Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học tập kì 2Nội dungbài tập tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2II. Nội dungđề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 2số 2IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2số 3Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 2

Nội dungđề giờ Anh lớp 2 học kì 2

Điền từ thích hợp hợp kết thúc từ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 2 năm 2021

a. C_assroom: lớp học

b. Sc_ool: ngôi trường học

c. T_acher: giáo viên

d. Boo_: sách

e. Sm_ll: nhỏ

f. N_ce: đẹp, tốt

g. _en: dòng bút

h. W_ter: nước

Sắp xếp gần như từ tiếp sau đây thành câu hoàn chỉnh

a. How/ is/ old/ she/ ?/

…………………………………………….

b. Eight/ Nam/ old/ is/ years/ ./

…………………………………………….

c. Down,/ please/ Sit/ ./

…………………………………………….

d. Is/ my/ That/ teacher/ ./

…………………………………………….

e. Class/ 20/ Her/ has/ students/ ./

…………………………………………….

f. This/ my/ is/ mother/ ./

…………………………………………….

Chọn từ khác loại

1. A. Whiteb. Brownc. Oranged. Apple
2. A. Colorb. Eightc. Fourd. Nine
3. A. Bananab. Applec. Seesawd. Grape
4. A. Swingb. Seesawc. Pinkd. Hide-and-seek
5. A. Ib. Hec. Shed. Peter
6. A. Dob. Playc. Sayd. Linda
7. A. Penb. Bookc. Dod. Crayon
8. A. Teacherb. Momc. Dadd. Son

Đáp ánđề kiểm soát tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Điền từ phù hợp hợp xong xuôi từ bên dưới đây.

a. Classroom: lớp học

b. School: trường học

c. Teacher: giáo viên

d. Book: sách

e. Small: nhỏ

f. Nice: đẹp, tốt

g. Pen: chiếc bút

h. Water: nước

Sắp xếp mọi từ tiếp sau đây thành câu trả chỉnh

a – How old is she?

b – nam giới is eight years old.

c – Sit down, please.

d – That is my teacher.

e – Her class has đôi mươi students.

f – This is my mother.

Chọn từ không giống loại

1 – d; 2 – a; 3 – c; 4 – c; 5 – d; 6 – d; 7 – c; 8 – a;

Nội dungbài tập giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2

Bài 1. (3 điểm): Hãy điền một chữ cái tương thích vào địa điểm chấm để tạo thành từ tất cả nghĩa:

1. Scho….l

2. M…..sic room

3. B……g

4. Rubb…. R

5. Cl….ss room

6. Op….n

Bài 2. (3 điểm): sắp xếp lại các câu sau:

1. Name/ your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Lan / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. Are / you / How / old?

…………………………………………………………………………………………

4. Am / I / eight / old / years.

…………………………………………………………………………………………..

5. Is / This / classroom /my.

…………………………………………………………………………………………..

6. I / May / out / go?

…………………………………………………………………………………………..

Bài 3. (2 điểm ): ngừng các câu sau

1. Which ……your school?

2. Mở cửa ………book.

3. How…….. You ?

4. This…… my music room.

Bài 4. (2 điểm ): Viết câu trả lời:

1. What is your name?

…………………………………………………………………………………………..

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp ánbài tập tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. School

2. Music room

3. Bag / big/ bug

4. Rubber

5. Class room

6. Open

Bài 2: thu xếp đúng từng câu được 0,5 điểm.

1. What is your name?

2. My name is Lan.

3. How old are you?

4. I am eight years old.

5. This is my classroom.

6. May I go out?

Bài 3: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. Is

2. Your

3. Are

4. Is

Bài 4: trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

Các em học viên tự trả lời về bạn dạng thân mình.

Gợi ý:

1. My name is My Le.

2. I am eight years old..

Nội dungđề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh số 1

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Dress/ Grape/ Boy/ Cook/ Flower

*

III. Complete the sentences

*

IV. Read và choose the correct answer

*
*
*

Nội dungđề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 số 2

I. Read and match

*

II. Write the correct words with the picture:

Doll/ Toy/ Whale/ Planet/ Tractor

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer.

*

V. Recorder the letters

*

Nội dungđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2 số 3

III .Circle the odd-one-out. (Khoanh tròn từ có nghĩa khác loại). (1.25 điểm)

1 A. SocksB. ShortsC . KitchenD. Coat
2 A. SheepB. DressC. T-shirtD. Pants
3 A. FishB. ShoesC. LionD. Goat
4 A. Living roomB. HatC. BedroomD. Bathroom
5 A. HouseB. ApartmentC. ChairD. Dining room

IV. Count and write. ( Đếm và viết ) (1 điểm)

1. Seven + eight =________________

2. Eighteen – six =_________________

3. Twenty – five=___________________

4. Eight + Eight= ___________________

5. Three+ ten=____________________

6. Seventeen + three=___________________

7. Eight + Ten=_______________________

8. Twelve – six=______________________

9. Eleven+ seven= _____________________

10. Fourteen – Nine=__________________

V. Complete the sentences và translate in to lớn Vietnamese. (4 điểm)

1/ is / my / ball. /red /This

->__________________________________________

2/ Where / the/ are/ lion?

->__________________________________________

3/ How old / you?/are

->_________________________________________

4/ he/ Is / a policeman?

->_________________________________________

5/ mom/ My / is / a nurse.

->_________________________________________

6/ His name / Tom. / is

->_________________________________________

7/ are / These / my hands.

->_________________________________________

8/ table? / What’s /on /the

->_________________________________________

9/ The slide /under / is /the tree.

->_________________________________________

10/ tiger/ The / is / on/the sofa.

->__________________________________________

11/ is /in / the tree. / The bike

->________________________________________

12/ is / The teddy bear/ under /the slide.

->________________________________________

13/ the seesaw. / is / on / The doll

->________________________________________

14/ The ball /on / is / the goal.

-> ________________________________________

15/ is / This / Billy’s / ice cream.

->________________________________________

16/ My grandpa / a / is / doctor.

->________________________________________

17/ the ball / Is / under / the table?

->________________________________________

18/ What color / the umbrella / is?

->________________________________________

19/ she / Is / a / pilot?

->_________________________________________

20/ you / do / lượt thích / cookies?

->_________________________________________

VI. Write. (viết.) (1 điểm)

1.IsBilly in the bedroom? Yes, heis.

2. ______ they in the bath room? No, they ________.

3. ______Tom và Tim in the dining room.? Yes, they ______.

4. ______ the baby in the bathroom? Yes, she ______.

5. ______Mom in the kitchen? No, she ________.

VII. Write the word . (Viết trường đoản cú .) (1 điểm)

1._ _ __ _ _ _ _ _ _ (c l e r i c ) hình tròn

2._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( o a c t ) áo khoát

3._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ (g p. I) nhỏ heo

4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (t g r e i ) bé cọp

5._ _ __ _ _ _ _ _ _ (b r z e a ) con chiến mã vằn

6._ _ _ _ _ _ _ _ _ ( r f e f a g i s ) bé hươu cao cổ

7._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ( o s e u h ) căn nhà

8._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (l o n i ) bé sư tử

Bộ đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 CÓ ĐÁP ÁN

I. Nội dungđề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2số 1

Part I. Listening (5pts)

Question 1. Listen và match. (1pt)

*

Question 2: Listen and circle (1 pt)

*

Question 3. Listen and number (1pt)

*

Question 4. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 5. Listen, look và complete. (1pt)

*

II. Nội dungđề thi giờ Anh học tập kì 2 lớp 2số 2

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture

dress grapes boy cook flower

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*
*

V. Recorder the letters

*
III. Đáp ánđề thi tiếng Anh lớp 2 kì 2số 2

I. Read and match

1. Princess; 2. Monkey; 3. Bell; 4.Swing;

II. Write the correct words with the picture:

dress – 4; grapes – 1; boy – 5; cook – 2; flower – 3;

III. Complete the sentences

1. I can see a planet.

2. I am a teacher.

3. They love khổng lồ skate.

4. I lượt thích to swim.

5. My sister is cleaning the room.

Xem thêm: Business Management Là Gì - Khác Biệt Với Quản Lý Kinh Doanh

IV. Read and choose the correct answer.

1. A. Fly

2. B. Cowboy

3. C. Flower

4. B. Grass

5. A. Book

6. C. Star

V. Recorder the letters

1. O c h l t a c o e -> chocolate

2. Theet -> teeth

3. E t f e -> feet

4. Kspi -> skip

5. W o r c n -> crown

IV. Nội dungĐề thi giờ Anh học kì 2 lớp 2số 3

I. Read và match

*

II. Write the correct words with the picture:

*

III. Complete the sentences

*
*

IV. Read & choose the correct answer

*

V. Recorder the letters

*
*
V. Đáp ánđề giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 2số 3

I. Read and match

1 – swan; 2 – ski; 3 – pram; 4 – plane;

II. Write the correct words with the picture:

1 – planet; 2 – toy; 3 – tractor; 4 – whale; 5 – doll;

III. Complete the sentences

1 – I like to drive a train;

2 – That is my mother;

3 – We have to lớn brush our teeth;

4 – My father is winding the clock;

5 – The birds are flying to lớn the flowers;

IV. Read và choose the correct answer

1 – A. Clown; 2 – C. Step; 3 – B. Pram;

4 – A. Chicken; 5 – B. Chips; 6 – C. Cats;

V. Recorder the letters

1 – princess; 2 – cook;

3 – wheel; 4 – father;

5 – drop;

Bộ đề thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 2

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 2 HỌC KỲ II

Môn: tiếng Anh – Lớp 2