Các rượu cồn từ phân chia To V với Ving không cạnh tranh nhưng thường sẽ có sự nhầm lẫn tương đối nhiều. đọc được điều này, công ty chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập về to lớn V với Ving tất cả đáp án cho bạn với ước muốn củng vậy kiến thức và nên tránh những sai sót, nhầm lẫn trong quy trình làm bài tập. Bạn hãy đọc các bài xích tập về to V và Ving (kèm đáp án) sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ lớn V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia những động từ vào ngoặc tiếp sau đây thành dạng lớn V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập v-ing và to v

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this tín đồ and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) to lớn music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes and shoes.

12. Bởi vì you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I do it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm với sửa lỗi không đúng trong câu dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want to coming to lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used khổng lồ running a lot but he doesn’t bởi it usually now.

3. They’re going lớn have a small các buổi tiệc nhỏ celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Hanh hao said khổng lồ him: “Remember to close all the window và turn off the lights before going out”.

➔ khô giòn reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget to repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children khổng lồ school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this tín đồ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + khổng lồ Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + to lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + to Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) to music before ___going__ (go) khổng lồ bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red mobile phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes and shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + khổng lồ Vinf…)

12. Bởi vì you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + to Vinf)

13. Would you like ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you lượt thích + to lớn Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used khổng lồ ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used to + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

(cấu trúc Remember + lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + lớn Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ lớn come (want + to Vinf)

2. Running ➔ run (use + khổng lồ Vinf)

3. Celebrating ➔ to lớn celebrate (have + khổng lồ Vinf)

4. To avoiding ➔ lớn avoid (try + to lớn Vinf)

5. Post ➔ to post (forget + khổng lồ Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have to play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vày the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Khô cứng reminded to close all the window & turn off the lights before going out .

Xem thêm: Trả Lời Thắc Mắc Về Mức Học Phí Đại Học Trà Vinh 2020, Học Phí Đại Học Trà Vinh 2020

5. Linh told him not khổng lồ repair her bicycle.

Ngoài các bài bác tập về khổng lồ V và Ving tất cả đáp án, học viên thực hành thêm một số trong những bài tập giờ anh khác: