TOP 5 đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô mau lẹ xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng chế cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2 hk2

Với 5 đề khám nghiệm học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2, còn khiến cho các em vậy được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật thuần thục để ôn thi học tập kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn giờ đồng hồ Anh, những em gồm thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, giờ Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và những em reset1010.com miễn phí tổn 5 đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 2:


Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạoĐề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sốngĐề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How bởi you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk khổng lồ school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. S _ _ s _ w

2. D _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. S _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read và circle the correct answer


My name is Mark. I live in. It’s near nhì Phong but it’s far from Ho bỏ ra Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhị Phong.

2. Ho chi Minh đô thị is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny & cloudy/ sunny & windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark & his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words khổng lồ make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures & complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read & circle the correct answer


1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho đưa ra Minh city is far from Hanoi

3. The weather is sunny & cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark và his brother are skipping.

IV. Reorder these words to lớn make meaningful sentences

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to lớn school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. G _ _ _ e s

3. T _ _ t

4. S _ o _ t s

5. G r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. Rainbow

2.

B. Shoes

3.

C. Cake

4.

D. Zebra

III. Reorder these words lớn have correct sentences

1. Number/ it/ What/ is/ ?/

_________________________________________

2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/

_________________________________________

3. The/ What/ shirts/ are/ ?/

_________________________________________

4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./

_________________________________________


5. Cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022

Câu 1

1. Yogurt

2. Grapes

3. Tent

4. Shorts

5. Grandmother

6. Fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3

1. What number is it?

2. How old is your sister?

3. What are the shirts?

4. They’re riding a bike.

Xem thêm: Go On A Shopping Spree Là Gì, What Is The Meaning Of Shopping Spree

5. The cake is on the table.

Đề thi học tập kì 2 môn giờ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures và complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. B _ _ a n _ s

4. C _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. G _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?

__________________________

2.

Where is Mom?

__________________________

3.

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. Is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. Apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022

I. Look at the pictures and complete the following words