#include using namespace std; int main() { // khoi tao chuoi s1 char s1<> = "eLib.VN"; int i = 0; // su dung vong lap while tinh vì chưng dai cua chuoi // "" la ky tu NULL ket thuc cua mot chuoi while(s1 != "") i++; cout
Lời giải (sử dụng hàm)

Bạn rất có thể sử dụng hàm strlen(str) để search độ lâu năm của một chuỗi vào C.

Bạn đang xem: Bài tập về chuỗi trong c

Dưới đấy là chương trình C++ áp dụng hàm để giải bài tập tìm độ lâu năm của môt chuỗi:


*

4. Bài bác 04

Đề bài: Viết chương trình C++ để xào luộc chuỗi.

Cũng tương đương như coppy mảng trong C, bạn thực hiện vòng lặp để chăm nom qua từng ký tự vào chuỗi, sau đó coppy vào trong chuỗi đích (chuỗi s2 chẳng hạn). Các bạn cần lưu ý là chuỗi đích phải bao gồm độ dài bằng chuỗi ban sơ (chuỗi s1).

Lời giải (không áp dụng hàm)

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài bác tập xào nấu chuỗi trong C++:


#include int main() char s1<> = "eLib.VN"; // khai bao mot chuoi char s2<10>; // bien de luu chuoi sao chep int length = 0; // sao chep chuoi s1 while(s1 != "") s2 = s1; length++; s2 = ""; // gia tri null, ket thuc chuoi printf("Chuoi s1 = %s ", s1); printf("Chuoi s2 = %s ", s2); return 0;
Lời giải (sử dụng hàm)

Bạn rất có thể sao chép ngôn từ từ chuỗi này thanh lịch chuỗi không giống bởi áp dụng hàm strcpy(str2, str1) trong C. Hàm strcpy(str2, str1) nhận hai chuỗi làm cho tham số, vào đó: chuỗi str1 là chuỗi ban đầu, chuỗi str2 là chuỗi bao gồm nội dung coppy từ chuỗi str1.


#include#includeint main() char str1<100>; char str2<100>; printf("Nhap chuoi str1: "); gets(str1); strcpy(str2, str1); printf(" Chuoi sao chep la: %s", str2); return (0);
Chạy chương trình C++ trên cho hiệu quả như sau:

*

5. Bài bác 5

Đề bài: Viết công tác C++ để tìm kiếm chuỗi nhỏ trong một chuỗi.

Yêu cầu bài tập là tìm kiếm một chuỗi bé trong một chuỗi và đếm xem chuỗi nhỏ đó mở ra bao nhiêu lần.

Để giải bài xích tập C++ này, bọn họ cần sử dụng những vòng lặp cũng tương tự cần nhớ kiểm tra đk giá trị null (ký từ bỏ ‘’).

Xem thêm: Các Bài Tập Danh Sách Liên Kết Đơn Trong C++, Bài Tập Danh Sách Liên Kết Đơn

Dưới đây là chương trình C++ nhằm giải bài tập tìm kiếm chuỗi bé trong một chuỗi vào C++:


#include #include int main() char s1<> = "VietTuts hoc lap trinh online, hoc c, hoc c++, hoc java, ..."; char s2<> = "hoc"; int n = 0; int m = 0; int times = 0; // bien luu giu vì chưng dai cua chuoi can tim kiem int len = strlen(s2); while(s1 != "") if(s1 == s2) s1 == "")) // Chuc mung ban da tim ra chuoi can tim times++; else // Neu ky tu dau tien khong giong nhau while(s1 != " ") //bo qua, tiep tuc tim kiem tu tiep theo n++; if(s1 == "") break; n++; m=0; // reset bien dem. printf("Chuoi ban dau: %s", s1); if(times > 0) printf(" Chuoi "%s" xuat hien %d lan ", s2, times); else printf(" Chuoi "%s" khong xuat hien trong cau. ", s2); return 0;
Chạy công tác C++ bên trên cho tác dụng như sau:

*


Trên đây là một số bài bác tập tiêu biểu vượt trội về chuỗi trong C++ mà eLib tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp bạn phát âm củng gắng lại kiến thức về chuỗi cùng vận dụng nó vào những project bự hơn. Chúc các bạn thành công.