ai đang xem: Bài Tập Về Liên trường đoản cú Trong giờ đồng hồ Anh Violet, bài bác Tập Về Liên từ Trong giờ đồng hồ Anh trên reset1010.com: phân tách sẻ nội dung bài viết hay về cuộc sống giáo dục

chúng ta đang quan tâm đến Bài Tập Về Liên tự Trong tiếng Anh Violet, bài xích Tập Về Liên trường đoản cú Trong tiếng Anh bắt buộc không? Vậy hãy thuộc reset1010.com đón xem bài viết này ngay sau đây nhé!

XEM đoạn phim Bài Tập Về Liên từ bỏ Trong giờ đồng hồ Anh Violet, bài xích Tập Về Liên tự Trong giờ Anh tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập về although in spite of despite violet

Tiếng Anh có một số trong những liên từ biểu thị sự tương bội nghịch như although, despite, in spite of,…Bài viết dưới đó là các dạng bài tập về although in spite of despite giúp chúng ta ôn lại cách dùng cũng như cấu tạo đã được học ở phần lý thuyết.

Đang xem: bài xích tập về liên trường đoản cú trong giờ anh violet

Bạn đang xem: cách dùng although cùng in spite of/despite violet

Lý thuyết

Hãy bên nhau ôn tập một số lý thuyết cơ phiên bản về although in spite of despite ngay mặt dưới.

Although / Even though / In spite of / Despite đều phải sở hữu chung tức là mặc dù, rất có thể đứng đầu mệnh đề hoặc thân câu ngăn cách 2 mệnh đề với nhau. Nếu dẫn đầu câu, sau mệnh đề chứa những từ trên, đề xuất thêm dấu phẩy.

ALTHOUGH / EVEN THOUGH + S + VIN SPITE OF / DESPITE + V-ING / NOUN PHRASE / THIS…, THE FACT THAT…, WHAT…

Exercise

Exercise 1

Complete these sentences. Each time use Although + a sentences from the table

I didn’t speak the language

He had promised khổng lồ be on time
I had never seen him before

She smokes 40 cigarettes a day

It was quite cold

It rained a lot
He has a very responsible job

I had all the necessary qualifications

We don’t lượt thích her very much

The traffic was bad

1) Although……………………., he isn’t particularly well-paid.

2) ………………………………., I recognised him from a photograph.

3) I didn’t wear a coat……………………………………….

4) We thought we’d better invite her to lớn the party………………………….

5) ………………………………, I managed to lớn make myself understood.

6) He was late……………………………….


7) ………………………………, she is quite fit.

8) ………………………………., we enjoyed our holiday.

9) I didn’t get the job……………………………….

10) ……………………………….., I arrived on time.

*

Exercise 2

Complete these sentences with although or in spite of

1) ……………..all my careful plans, a lot of things went wrong.

2) ……………..I had planned everything carefully, a lot of things went wrong.

3) I love music………………..I can’t play a musical instrument.

4) ……………..being very tired, we carried on walking.

5) The heating was on, but…………….this the house was still cold.

6) Keith decided khổng lồ give up his job……………….I advised him not to.

7) I couldn’t sleep………….I was tired.

8) ………..it rained a lot, they enjoyed themselves.

10) …………..what I said last night, I still love you.

Exercise 3

Choose the correct answer

1) …………..the bad weather, we went on a school picnic.

A. Although B. Despite C. In spite

2) ………….his illness, Tom went khổng lồ school because he had an important exam.

A. In spite of B. Although C. But

3) ……………she was very busy, my mother cooked a great meal for us.

A. Despite B. In spite of C. Although

4) I still got a low grade……………I studied for my Math test.

A. Although B. Despite C. In spite of

5) I have so many cavities………….I brush my teeth regularly.

A. In spite of B. Even though C. Despite

6) ……………….the heavy fog, we managed to lớn get to the meeting on time.

A. But B. Although C. In spite of


7) ……………….we played well, we couldn’t win the game.

A. Although B. Even though C. A&B

8) She still loves her husband……………….they broke up.

A. Even though B. In spite of C. Despite

9) The elevator was out of order so I had lớn use the stairs……………..being exhausted.

A. In spite B. Despite C. A&B

10) I’m not going to eat fast food…………..I’m starving.

A. Although B. Because C. Even

Exercise 4

Write a new sentence with the same meaning. Use the words in brackets

1) I couldn’t sleep although I was tired. (despite)

2) Although he’s got an English name, he is in fact German. (despite)

3) In spite of her injured foot, she managed to walk khổng lồ the village. (although)

4) I decided lớn accept the job although the salary was low. (in spite of)

5) We lost the match although we were the better team. (despite)

6) In spite of not having eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry. (although)

7) I’m not tired in spite of working hard all day. (although)

8) She is quite fat although she plays thể thao everyday. (despite / the fact)

9) Although I see him every morning, I’ve never spoken lớn him. (in spite of)

10) It’s quite warm although it’s a bit windy. (despite)

*

Answer

Exercise 1:

1) Although he has a very responsible job

2) Although I had never seen him before

3) although it was quite cold

4) although we don’t like her very much

5) Although I didn’t speak the language

6) although he had promised to be on time


7) Although she smokes 40 cigarettes a day

8) Although it rained a lot

9) although I had all the necessary qualifications

10) Although the traffic was bad

Exercise 2:

1) In spite of 2) Although 3) although 4) In spite of 5) in spite of

6) although 7) although 8) Although 9) in spite of 10) In spite of

Exercise 3:

1) B 2) A 3) C 4) A 5) B

6) C 7) C 8) A 9) B 10) A

Exercise 4:

1) I couldn’t sleep despite being tired.

2) Despite his English name, he is in fact German.

3) Although she had an injured foot, she managed khổng lồ walk to the village.

4) I decided lớn accept the job in spite of the low salary.

5) We lost the match despite being the better team.

6) Although I hadn’t eaten for 24 hours, I didn’t feel hungry.

7) I’m not tired although I work all day.

8) Despite the fact that she plays sports everyday, she is quite fat.

9) In spite of seeing him every morning, I’ve never spoken to him.

Xem thêm: Đại Học Yersin Đà Lạt Học Phí, Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Yersin Đà Lạt

Bài tập câu bị động

Chúng tôi vừa trình làng với những giáo viên, học sinh các bài tập về although in spite of despite có đáp án chi tiết. Ghi nhớ luyện tập thường xuyên giúp nâng cấp khả năng làm bài xích tập hiệu quả..

Vậy là mang lại đây nội dung bài viết về Bài Tập Về Liên từ bỏ Trong giờ Anh Violet, bài xích Tập Về Liên tự Trong tiếng Anh đã tạm dừng rồi. Mong muốn bạn luôn theo dõi với đọc những nội dung bài viết hay của shop chúng tôi trên trang web reset1010.com