Giới từ bỏ chỉ thời gian và nơi chốn trong tiếng Anh + bài xích tập. Trong số đông các câu được thực hiện sẽ rất nhiều lần bọn họ có thực hiện kèm giới từ nhằm mục tiêu diễn đạt, giới thiệu cho vị trí, thời gian hoặc nơi chốn được kể với chủ thể của câu. Để hiểu rõ về giới từ, rõ ràng là Giới trường đoản cú chỉ thời gian và nơi chốn trong giờ Anh mời chúng ta cùng đọc nội dung bài viết dưới đây với làm thêm 1 số bài bác tập làm việc cuối bài.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ thời gian có đáp án

*
Quy tắc hình tam giác trong giới từIn

To tốt nhất của phễu là giành riêng cho giới trường đoản cú in – chỉ hầu hết thứ bự nhất, phổ biến chung nhất. Cùng với thời gian, “in” sử dụng trước phần đa từ chỉ thời hạn khái quát độc nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” sử dụng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho đến village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: In the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời hạn từ phổ biến nhất cho tới week (tuần), vị trí từ thông thường nhất cho đến thị trấn, xóm xóm không tính in the morning, afternoon, evening.

On

Phần giữa của phễu giành cho “on”, tương ứng với địa điểm ví dụ hơn, thời gian chi tiết hơn so với “”in”. Về thời gian, “on” sử dụng cho ngày thay thể, hoặc một thời điểm nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend (United States), on June 8th.

Ngoại lệ: on my lunch break. Về địa điểm, “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng lớn như đường phố, bến bãi biển…

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.

At

Phần chóp phễu, tương ứng với thời gian địa điểm ví dụ nhất, dành cho giới trường đoản cú “at”. Về thời gian, “at” sử dụng cho mốc thời hạn cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment.

Ngoại lệ: at night. Về địa điểm, “at” dùng cho địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house. Như vậy, biện pháp dùng giới trường đoản cú về thời gian, vị trí của cha giới trường đoản cú “in”, “on”, “at” tuân theo luật lệ hình phễu, ngoài một vài ngoại lệ như trên.

Bài tập về Giới tự chỉ thời gian và vị trí chốn

Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1.Her next birthday will be _______ Monday.

A.in

B. On

C. At

D. By

2. My family must leave ________ a few minutes.

A.in

B.at

C.on

D.since

3. We’re getting married ________ three month’s time.

A.on

B.at

C.for

D.in

4. He often eats bread _______ lunch.

A.on

B.by

C.in

D.at

5.It arrives_________ thành phố new york at ten o’clock.

A.at

B.in

C.near

D.on

6. Kim usually works _______ the weekend.

A.on

B.at

C.for

D.above

7. The 12.00 train left _______ time.

A.on

B.in

C.for

D.near

8. Phái mạnh want lớn get trang chủ ______ time khổng lồ see my parents.

A.on

B.at

C.for

D.in

9. Vì chưng you go khổng lồ school _____ Sundays?

A.on

B.in

C.by

D.with

10. Phong’s not home ______ present.

A.on

B.at

C.near

D.in

11. Wind couldn’t decide where khổng lồ go for his birthday. ______ the end, he decided to go khổng lồ Korea.

A.with

B.on

C.at

D.in

12. His father was born _____ 1963.

A.on

B.at

C.in

D.among

13. Mr.Jun will meet me at the restaurant _______ 8 o’clock.

A.on

B.at

C.for

D.in

14. Lin’s grandmother is _______ hospital.

A.on

B.at

C.for

D.in

15. Hoa works _____ PCC.

A.on

B.at

C.for

D.in

Exercise 2: Điền các giới tự in, on, at vào những câu sau:

1.Will she be trang chủ _____ time for lunch?

2. The week will begin _____ Sunday.

3. They got lớn the station just _____ time khổng lồ catch the train.

4. Thy left school ______ the kết thúc of 15.

5. This restaurant will close _____ midnight.

Exercise 3: Tìm với sửa lỗi sai trong số câu dưới đây:

1. Lan wants lớn live & work on Japan.

2. Hung’s birthday is in 2nd of July.

3. We will arrive in Saigon on 9 a.m.

4. This cát jumped in his face và scared me.

Xem thêm: Bài Tập Phân Biệt Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp Án

5. It is his birthday in the 22nd.

ĐÁP ÁN 

Exercise 1:

1.Chọn B (on + ngày vào tuần)

2. Chọn A (in a few minutes: trong một vài phút – cấu trúc cố định của in)

3. Chọn D (in + khoảng tầm thời gian)

4. Lựa chọn A ( at + khoảng thời hạn ngắn – at lunch)

5. Chọn B (in + địa điểm)

6. Chọn B (at the weekend)

7. Lựa chọn A (on time: đúng giờ)

8. Chọn D (in time: kịp giờ)

9. Chọn A (on + ngày trong tuần)

10. Chọn B (at present – cấu trúc cố định)

11. Lựa chọn D (in the end)

12. Lựa chọn C (in + year)

13. Lựa chọn B (at + thời hạn cụ thể)

14. Lựa chọn D (in + địa điểm)

15. Lựa chọn B (at + vị trí lớn PCC Officer of the buổi tiệc ngọt Central Committee – văn phòng tw Đảng)