Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo (Kèm ma trận và đáp án) năm học tập 2021-2022, bao gồm các đề thi, tất cả kèm theo cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt công dụng tốt nhất đến kì thi cuối kì II. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi tiếng anh lớp 2 năm 2021


1. Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk lớn school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t


II. Look at the pictures & complete the words

III. Read và circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near hai Phong but it’s far from Ho đưa ra Minh City. Today, the weather is sunny và cloudy. My sisters are cycling. My brother và I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from nhị Phong.

2. Ho đưa ra Minh thành phố is near/ far from Hanoi


3. The weather is sunny và cloudy/ sunny & windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

IV. Reorder these words to lớn make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. Mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. To/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. These/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. Is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

2. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures & complete the words

1. Seesaw

2. Dining room

3. Bike

4. Hungry

5. Socks

6. Brother

III. Read và circle the correct answer

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho bỏ ra Minh city is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words khổng lồ make meaningful sentences


1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Năm 2019, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Mời các bạn xem thêm các thông tin hữu ích không giống trên phân mục Học tập nằm trong mục Tài liệu.