các thì chiếm phần phần quan trọng đặc biệt trong loài kiến thức ngữ pháp giờ Anh. Để làm tốt bài tập này, chúng ta nên cầm cố được bí quyết sử dụng của các thì trong giờ Anh. Vào giao tiếp tương tự như các bài bác thi, thì hiện tại đơn và thì hiện tại tại tiếp nối rất thường xuyên gặp. Sau đây là bài tập thì hiện tại đơn cùng thì hiện nay tại tiếp tục mà chúng ta có thể tham khảo để luyện tập tiếng anh đến bé tại công ty


Ngữpháp tiếng Anh có tổng cộng 12 thì cơ bản. Vào đó, thì hiện tại đơnthì hiệntại tiếp diễn là 2 thì căn bạn dạng nhất mà bất kể học sinh nào thì cũng phải thànhthạo. Tuy nhiên, 2 dạng thì đó lại có kết cấu khá kiểu như nhau nên rất giản đơn bị nhầmlẫn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


Ngữ cảnh và các trường hợpsử dụng

Đâylà địa thế căn cứ để sử dụng từng các loại thì sao cho tương xứng nhất, đặc biệt là trong vănviết.

Thìhiện tại đơn sử dụng trong những trường phù hợp sau:

–Dùng để mô tả những hành động được lặp đi lặp lại ở bây giờ hoặc thói quenđã bao gồm sẵn.

–Dùng để diễn đạt chân lý, sự thật đã được thừa nhận rộng rãi.

–Dùng để biểu đạt chương trình vẫn lên sẵn, lịch trình cố kỉnh định…

–Đi chung câu cùng với những nhiều từ thời gian (when, as soon as) cùng trong cấu tạo ifloại 1.

Thời lúc này tiếp diễnsử dụng trong các trường thích hợp sau:

–Dùng để diễn đạt một hành động đang xẩy ra trong thời hạn hiện tại.

–Sử dụng sau câu ý kiến đề xuất và câu ra lệnh.

–Dùng để miêu tả một hành động chắc chắn rằng sắp xẩy ra (còn call là thì tương lai gần).

Mộtlưu ý quan liêu trọng cho những người mới có tác dụng quen với 2 dạng thì này là hoàn hảo không sửdụng thì hiện tại tại tiếp tục khi trong câu có mở ra các cồn từ tri giác. Vídụ như những từ to lớn be, belong to, believe, see, understand, hear, know, like,smell, love, hate, realize, seem, remember, want, glance, feel, think, forget,…Trong những dạng bài bác tập chia thì, phía trên được coi là “bẫy” nhiều học sinh dễ mắcsai lầm nhất. Trường thích hợp này, chúng ta nên thực hiện thì lúc này đơn.

Cấu trúc của thời hiện nay tạiđơn và thời hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn:

–Thể công ty động: S + V(s/es)

–Thể đậy định: S + vì not/does not + V-inf

–Thể nghi vấn: Do/does + S + V-inf


Thì hiện tại tiếp diễn:

–Thể nhà động: S + am/is/are + V-ing

–Thể lấp định: S + am/is/are + not + V-ing

–Thể nghi vấn: Am/is/are + S + V-ing

Các dạng bài xích tập thì hiệntại đối chọi và thì lúc này tiếp diễn

Trongmột bài bác test tiếng Anh thường phối hợp khá nhiều dạng bài xích tập. Ngoại trừ phầnnghe (Listening) cùng phần nói (Speaking) thì bài xích tập trắc nghiệm – tự luận(Writing) là phần chiếm những điểm tốt nhất trong cả bài. Riêng rẽ về bài tập đến thời hiện tại đơn và thì lúc này tiếpdiễn thì những dạng đề như sau là phổ biến nhất:

–Cho nguyên câu, học sinh cần đề xuất chia động từ theo từng thì ứng với văn cảnh củacâu.

–Cho các từ 1-1 gợi ý, học sinh cần ghép những từ này thành câu tất cả nghĩa và phân chia độngtừ mang đến câu theo từng thì ứng với ngữ cảnh của câu.

–Cho một câu hoàn chỉnh, yêu thương cầu học viên phân biệt đúng sai và sửa lại.

–Cho câu phân tách sẵn động từ với những đáp án a, b, c, d, yêu thương cầu học viên chọn đápán đúng nhất.

Thì bây giờ đơnthì bây giờ tiếp diễn là 2 thìcăn phiên bản nhất mà bất kể ai học tập Tiếng Anh cũng rất cần phải nắm. Sau khoản thời gian thành thạođược 2 dạng thì này rồi, bạn sẽ “nâng cấp” lên số đông thì phức tạp hơn nhiều.Hãy luyện tập tiếp tục để không bị “quên bài” nhé, vì bao gồm đến tận 10 thì nữađang đợi chúng ta phía trước!

Kiến thức ngữ pháp về thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn

Công thức ngữ pháp về thì hiện tại đơn– Động từ tobe:S + am/ is / are (not) + …..– thắc mắc đảo rượu cồn từ tobe:is/ are / am (not) + S +….– câu hỏi với từ nhằm hỏi:Wh_ + am/is/ are (not) + S + …?– Động trường đoản cú thường:S + V (s / es) + …… | S + do/dose (not) + V (nguyên thể)– thắc mắc đảo với hễ từ thường:Do/dose (not) + S + V (nguyên thể) +….– câu hỏi với từ để hỏi:Wh_ +do/doese (not) + S + V (nguyên thể) + …Cách thêm s/es:– Thêm (s) vào đằng sau phần đông các cồn từ ( trừ các từ thêm es)– Thêm es vào những động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s:– vứt y với thêm ies vào sau các động từ hoàn thành bởi một phụ âm + y:study-studies;…– Động từ bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Công thức ngữ pháp về thì lúc này tiếp diễn– S + am/is/are (not) +Ving +…

Bài tập thì bây giờ đơn với thì bây giờ tiếp diễn

1. Where ___________you (live)____________?

– I (live)______________in Xuan Hoa town.

2. What _______________he (do) ______________now?

-He (water)_________________flowers in his garden.

3. What _______________she (do)_____________?

– She(be)______________a teacher.

4.____________you (be) in 4A?

– No,I (not be)_______________________.

5. Where _________________you (be) from?

6. At the moment , my sisters (play)____________volleyball và my brother (play)________________soccer.


7. It is 9.00, my family (watch)___________________tv.

8. In the summer, I usually (go)______________to park with my friends and in the spring , we (have) _____________Tet Holiday, I (be)________happy because I always (visit) ______________mygranparents.

9.____________your father (go)_____________to work by bus ?

10. How ___________your sister (go)___________to school?

11. What time _____________they (get up)_________________?

12. What ____________they (do)________________in the winter?

13.Today,we (have)______________English.

14. Her favourite subject (be)__________________English .

15. Now, my brother (eat)_________________a banana.

16. Look! Aman (call)_________________you.

17. Keep silent ! I (listen)____________________to radio .

18._______________you (play)_________________badminton now?

19. Everyday,my father (get up)_________________at 5.00 a.m but today ,he (get up) __________________ at 6.00a.m.

20. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00 but today , I (Listen) ________________ _ to lớn music at 10.00.

21. Everyday , I(go) __________to school by bike but today I go to lớn school by motorbike.

22. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe but today he (drink)______________ milk.

23. At the moment, I(read)_______________a book and my brother (watch)_______ TV.

24. Hoa (live)________________in Hanoi , Ha (live)________________in sài gòn City.

25. Hung and his friend (play)_______________badminton.

26. They usually (get up)___________________at 6.oo in the morning.

27. Ha never(go)_________________fishing in the winter but she always (do)_____________.it in the summer.

28. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

29. There(be)____________________.animals in the circus.

30._______________he (watch)______________tv at 7.00 ever ymorning?

32. What _____________she (do) _________________at 7.00 A.m?

33. How old _________she(be)?

34. How ___________she (be)?

35. My children (Go)________________to school by bike.

36. We (go)_______________to supermarket to (buy)______________some food .

37. Mr.Hung (go)________________to Hanoi every month.

38. Ha (like)______________coffee, but I (not like)______________it.

39. She (like)___ __________Tea,but she (not like)_______________ coffee.

40. I (love)_______________ catbut I (not love)__________________dog.

41. Everyday ,I (go)______________to school on foot , but today I (go)____________________to school by bike.

42. Who you _________________(wait) for,Vien?

-I _______________________(wait)for Mr.Hung.

43. My sister (get)______________.dressed & (brush)_______________her teeth at 6.30 everyday.

44. Mrs.Huong (not live)_______________in town .She (live)________________in a house in the country.

45. How _________your children (go)_________________.to school everyday?

46. It’s 9 o’clock in the morning. Lien (be)____in her room.She (listen) __________to music.

47. We_______________________(play) soccer in the yard now.

48. My father (go)__________.to work by bike.Sometimes he(walk)____________

49_________.You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

50. Now I (eat)_____________an apple & Hoa (listen)_______________.to music.

51. At the moment ,Nam và his friends (go)_______________________shopping.

52. In the autumn, I rarely (go)____________sailing and (go)__________to school.

53. I (write)_____________________________.a letter to my friend now.

54. At 12 a.m every day, I (have)___________lunch and (go)____________to bed.

55. On Monday, I (have)______________________.math and Art.

56. On Friday, I (have)______________________English.

57. At the moment, I (eat)________.an orange và My sisters (Play)____ Tennis.

58._______her bag (be)?

– No,they(not be)______________.

59. What time _____________your children(go)____________ khổng lồ school?

60. He (live)________________in hcm City.

61. What time___________your brother (get)___________up?

62. My house (be)_________in the city và it (be)_________small.

63. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.00 a.m.

64. This (be)________a book & there (be)_________pens.

65. Mr.Quang (live)_________in the country .His house (have)_______a garden.

66. Viet (not have)______________Literature on Friday.

67. What time _________you (start)___________your class?

68.___________you (be)in class 4A?

69. Mrs.Ha (learn)___________in Hanoi but she (not live)________ in Ha Noi.

70. My brother (not live)________in London , he (live)________ in Manchester.

71. Now ,Mr.Long (draw) ____________________his house.


72. He (like)________APPLES but he (not like)_______________banana.

73._________________she (like)______________apples?

74. Usually,I (have)______lunch at 12.00.-______you (have) _____lunch at 11.00?

75. He can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

76. At the moment , my sister (read)___________________a book.

77. I (like)__________________ice-cream.

78. Where ___________________Mr. Ha (live)_______________?

79. The monkey can (climb)_________________ the tree.

80. Hang (go)________to the bookshop now because she (want) ______ some book.

81. We (go) _________to market & (buy)_________________some fruits.

82. Now, Lan (study)__________English và Lien (listen)________to music.

83. Everynight , she (have)__________________dinner at 7.00 p.m

84. Every year, I usually (go)______________________Vietnam.

85. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

86. Every everning, my mother (watch)_____________television.

87. Lan (have)_____ __breakfast và (go)___ ______to school at 6.30a.m.

88. We (not read)___________________after lunch.

89. Tom (be)___________my friend .He (play)____ _____sports everyday.

90.____ _____your students (play)__________soccer every afternoon?

91. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

92. They (go)___________home và (have)___________lunch.

93.___________he (play)__________sports?

94. He (teach)_______________in a big school in town.

95. Everyday she (go)____________to work by bike.

96. We usually (read)____books,(listen)___ ___to music or (watch)_______TV.

97. Sometimes, I (play)__________badminton.

98. Ann(like)____________her job very much.

99.___________your mother(walk)_________to market?

100. Look! They (run)_________________________

101. Listen! My mother (sing)________________________a song.

102. Everynight, We (go)________________________to bed at 10p.m

103. Giang (like)_______________Music but I (like)____________________Math

104. Now , they (stay)___________________________in Hue .

105. My father (read)__________________________a newspaper in the morning.

106. Look!Ha (run)______________________.

107. Trang usually (listen)____ to the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

108. Where_____________________your father(be)?

-He (be)________ living room.He (watch) ______TV.

109.____________they (go) to lớn school by bus today?

110. There(be)___________many flowers in our garden.

111. Everyday,Mr.Hung (not go)_______________________to work by car.

112. In the autumn, I rarely (go)_______ sailing và (go)________ to lớn school.

113. I (write)_____________________ a letter khổng lồ my friend now.

114. At 12 a.m every day, I (have)_______ lunch and (go)________ khổng lồ bed.

115. On Monday, I (have)____________ math và Art.

116. On Friday, I (have)____________ English.

117. At the moment, I (eat)_______an orange và My sisters (Play) ___Tennis.

118. Now, He (look)_______ his cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

119. Phong, An , Ha, Lan (be)__________________ close friend.

120.___________your mother(walk)_________to market?

121. It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

122. What___________you (do)____________now?

123.__________your mother (walk) to work every day?

124. They (not play)________________soccer in the morning.

125____________Hai(work)____________in the garden at the moment?

126. My brother (do)______________________his homework in his room now .He bởi it every day.

127. James and his brother (play)__________________soccer at the moment.They (play) _________________ it every afternoon.

128. Where________________the old man (live)___________now?

129. Mr.Smith often (teach)____ class 4A,but this morning he (teach)_____class 4B.

130. It’s 7.30 now. She (study)_______________ science in the classroom.

Xem thêm: Bài Tập Về Mảng Trong Java Có Lời Giải, Bài Tập Java Có Lời Giải

Download bài xích tập giờ anh về thì lúc này đơn với thì hiện tại tiếp diễnTẠI ĐÂY


Bai tap ve thi hien tai don va thi hien tai tiep dienTải xuống
Bai tap tieng anh ve cac thi co dap anTải xuống

Để làm tốt bài tập thì bây giờ đơn cùng thì lúc này tiếp diễn, trước tiên chúng ta nên xem lại cách thực hiện của nhị thì này. Nhớ các trường hợp ngoại lệ trong quá trình sử dụng để tìm hiểu cách áp dụng vào bài bác tập xuất sắc hơn. Kế tiếp bắt tay vào làm bài bác tập và đối chiếu đáp án với bằng hữu để củng cầm cố lại kỹ năng và kiến thức đã học.