Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn giờ Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm học 2016 – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 một vài đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kỹ năng

Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề soát sổ cuối học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Chọn từ không giống loại.

Bạn đang xem: Đề thi môn tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

1.

A. Chips

B. Chicken

C. Rain

2.

A. Mother

B. Dress

C. Father

3.

A. Ball

B. Bread

C. Chocolate

4.

A.grapes

B. Read

C. Sing

II. Bố trí những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

Xem thêm: By No Means Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Nghĩa Của Từ By No Means

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề giờ đồng hồ Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ yêu thích hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào chỗ trống sau:

*

Bài 4: chú ý tranh viết thành câu trả chỉnh:

*

Bài 5: chọn từ có cách phân phát âm khác:

1. Raintrainstarsnail
2. Ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. Traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate