Thế giới bao bọc ta ngập cả sắc màu. Để diễn tả thế giới nhộn nhịp này, họ cần nắm rõ từ và phiên âm các từ thuộc chủ đề Màu sắc.

Bạn đang xem: Colour là gì

Bạn vẫn xem: màu sắc là gì

Lưu ý: màu sắc và colour thứu tự là cách viết thường dùng trong giờ đồng hồ Anh-Mỹ với Anh-Anh.

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ rất có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh cùng phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu hèn (weak-sound trong một số trường thích hợp hoặc lúc nói, hiện tượng nuốt âm hoặc nhiều âm được nói dịu đi biến thành một âm nhẹ nhàng hơn nhưng ngay gần với nó).

I. Từ bỏ vựng

1. Màu sắc cơ bản

Colour(UK)(US)Màu sắc
colour/ˈkʌl.ər//ˈkʌl.ɚ/màu sắc
shade/ʃeɪd/sắc thái màu
multicoloured/ˌmʌltiˈkʌləd//ˌmʌltiˈkʌlərd/đa màu sắc sắc
orange/ˈɒr.ɪndʒ//ˈɔːr.ɪndʒ/màu domain authority cam
black/blæk/màu đen
red/red/màu đỏ
pink/pɪŋk/màu hồng
brown/braʊn/màu nâu
violet/

purple

/ˈvaɪə.lət/

/ˈpɜː.pəl/

/ˈpɝː.pəl/màu tím
white/waɪt/màu trắng
yellow/ˈjel.əʊ/ /ˈjel.oʊ/màu vàng
grey (UK)gray (US)/ɡreɪ/màu xám
blue/bluː/xanh domain authority trời/ màu lam
green/ɡriːn/màu xanh lá cây
beige/beɪʒ/màu be
turquoise/ˈtɜː.kwɔɪz//ˈtɝː.kɔɪz/màu lam

Bạn bao gồm biết thành ngữ “to be green with envy” tức là ghen tức, ganh tị không? người ta còn tuyệt nói rằng một vài người tuyệt “ghen nạp năng lượng tức ở” là vì bị “green-eyed monster” (con quỷ đôi mắt xanh) xúi giục nữa đấy. Greed color lá cây đi với hầu như thành ngữ thiệt thú vị yêu cầu không nào?

2. Color nhạt hơn hoặc đậm hơn

Từ chỉ color nhạt hơn thông thường có light, bright hoặc pale phía trước, tương tự, những từ chỉ màu đậm hơn thì thêm dark hoặc deep phía trước. Chúng ta còn hoàn toàn có thể thêm đuôi -ish vào sau color để diễn đạt màu “phơn phớt”.

Colour(UK)(US)Màu sắc
light brown/laɪt braʊn/màu nâu nhạt
light blue/laɪt bluː/màu xanh da trời nhạt
bright red/braɪt red//braɪt red/màu đỏ tươi
bright green/braɪt ɡriːn/màu xanh lá cây tươi
bright blue/braɪt bluː/màu xanh da trời tươi
greenish/

light green

/ˈɡriː.nɪʃ/

/laɪtɡriːn/ 

màu xanh lá cây nhạt
pale/peɪl/màu white bệch
pale yellow/

yellowish

/peɪl ‘jel.əʊ/

/ˈjel.əʊ.ɪʃ/ 

/peɪl ˈjel.oʊ/

/ˈjel.oʊ.ɪʃ/

màu quà nhạt
pale blue/peɪlbluː/màu xanh da trời nhạt, màu lam nhạt
reddish/ˈred.ɪʃ/ màu đỏ nhạt
dark green/dɑːk ɡriːn//dɑːrk ɡriːn/màu xanh lá cây đậm
dark blue/dɑːk bluː//dɑːrk bluː/màu xanh da trời đậm, màu sắc lam đậm
deep red/diːp red/màu đỏ sẫm

