiful girl I have ever seen.I have never read such a good novel before.I haven’t had my hair cut since October.We haven’t gone together for five months.It is/ has been 10 years since I last went to lớn Singapore.

Trên đây là phần bài tập thì hiện tại hoàn thành – thì phức hợp và dễ dàng nhầm lẫn độc nhất trong giờ Anh. Việc chăm chỉ làm bài xích tập rất đầy đủ sẽ giúp đỡ bạn nắm chắc kiến thức và kỹ năng và cách thực hiện thì bây giờ hoàn thành. Chúc các bạn học tập giỏi và ăn điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tập tiếng Anh đến riêng bạn, liên kết và nhấn ngay support từ siêng gia, nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh ngay lập tức hôm nay!