TOP 5 đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm 2021 – 2022 gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng chế cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi cuối năm môn tiếng anh lớp 2

Với 5 đề đánh giá học kì 2 môn giờ Anh lớp 2, còn khiến cho các em nỗ lực được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt công dụng cao. Bên cạnh môn tiếng Anh, những em có thể bài viết liên quan đề thi môn Toán, giờ Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và những em tải miễn giá tiền 5 đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2:


Nội dung câu trả lời


Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngĐề thi học tập kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vì chưng you go to lớn school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near nhì Phong but it’s far from Ho chi Minh City. Today, the weather is sunny & cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhị Phong.

2. Ho đưa ra Minh city is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny và cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark và his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 – 2022

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures và complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read & circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho chi Minh thành phố is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark và his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________

5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

5. The cake is on the table.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures và complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures và answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. Lion

2. Coat

3. Bananas

4. Cookie

5. Dress

6. Giraffe

II. Look at the pictures và answer the questions

1. The zebra is running

2. Mom is in the kitchen

3. Fifteen stars

III. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. The hippo is drinking.

2. She is wearing a T-shirt.

Xem thêm: Phương Tiện Truyền Thông Đa Phương Tiện Tiếng Anh Là Gì, Truyền Thông Đa Phương Tiện Tiếng Anh Là Gì

3. I don’t like apples & oranges.


Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

đứng đầu 5 đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 gồm đáp án kèm theo, góp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học tập kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình. Với 5 đề soát sổ học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2, còn giúp các em chũm được kết cấu đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao. Bên cạnh môn giờ đồng hồ Anh, các em có thể xem thêm đề thi môn Toán, tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em thiết lập miễn mức giá 5 đề thi học kì 2 môn giờ Anh lớp 2: Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 – 2022 I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How vì you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to lớn school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures & complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read và circle the correct answer My name is Mark. I live in. It’s near nhì Phong but it’s far from Ho đưa ra Minh City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping. 1. Hanoi is near/ far from nhì Phong. 2. Ho bỏ ra Minh đô thị is near/ far from Hanoi 3. The weather is sunny and cloudy/ sunny và windy today. 4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites 5. Mark and his brother are skating/ skipping. IV. Reorder these words to make meaningful sentences 1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./ _______________________________________________ 2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./ _______________________________________________ 3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./ _______________________________________________ 4. These/ her/ Are/ dress/ ?/ _______________________________________________ 5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./ _______________________________________________ Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 – 2022 I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures và complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read & circle the correct answer 1. Hanoi is near nhì Phong. 2. Ho bỏ ra Minh city is far from Hanoi 3. The weather is sunny and cloudy 4. Mark’s sisters are cycling kites 5. Mark & his brother are skipping. IV. Reorder these words khổng lồ make meaningful sentences 1. The ball is in the goal. 2. My mother is in the living room. 3. I go khổng lồ school by motorbike. 4. Are these her dress? 5. This is my grandpa. Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 – 2022 I. Look at the pictures và complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words lớn have correct sentences 1. Number/ it/ What/ is/ ?/ _________________________________________ 2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/ _________________________________________ 3. The/ What/ shirts/ are/ ?/ _________________________________________ 4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./ _________________________________________ 5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./ _________________________________________ Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh 2 năm 2021 – 2022 Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3 1. What number is it? 2. How old is your sister? 3. What are the shirts? 4. They’re riding a bike. 5. The cake is on the table. Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 – 2022 sách Cánh diều Đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 – 2022 I. Look at the pictures và complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures & answer the questions

1.

What is the zebra doing? __________________________

2.

Where is Mom? __________________________

3.

How many stars? __________________________

III. Reorder these words lớn have correct sentences 1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./ ____________________________________________ 2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./ ____________________________________________ 3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/ ____________________________________________ Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 – 2022 I. Look at the pictures and complete the following words

1. Lion

2. Coat

3. Bananas

4. Cookie

5. Dress

6. Giraffe

II. Look at the pictures và answer the questions 1. The zebra is running 2. Mom is in the kitchen 3. Fifteen stars III. Reorder these words to lớn have correct sentences 1. The hippo is drinking. 2. She is wearing a T-shirt. 3. I don’t like apples và oranges. >> mua file để tham khảo trọn cỗ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 2