3. Một số màu sệt biệt


*

Màu sắc

Colour(UK)(US)Màu sắc
nut brown/nʌt braʊn/màu nâu hạt dẻ
leek green/liːk ɡriːn/màu xanh hành lá
apple green/ˈæp.əl ɡriːn/màu xanh táo
olive green/ˈɒl.ɪv ɡriːn//ˈɑː.lɪv ɡriːn/màu xanh ô liu
peacock blue/ˈpiː.kɒk bluː//ˈpiː.kɑːk bluː/màu lam khổng tước
scarlet/ˈskɑː.lət/ /ˈskɑːr.lət/màu hồng phấn
rosy/ˈrəʊ.zi//ˈroʊ.zi/màu đỏ hoa hồng
golden/ˈɡəʊl.dən//ˈɡoʊl.dən/màu xoàn óng
waxen/ˈwæk.sən/màu rubi cam
apricot yellow/ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ//ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈjel.oʊ/màu rubi hạnh
blue black/ˌbluː ˈblæk/màu xanh đen
sooty/ˈsʊt.i/ /ˈsʊt̬.i/màu black huyền
inky/ˈɪŋ.ki/màu đen xì
smoky/ˈsməʊ.ki//ˈsmoʊ.ki/màu black khói
silvery/ˈsɪl.vər.i/ /ˈsɪl.vɚ.i/màu trắng bạc
lily white/ˌlɪl.i ˈwaɪt/màu white tinh
snow white/ˌsnəʊ ˈwaɪt//ˌsnoʊ ˈwaɪt/màu trắng xóa
milk white/mɪlk waɪt/màu trắng sữa
off white/ˌɒf ˈwaɪt//ˌɑːf ˈwaɪt/màu trắng xám
bronzy/brɒnzi//brɑːnzi/màu đồng xanh
gold/gold-coloured/ɡəʊld//ɡoʊld/màu đá quý kim
coffee coloured/ˈkɒf.i .kʌl.əd//ˈkɑː.fi .kʌl.ɚd/màu cà phê

Tổng kết từ bỏ ví dụ, bạn có thể thêm danh tự vào trước -coloured để chỉ màu sắc của danh tự đó.

4. Tự vựng diễn tả tính chất màu

Descriptive words(UK)(US)Từ miêu tả
blazing/ˈbleɪzɪŋ/chói
bold/bəʊld/đậm
classic/ˈklæsɪk/cổ điển
cold/kəʊld/lạnh
complementing/ˈkɒmplɪmɛntɪŋ//ˈkɑːm.plə.mentɪŋ/tôn (màu)
contrasting/kənˈtrɑːstɪŋ/tương phản
cool/kuːl/mát, lạnh
dim/dɪm/lờ mờ
dull/dʌl/xám xịt
faded/ˈfeɪdɪd/mờ nhạt
fiery/ˈfaɪəri/tươi sáng
glowing/ˈgləʊɪŋ/rực rỡ
hot/hɒt//hɑːt/nóng
natural/ˈnæʧrəl/tự nhiên
neutral/ˈnjuːtrəl//ˈnuː.trəl/trung tính
perfect/ˈpɜː.fekt//ˈpɝː.fekt/hoàn hảo
plain/pleɪn/trơn
pure/pjʊər//pjʊr/thuần
rich/rɪʧ/đậm
shining/ˈʃaɪnɪŋ/sáng
solid/ˈsɒlɪd//ˈsɑː.lɪd/thuần
strong/strɒŋ//strɑːŋ/mạnh
subtle/ˈsʌtl/nhạt nhẹ
transparent/trænsˈpeərənt/trong suốt
vibrant/ˈvaɪbrənt/sặc sỡ
vivid/ˈvɪvɪd/sống động
warm/wɔːm/ấm áp

II. Ngữ pháp

1. Hỏi đáp về màu sắc sắc

Mẫu câu: What colour is it? (Nó màu gì?)

It’s blue/red/snow white/… (in colour) (Nó màu…)

2. Mô tả màu sắc

Khi đi với danh từ, các tính tự chỉ màu sắc sẽ đứng trước danh từ nó bổ sung cập nhật ý nghĩa (adj + N).

Xem thêm: " Thú Nhồi Bông Tiếng Anh Là Gì ? How To Say Thú Nhồi Bông In American English

a green pen (một cái cây bút màu xanh)a coffee-coloured box (một loại hộp màu sắc cà phê)You look so beautiful in white (Em thật đẹp trong color trắng).The house is in bright blue (Căn đơn vị có blue color da trời tươi sáng).Do you have this dress in pink? (Chị gồm mẫu màu hồng của loại váy này không?)

Đặc biệt, với đông đảo động từ bỏ có chân thành và ý nghĩa “thay đổi màu sắc” như colour, dye (nhuộm), paint (sơn), ta viết tính trường đoản cú chỉ color ngay sau danh từ:

He dyed his hair blond (Anh ấy nhuộm tóc vàng).The floor was coloured brown (Sàn nhà bao gồm màu nâu).

Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nghe bài xích hát thú vị dưới đây để ghi nhớ các màu cơ bản:

Trong chủ đề này, chúng tôi đã học tương đối nhiều từ vựng tương tự như các chủng loại câu tiếp xúc về color sắc. Hãy áp dụng chúng nhằm Mô tả dụng cụ nhé!