Tài liệu liên quan

Tải cỗ đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 học kì 2 gồm đáp án năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 1 học kỳ 2 theo thông tứ 22 có đáp án


Bạn đang xem: Đề thi tiếng việt lớp 1 học kỳ 2 năm 2018

Tải cỗ đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 học tập kì 2 gồm đáp án năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 học tập kỳ 2 theo thông bốn 22 có đáp án 30 46 1
Tải cỗ đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kì 2 bao gồm đáp án năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 có đáp án
Tải cỗ đề thi môn giờ Anh lớp 2 học tập kì 2 gồm đáp án năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tứ 22 có đáp án 43 53 0
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn giờ đồng hồ Việt năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ việt lớp 5 học tập kỳ 2 theo Thông bốn 22 gồm đáp án
tải Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Việt năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ việt lớp 5 học kỳ 2 theo Thông bốn 22 tất cả đáp án 5 68 0
mua Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học tập Hiệp Cường, Hưng yên ổn - Đề thi lớp 1 môn tiếng Việt học tập kỳ 2 theo Thông tứ 22 có đáp án
download Đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 ngôi trường Tiểu học tập Hiệp Cường, Hưng im - Đề thi lớp 1 môn giờ Việt học tập kỳ 2 theo Thông tứ 22 tất cả đáp án 9 102 1
download Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn tiếng Việt năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn tiếng Việt lớp 1 học kỳ 2 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 1 môn giờ Việt năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ đồng hồ Việt lớp 1 học tập kỳ 2 theo Thông tứ 22 tất cả đáp án 5 52 1
thiết lập Đề thi học tập kì 1 môn giờ Việt lớp hai năm 2018 - 2019 - Số 2 - Đề soát sổ học kì 1 giờ Việt 2 theo Thông bốn 22 tất cả đáp án
tải Đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp hai năm 2018 - 2019 - Số 2 - Đề đánh giá học kì 1 giờ Việt 2 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án 5 23 0
sở hữu Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Việt năm học 2018 - 2019 - Đề 2 - Đề thi môn giờ đồng hồ Việt lớp 2 học tập kỳ 2 theo Thông bốn 22 gồm đáp án
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Việt năm học 2018 - 2019 - Đề 2 - Đề thi môn giờ Việt lớp 2 học kỳ 2 theo Thông bốn 22 có đáp án 5 16 0
download Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ Anh bao gồm file nghe năm học 2018 - 2019 số 3 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 có đáp án
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh tất cả file nghe năm học 2018 - 2019 số 3 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông bốn 22 tất cả đáp án 6 272 4
cài đặt Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019 số 2 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tư 22 tất cả đáp án
cài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh có file nghe năm học tập 2018 - 2019 số 2 - Đề thi môn giờ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 gồm đáp án 5 117 2
download Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh năm học 2018 - 2019 số 8 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tư 22 tất cả đáp án
tải Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 8 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tứ 22 tất cả đáp án 4 15 0
sở hữu Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh năm học 2018 - 2019 số 7 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 gồm đáp án
