Kiến thức về Thì đóng một vai trò chủ quản trong tài năng nói, tiếp xúc tiếng Anh của Toeic speaking. Nắm rõ các thì để giúp đỡ các em nói, học tập tiếng Anh giao tiếp một cách tự nhiên và thoải mái và đúng chuẩn hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn


1. Thì lúc này đơn là gì?

Thì hiện nay tại đơn (Simple Present) được áp dụng để biểu đạt thói quen hoặc hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần,sự thật chung,chân lý không biến đổi và cảm nhận cá nhân.Lưu ý:Không thực hiện thì lúc này đơn để trường hợp đang ra mắt ở hiện tại tại.Xem xét những ví dụ dưới đây:1) Thói quen· I eat breakfast every day.(diễn tả thói quen ẩm thực hang ngày)2) thực sự chung· Sunny is a teacher (sự thiệt là Sunny là giáo viên)3) Chân lý· The sun rises in the east. (việc mặt trời mọc ở hướng phía đông là không khi nào thay đổi)4) cảm giác cá nhân· I think it is okay (suy nghĩ riêng của cá nhân).

--------------------------------------------------------------------

Bài viết này phía trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing màn chơi 0-100 không lấy phí (Inter) do cô biên soạn.

2. Thì hiện nay tại tiếp tục là gì?

Thì hiện tại tại tiếp diễn (Present Continous) được thực hiện để dấn mạnh hành động hoặc vấn đề đang diễn ra ở hiện tại.Thì hiện tại tiếp nối được dùng phổ biến với trang tự always hoặc trạng ngữ all the time lúc diễn hành vi tính thói quen,hoặc dùng với nhiều từ chỉ thời hạn như this afternoon để mô tả hành cồn xảy ra về sau gần.1) hành động đang diễn ra ở hiện tại tại· He is meeting Mr.Kim(hiện trên anh ấy đang chạm mặt ông Kim)2) hành vi mang tính thói quen· He is always saying good things about Mr.Kim(anh ấy tất cả thói quen luôn nói giỏi về ông Kim)3) vấn đề xảy ra sau này gần· He is meeting Mr.Kim at five.( chiều nay,anh ấy sẽ gặp mặt ông Kim,không đề xuất ngay bây giờXem xét nhị ví dụ sau đây và biệt lập sự khác biệt giữa hai thì.a. Sunny usually drinks a cup of coffeeb. Sunny is drinking a cup of coffee in the office.Trong lấy ví dụ như (a), thì hiện tại đơn (drinks) được thực hiện để diễn đạt thói quen hay uống cafe trong văn phòng và công sở (usually) drinks a cup of coffee in the office). Ngược lại trong lấy ví dụ như (b), rượu cồn từ được sử dụng ở thì hiện nay tại tiếp tục (is drinking) để thừa nhận mạnh hành động uống cá phê sẽ diễn ra.*Lưu ý:1) số đông động tự chỉ sự lặp đi lặp lại như come, go ,visit, arrive, leave, start… được phân chia ở thì bây giờ đơn bao gồm trạng trường đoản cú chỉ thời hạn như tomorrow vào câu,diễn tả ý tương lai.· The manager leaves for thủ đô new york tomorrow2) Thì hiện tại tiếp nối có trang ngữ chỉ thời hạn như in the afternoon,at six…diễn tả ý tương lai.· The manager is meeting the staff at seven.3) hầu như động từ chỉ sở hữu,tri giác,nhận thức như have,love,know …không thực hiện như ở thì lúc này tiếp diễn, mà luôn sử dụng sinh sống thì hiện tại đơn.· The manager has an idea.(0)· The manager is having an idea.(X)Tuy nhiên hễ từ have hoàn toàn có thể dùng sống thì tiếp diễn khi có nghĩa cần sử dụng bữa ăn.· I am having lunch.EX1: PRESENT SIMPLE - PRESENT CONTINUOUS REVISION EXERCISES 

 

