Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 gồm 3 đề thi, gồm đáp án hẳn nhiên của bộ sách Chân trời sáng tạo, Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều. Giúp thầy cô tham khảo để có thêm tay nghề ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của bản thân mình theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì 1 đạt tác dụng cao. Xung quanh ra, bao gồm thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, môn tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây:


Bộ đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp hai năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi học kì 1 môn giờ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi học kì 1 môn tiếng Anh 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Mom

B. Sister

C. Happy

D. Grandpa

2. A. Dresss

B. Shorts

C. T-shirt

D. Hungry

3. A. Day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture và complete the words

1. _ h i _ _ t _

2. S _ c _ s

3. N _ c _

4. Q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures and answer the questions


1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. These/ Are/ shoes/ his/ ?/

_______________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

Exercise 2: Look at the picture & complete the words

1. Thirsty

2. Socks

3. Neck

4. Queen

Exercise 3: Look at the pictures & answer the questions

1. There are two people

2. No, she isn’t

3. They are eating sandwiches

Exercise 4: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. How old are you?

2. Is this your mom?

3. Are these his shoes?

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Count và write

1. ______________2. ______________
3. ______________4. ______________

II. Look and complete the words

1. B _ n _ _a s2. _ o o _ i e _
3. _ r _ g4. _ i n _

III. Look at the picture & answer the following questions

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./


__________________________________

3. Have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Count and write

1. Two2. Eleven
3. Six4. Twelve

II. Look & complete the words

1. Bananas2. Cookies
3. Frog4. King

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Ten (children)

2. Two (girls)

3. Eight (boys)

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. Vị you like milk?

2. No, I don’t lượt thích noodles.

3. I have one nose.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture & complete the sentences

1. V _ l l _ g _

2. _ u i _ _

3. _ a _ n _ o _

4. _ i z z _

5. _ _ k e

6. S _ i l

II. Count and write

1. ______________

2. ______________

3. ______________

III. Look at the picture & answer these following questions


1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. See/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. Jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. Can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

1. Village

2. Juice

3. Rainbow

4. Pizza

5. Bike

6. Sail

II. Count và write

1. Nine

2. Five

3. Ten

III. Look at the picture & answer these following questions

1. There are six students

2. They are studying

3. No, she isn’t

V. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. What can he see?

2. Pass me the jam, please.

3. He can see a rainbow.

Xem thêm: - Danh Sách Liên Kết Đơn

...