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh năm học 2018 - 2019 số 7 - Đề thi môn giờ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tứ 22 tất cả đáp án 1 18 0
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tứ 22 bao gồm đáp án
cài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm học tập 2018 - 2019 số 6 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tứ 22 có đáp án 1 25 0
mua Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2018 - 2019 số 5 - Đề thi môn giờ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông tứ 22 có đáp án
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2018 - 2019 số 5 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tư 22 tất cả đáp án 4 19 0
mua Đề thi học kì 2 lớp 2 môn giờ đồng hồ Anh năm học tập 2018 - 2019 số 4 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tứ 22 bao gồm đáp án
mua Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 4 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 bao gồm đáp án 3 21 0
cài đặt Đề thi học kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 3 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tứ 22 tất cả đáp án
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn giờ Anh năm học tập 2018 - 2019 số 3 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 2 theo thông bốn 22 gồm đáp án 3 22 0
sở hữu Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ngôi trường Tiểu học tập Quảng Thành - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông bốn 22 có đáp án
thiết lập Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 2 trường Tiểu học Quảng Thành - Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông bốn 22 bao gồm đáp án 6 50 1
Tải bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm học tập 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông tứ 22 tất cả đáp án
Tải bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông bốn 22 gồm đáp án 60 164 5
thiết lập Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì hai năm học 2018 - 2019 ngôi trường Tiểu học Quang Trung - Đề thi môn tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông tứ 22 gồm đáp án
thiết lập Đề thi môn giờ Anh lớp 2 học kì 2 năm học 2018 - 2019 trường Tiểu học tập Quang Trung - Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 theo thông bốn 22 có đáp án 5 57 0
cài Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ Anh năm học tập 2018 - 2019 số 6 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kỳ 2 theo thông tư 22 có đáp án
thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 6 - Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông bốn 22 tất cả đáp án 3 29 0
thiết lập Đề thi học kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm học 2018 - 2019 số 5 - Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kỳ 2 theo thông bốn 22 bao gồm đáp án
tải Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh năm học 2018 - 2019 số 5 - Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kỳ 2 theo thông tứ 22 có đáp án 6 37 1


Xem thêm: Assistant Secretary Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Đọc thành tiếng: GV cho học viên bốc thăm, hiểu đoạn ở một trong những bài tập gọi sau và vấn đáp một câu hỏi thuộc ngôn từ đoạn sẽ đọc.