Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo của bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều. Giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:


Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạoĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. mom

B. sister

C. happy

D. grandpa

2. A. dresss

B. shorts

C. T-shirt

D. hungry

3. A. day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture and complete the words

1. _ h i _ _ t _

2. s _ c _ s

3. n _ c _

4. q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions


1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. these/ Are/ shoes/ his/ ?/

_______________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

Exercise 2: Look at the picture and complete the words

1. thirsty

2. socks

3. neck

4. queen

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions

1. There are two people

2. No, she isn’t

3. They are eating sandwiches

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. How old are you?

2. Is this your mom?

3. Are these his shoes?

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Count and write

1. ______________2. ______________
3. ______________4. ______________

II. Look and complete the words

1. b _ n _ _a s2. _ o o _ i e _
3. _ r _ g4. _ i n _

III. Look at the picture and answer the following questions

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./


__________________________________

3. have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Count and write

1. two2. eleven
3. six4. twelve

II. Look and complete the words

1. bananas2. cookies
3. frog4. king

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Ten (children)

2. Two (girls)

3. Eight (boys)

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Do you like milk?

2. No, I don’t like noodles.

3. I have one nose.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

1. v _ l l _ g _

2. _ u i _ _

3. _ a _ n _ o _

4. _ i z z _

5. _ _ k e

6. s _ i l

II. Count and write

1. ______________

2. ______________

3. ______________

III. Look at the picture and answer these following questions


1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. see/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

1. village

2. juice

3. rainbow

4. pizza

5. bike

6. sail

II. Count and write

1. nine

2. five

3. ten

III. Look at the picture and answer these following questions

1. There are six students

2. They are studying

3. No, she isn’t

V. Reorder these words to have correct sentences

1. What can he see?

2. Pass me the jam, please.

3. He can see a rainbow.

Xem thêm: - Danh Sách Liên Kết Đơn

...