1. Where"s John? He (listen) to a new CD in his room. 2. Don"t forget khổng lồ take your umbrella with you to lớn London. You know it always  (rain) in England. 3. Jean (work) hard all day but she  (not work) at the moment. 4. Look! That boy  (run) after the bus. He  (want) to catch it. 5. He  (speak) German so well because he  (come) from Germany. 6. Shh! The boss  (come). We  (meet) him in an hour và nothing is ready! 7.  you usually  (go) away for Christmas or  you  (stay) at home? 8. She  (hold) some roses. They  (smell) lovely. 9. Oh no! Look! It  (snow) again. It always  (snow) in this country. 10. Mary  (swim) very well, but she  (not run) very fast. 11.  you  (enjoy) this party? Yes, I (have) a great time! 12. Sorry I can"t help you. I  (not know) where she keeps her files. 13. What you(do) next Saturday? Nothing special. I  (stay) at home. 14. I  (think) your new hat  (look) nice on you. 15. I  (live) with my parents but right now I  (stay) with somefriends for a few days. 16. I can"t talk on the phone now. I  (drive) home. 17. Where are the children? They  (lie) on the beach over there. 18. You never  (listen) to a word I say! You  always  (listen) to that mp3 player! 19. He  (not understand) what you  (talk) about. He"s foreign. 20. How much  your suitcase  (weigh)? It  (look) really heavy.
 

Key EX1:1. ‘s listening 2. Is raining3. Works, Is not working 4. ‘s runing, wants5. Speaks, comes 6. Is comming, ‘re meeting7. Do, Go, do, stay 8. ‘s holding, smell9. ‘s snowing, snows 10. Swims, doesn’t run11. Are, enjoying, ‘m having 12. Bởi not know13. Are, doing, ‘m staying 14. Think, looks15. Live, ‘m staying 16. ‘m driving17. ‘re lying 18. Listen, are listening19. Does not understand, ‘re talking20. Does, weigh, looks EX2: Exercise on Simple Present - Present Progressive


Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).1. Look! He (leave)  the house.2. Quiet please! I (write)  a test.3. She usually (walk)  to school.4. But look! Today she (go)  by bike.5. Every Sunday we (go)  to see my grandparents.6. He often (go)  to the cinema.7. We (play)  Monopoly at the moment.8. The child seldom (cry) .9. I (not / do)  anything at the moment.10. (watch / he)  the news regularly?

Key EX2: 

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).1. Look! He is leaving the house.2. Quiet please! I am writing a test.3. She usually walks to school.4. But look! Today she is going by bike.5. Every Sunday we go to see my grandparents.6. He often goes to the cinema.7. We are playing Monopoly at the moment.8. The child seldom cries.9. I am not doing anything at the moment.10. Does he watch the news regularly?

 

EX3: Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 

 


*
Marc

1. This (be)  Marc.2. He (wear)  a t-shirt và shorts today.3. He (eat)  an táo khuyết at the moment.4. Marc (like)  fruits và vegetables.5. He (eat)  some every day.6. Marc (know)  that apples (be)  good for his health.Key EX3:1. This is Marc.2. He is wearing a t-shirt & shorts today.3. He is eating an táo khuyết at the moment.4. Marc likes fruits and vegetables.5. He eats some every day.6. Marc knows that apples are good for his health.EX4: Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 


*

1. This (be)  Caroline.2. Caroline (have)  long blond hair.3. She usually (wear)  glasses, but now she (wear)  contact lenses.4. Caroline (like)  sports.5. She (play)  handball every Monday và Thursday.Key EX4:1. This is Caroline.2. Caroline has long blond hair.3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.4. Caroline likes sports.5. She plays handball every Monday and Thursday.EX5: Exercise on Simple Present - Present Progressive

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

 

 


*

 

1. Joe and Dennis (be)  best friends.2. They often (meet)  in the afternoon.3. What (do / they)  at the moment?4. They (play)  football.5. They (love)  football.6. Joe (practise)  with his father every weekend, but Dennis (not / play) football very often.

Xem thêm: Bài Tập Về Danh Từ Số Ít Và Số Nhiều, Bài Tập Về Danh Từ Số Ít Và Danh Từ Số Nhiều


Key EX5:1. Joe and Dennis are best friends.2. They often meet in the afternoon.3. What are they doing at the moment?4. They are playing football.5. They love football.6. Joe practises with his father every weekend, but Dennis does not play football very often.

Xem ngay bài học kinh nghiệm tiếp theo trong Lộ trình TOEIC Speaking và Writing màn chơi 0-100 không lấy phí (Inter)