(7 điểm).. B.. (1) Trường Tiểu học Hiệp Cường chúng ta tên:……… Lớp: BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II Năm học: 2018 - 2019 Môn: giờ Việt Thời gian : 90 phút Điểm đọc: Điểm viết: Điểm chung: Giáo viên chấm thừa nhận xét Giáo viên coi (kí ghi họ tên) Giáo viên chấm (kí ghi bọn họ tên) A KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thầm văn sau trả lời thắc mắc : (3 điểm – 20 phút) dựa vào nội dung đọc, em hoàn thành tập sau: Câu Âm vườn tạo nên bạn nhỏ dại tỉnh giấc? ( M 2- 0,5) A Tiếng lũ B tiếng chim C giờ đồng hồ gió D giờ cành Câu Cảnh thứ vườn tả vào buổi ngày ? ( M1- 0,5) A chiều tối B giờ chim C sớm mai D đêm hôm Câu Bạn nhỏ dại nhận điều đẹp nhất ? ( M1-0,5) Bình minh vườn tất cả tiếng chim hót véo von đầu vườn, giờ đồng hồ hót trẻo thơ ngây làm bừng tỉnh giấc. Tôi chui khỏi màn, cách vườn khoan khoái thay đổi khơng khí lành lúc sáng sớm mai. Tôi nhận khoảnh vườn nhỏ tuổi nhà hơm đẹp làm cho sao! (2)A Khoảnh vườn nhỏ dại C Khơng khí lành B Chim hót D vớ ý Câu Sau thức tỉnh giấc bạn nhỏ tuổi làm ? (M2- 0,5) A Chạy sảnh B cách vườn C hít thở khơng khí lành D vớ ý Câu 5.Em viết câu nói vườn bên em ? ( M3- 1) II Đọc thành tiếng: GV cho học viên bốc thăm, phát âm đoạn tập hiểu sau trả lời câu hỏi thuộc văn bản đoạn đọc.(7 điểm) B KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm - 30 phút) Viết tả ( 15 phút- điểm) (3)2 bài tập: (3 điểm -15 phút) Câu Điền vào vị trí trống (M1-0,5 điểm) ng xuất xắc ngh ? .ay .ắn .ắm ía Câu Điền vào khu vực trống ( M1- 0,5) r tuyệt d ? ….ét buốt dồi ….ào Câu Nối từ bỏ ngữ cột A với từ ngữ em chọn cột B để chế tạo ra thành câu? (M2-0,5 điểm) A B Câu Điền : yên xuất xắc iên dấu thích hợp ? (M2-0,5 điểm) …… xe cộ bờ b… Câu Ở bên em thường thao tác giúp mẹ? (M3-1 điểm) chúng em nghịch trò xuyên suốt mùa hè. Xua đuổi bắt khí hậu hôm (4) Ma trận câu hỏi đề đánh giá đọc đọc môn giờ đồng hồ Việt CHỦ ĐỀ Số câu số điể m Mức Mức Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Đọc hiểu văn bản Câu số 2,3 1,4 5 Số điểm 1 1 2 Kiến thức tiếng việt Câu số 1,2 5 Số điểm 0,5 0,5 Tổn g Số câu (5)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MƠN TIẾNG VIỆT LỚP 1 A KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) * biện pháp đánh giá, cho điểm: - Đọc to, ví dụ : điểm phát âm to đầy đủ nghe, rõ tiếng; điểm đọc không to và không rõ - Đọc : điểm có 0-2 lỗi ; điểm tất cả 3-4 lỗi; điểm bao gồm 4lỗi - Tốc độ bảo đảm 40-50 giờ /phút : điểm đạt tốc độ này, điểm tốc độ khoảng 30 tiếng / phút ; điểm vận tốc 50 giờ đồng hồ / phút; - Ngắt nghỉ lốt câu : điểmnếu có 0-2 lỗi ; điểm bao gồm lỗi - Nghe hiểu câu hỏi: điểm thể hiểu thắc mắc trả lời trọng tâm thắc mắc (Hỏi về người trả lời người, hỏi vận động trả lời hoạt động…); điểm không biết câu hỏi, thể trả lời không trọng tâm câu hỏi - Nói thành câu câu trả lời :0,5 điểm trả lời thắc mắc thành câu; điểm câu trả lời khơng thành câu gây cực nhọc hiểu 1 Đọc hiểu (3 điểm) 2 Khoanh tròn vào chữ trước câu vấn đáp đúng: Câu B (0,5 điểm); Câu C (0,5 điểm); Câu 3.D (0,5 điểm); Câu D (0,5 điểm) Câu (1,0 điểm) : B KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 1 thầy giáo đọc cho học sinh viết thiết yếu tả (7 điểm) Cây bàng (6)* hướng dẫn chấm điểm đưa ra tiết: - Viết vẻ bên ngoài chữ thường, cỡ nhỏ: điểm viết vẻ bên ngoài chữ thường độ lớn nhỏ; điểm viết không kiểu chữ không khuôn khổ chữ nhỏ tuổi - Viết từ bỏ ngữ, vệt câu: điểm gồm 0-4 lỗi; điểm bao gồm lỗi; điểm tất cả lỗi - tốc độ viết khoảng tầm 30 chữ /15 phút :2 điểm viết đầy đủ số chữ ghi tiếng; điểm vứt bỏ 1-2 tiếng ;0 điểm vứt bỏ tiếng - trình bày :1 điểm trình bày theo mẫu, chữ viết rõ ràng; 0 điểm trình diễn khơng theo mẫu chữ viết khơng rõ nét, tẩy xóa vài chỗ * Phần bình chọn viết câu diễn đạt ý loài kiến : điểm - Viết câu trả lời thắc mắc thuộc công ty điểm thân gia đình, ngôi trường học, cùng đồng, viết câu nói văn bản tranh/ ảnh - khuyên bảo chấm điểm : 1điểm câu trả lời trọng tâm thắc mắc thành câu; điểm mang đến câu trả lời chưa trọng tâm thắc mắc chưa thành câu 2 bài bác tập (3 điểm) 15 phút 1.Điền vào vị trí trống ng tuyệt ngh (Mỗi ý 0,25 điểm) ngắn nhìn nghía 2 Điền vào nơi trống r tuyệt d? ( mỗi ý 0,25 điểm) Rét buốt dồi dào 3 Nối từ ngữ cột A với từ ngữ em lựa chọn cột B để tạo thành thành câu? (M2-0,5 điểm) A B Điền : yên giỏi iên dấu tương thích ? (M2-0,5 điểm) yên ổn xe bờ biển bọn chúng em chơi trò suốt mùa hè đuổi bắt tiết trời hôm (7)5 Ở bên em thường thao tác làm việc giúp mẹ? (M3 -1 điểm) Ở bên em thường xuyên giúp chị em trông em C KIỂM TRA VIẾT: 1 Viết tả : GV đọc mang đến H viết Cây bàng Mùa đông, vươn nhiều năm cành khẳng khiu, trụi Xuân sang, cành cành chen chúc lộc non mơn mởn Hè về, tán xanh um che mát khoảng sân trường BÀI LUYỆN ĐỌC MÔN: TIẾNG VIỆT – CGD Bài hiểu 1: Kiến bọ rầy vào ngày hè, con kiến vừa dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt hạt lúa, phân tử đậu để dự trữ thực phẩm cho mùa đông Bọ Rầy thấy liền giễu Kiến làm chi cho cực, lúc sinh vật khác ngủ ngơi, vui chơi, say đắm vào bữa liên hoan tiệc tùng tiệc tùng Kiến lặng thinh thao tác Khi mùa đông đến, trời mưa dầm dề, Bọ Rầy khơng tìm thức ăn, đói lả, đến hỏi loài kiến vay lương thực kiến bảo: "Chị Bọ Rầy ạ, giá chỉ trước chị lo làm, chớ quở trách tơi đâu chị đề xuất chịu ngồi đói meo vậy!" B.Trả lời câu hỏi: 1 vào ngày hè, con kiến thu nhặt ? 2 do mùa đơng đến, bọ rầy bị đói meo? Bài phát âm 2: Sự tích mùa xuân (8) thay loài mng thú rừng góp lơng đẹp mắt Chim sâu khéo tay bắt đầu kết nối mảng màu để triển khai cầu vồng trong đó, thỏ băng rừng, thừa thác dựa vào lồi hoa hội tụ chất dinh dưỡng chờ mang lại ngày nở hoa một trong những buổi sáng mùa đông, chim sâu dệt hoàn thành mảng màu sắc cuối Chị gió liền lập cập báo tin, loại hoa thi đua nở Cả khía cạnh đất, thai trời rực rỡ tỏa nắng sắc màu ngày xuân xinh rất đẹp đến! B.Trả lời câu hỏi một trong những câu chuyện, ngày xuân đến nào? 2 vày thỏ muốn mùa xuân đến thật nhanh? 3 Ai dệt ước vồng đưa thông tin cho loại hoa nở? Bài phát âm 3: Văn hay chữ tốt Thuở học, Cao Bá quát tháo viết chữ xấu phải nhiều văn dù hay bị điểm Một hơm, bà nắm hàng xóm dựa vào ơng viết đối kháng trình quan nhằm kêu oan Lá đơn viết lí lẽ rõ ràng, ơng n trí quan xét nỗi oan cho bà vậy Nào ngờ, chữ ông xấu q, quan tiền khơng đọc buộc phải thét quân nhân đuổi bà thế khỏi huyện con đường Nghe bà cố kể lại, Cao Bá quát lác vô ân hận Ông hiểu mặc dù văn tất cả hay mang đến đâu nhưng chữ khơng chữ chẳng ích tự đó, ơng trung ương dốc luyện chữ viết cả ngày đêm Mấy năm sau, ông danh mọi nơi người văn tốt chữ xuất sắc *Trả lời câu hỏi: 1 Thuở học, văn chữ Cao bá quát nào? 2 Cao Bá Quát làm để danh khắp nơi người văn xuất xắc chữ tốt? Bài đọc 4: bài học quý Một hôm, Sẻ bà gửi mang lại hộp phân tử kê Sẻ không thích chia mang lại Chích ăn Thế ngày, Sẻ nằm tổ ăn hạt kê Khi ăn hết, Sẻ quẳng vỏ hộp Gió gửi hạt kê còn lại hộp bay xa Chích tìm mồi tìm hạt kê gói lại cẩn trọng vào tìm kiếm người đồng bọn Chích mừng húm đưa đến Sẻ nửa Sẻ ngượng nghịu nhận xoàn Chích trường đoản cú nhủ: "Chích mang đến học quý tình các bạn " (9)1 Khi dấn hạt kê bà, Sẻ làm gì? 2 khi nhặt phân tử kê, Chích làm gì? Bài phát âm Tình bạn Đầu năm lớp 2, Thảo đưa trường vào học lớp Thu kỳ lạ trường, kỳ lạ lớp, Thảo trầm, nhút nhát nói Thu giỏi trò chuyện hỗ trợ Thảo đôi bạn trở thành đôi bạn bè Thu ngạc nhiên biết ngày câu hỏi học, Thảo giúp người mẹ làm chào bán đậu phụ Tuy bận rộn Thảo học tốt Không Thảo chân thành tốt bụng với anh em Có lần, lớp lao hễ dọn cỏ sau sảnh trường, Thu giẫm cần mảnh thủy tinh trong Ngay Thảo rửa lốt thương đưa Thu vào chống y tế * trả lời câu hỏi: