3 Đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 2 có file nghe và đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề bình chọn học kì 1 giờ Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 vày reset1010.com sưu tầm với đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 2 được chỉnh sửa bám cạnh bên chương trình học SGK giờ đồng hồ Anh 2 My Phonics 2, Kết nối học thức và sách Family & Friends Special Edition giúp các em học sinh lớp 2 củng cố kỹ năng và kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trung tâm kì 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 2 có file nghe


Exercise 1: Look và complete the words

*

1. _ e _

2. K _ t _ _ n

3. F _ _

*

4. C l _ s _ r _ _ m

5. _ u i _ e

6. _ a _ t _

Exercise 2: Look at the pictures và answer these following questions


1. How many people are there?

___________________________________

2. Does the girl have milk?

___________________________________

3. Is the boy eating banana?

___________________________________

Exercise 3: Reorder words lớn have correct sentences

1. See?/ What/ you/ can/

___________________________________

2. See/can/ I/ road/ a/ ./

___________________________________

3. There/ Is/ box/ a/ ?/

___________________________________

4. Yummy/ The/ is/ pizza/ ./

___________________________________

5. Are/ Here/ you/ ./

___________________________________

Đáp án 

Exercise 1: Look & complete the words

1. Sea

2. Kitten

3. Fox

4. Classroom

5. Juice

6. Pasta

Exercise 2: Look at the pictures and answer these following questions

1. There are two people

2. Yes, she does

3. No, he isn’t

Exercise 3: Reorder words to lớn have correct sentences

1. What can you see?

2. I can see a road.

3. Is there a box?

4. The pizza is yummy.

5. Here you are.

Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 1 lớp 2 Family và Friends Special Edition gồm đáp án

I. Read và match. 

1. What’s this?A. My name is Linda.
2. What’s your name?B. I am fine, thanks.
3. How old are you?C. It is in my bag.
4. How are you?D. It is my bag
5. Where is it?E. I am five.

II. Reorder the word.

1. Blue/ This/ my/ bike/ is/ ./

_________________________

2. Doll/ this/ your/ Is/ ?/

_________________________

3. Case/ This/ my/ pencil/ is/ ./

_________________________

4. An/ It/ apple/ is/ ./

_________________________

5. Is/ Where/ bag/ your/ ?

_________________________

III. Write a or an. 

1. It’s _____ green pen.

2. It’s _____ orange.

3. It’s _____ pink school bag.

4. Is it _____ apple?

5. It is _____ eraser.

ĐÁP ÁN

I. Read and match.

1 – D; 2 – A; 3 – E; 4 – B; 5 – C;

II. Reorder the word.

1 – This is my xanh pen.

2 – Is this your doll?

3 – This is my pencil case.

4 – It is an apple.

5 – Where is your bag?

III. Write a or an.

1. It’s __a___ green pen.

2. It’s __an___ orange.

3. It’s __a___ pink school bag.

4. Is it ___an__ apple?

5. It is __an___ eraser.

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh SGK giờ Anh 2 My Phonics 2

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen & circle a or b.

Bài nghe

There is one example (0).


Question 2: Listen and tick (V) the picture with the suitable beginning sound.

Bài nghe

There is one example (0).

PART 2: READING & WRITING

Question 3: Look và put a tick (V).

There is one example (0).

Question 4: Look and circle.


There is one example (0).

ĐÁP ÁN

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen và circle a or b. There is one example (0).

1. A; 2. B; 3. A; 4. B;

Question 2: Listen và tick (V) the picture with the suitable beginning sound. There is one example (0).

1. Snake; 2. Olive; 3. Tea;

4. Rabbit; 5. Quilt; 6. Pen;

PART 2: READING and WRITING

Question 3: Look và put a tick (V). There is one example (0).

1. R; 2. O; 3. Q; 4. P;

Question 4: Look & put a tick (V). There is one example (0).

1. Quiz, queen

2. Parrot, pen

Download đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại: Đề soát sổ tiếng Anh lớp 2 học kì 1. Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 khác nhau như Để học giỏi Tiếng Anh lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, Đề thi học kì 2 lớp 2, bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 2 trực tuyến,… được cập nhật liên tục bên trên reset1010.com.

Xem thêm: Bài Tập Về Mảng Trong Java Có Lời Giải, Bài Tập Java Có Lời Giải


Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và học tập tập những môn học tập lớp 2, reset1010.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng giành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 2. Rất ao ước nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và những bạn.