Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Deterrent là gì

*
*
*

deterrent
*

deterrent /di"terənt/ tính từ để phòng cản, để phòng chặn, nhằm cản trở có tác dụng nản lòng, có tác dụng nhụt chí, có tác dụng thoái chí danh từ cái ngăn cản, mẫu ngăn chặna nuclear deterrent: thiết bị nguyên tử để phòng chặn mẫu làm chán nản lòng, mẫu làm nhụt chí, chiếc làm thoái chí
chất kìm hãmchất ức chế danh từ o chất kìm hãm, chất ức chế, chất làm chậm (thuốc nổ) tính từ o cản trở, ngăn trở, ức chế, kìm hãm
*

*

*

deterrent

Từ điển Collocation

deterrent noun

ADJ. effective, good, great, powerful, real | the ultimate Defenders of the death penalty clearly regard it as the ultimate deterrent. | nuclear They stressed the need for an independent nuclear deterrent.

VERB + DETERRENT act as, be a punishment that will act as a deterrent lớn other offenders

DETERRENT + NOUN effect They were arguing about the deterrent effect of nuclear weapons.

PREP. as a ~ The bodies of executed criminals were hung on the thành phố gates as a deterrent. | ~ against a deterrent against cheating | ~ for There is no effective deterrent for these young criminals. | ~ to a deterrent lớn crime a deterrent to all but the most determined attacker

Từ điển WordNet


n.

adj.

tending lớn deter

the deterrent effects of high prices
Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Thì Tương Lai Gần Lớp 6, Thì Tương Lai Gần

English Synonym & Antonym Dictionary

deterrentssyn.: balk baulk kiểm tra handicap hinderance hindrance impediment

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu