Trong bài viết này Điện Tử Tương Lai đã hướng dẫn các bạn chuyển int thanh lịch string và thay đổi string thanh lịch int trong Arduino. Việc đổi khác số nguyên integer thành chuỗi string rất có thể được thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh một dòng.

Bạn đang xem: Hàm chuyển chuỗi thành số trong c

 

Ví dụ 1: Arduino biến đổi số int thành string

int a = 1234;

String myStr;

myStr = String (a); // thay đổi số int thành string

 

Ví dụ 2: Arduino biến đổi string thành int

String val = “1234”;

int result = val.toInt (); // chuyển string thành int

 

Tổng quan liêu về string vào C

Trong ngôn từ Arduino C, một string là vẻ bên ngoài được thực hiện để giữ trữ ngẫu nhiên văn bản nào bao hàm cả chữ với số và những ký tự đặc biệt. Về khía cạnh nội bộ, nó được biểu thị dưới dạng một mảng những ký tự. Từng chuỗi string được chấm dứt bởi một ký kết tự ‘null’. Chúng được hotline là "string kết thúc bằng null." Mỗi ký tự được đặt trong dấu ngoặc đơn trong khi một string được đặt trong dấu ngoặc kép. Nhiều chương trình Arduino C áp dụng string và những thuộc tính liên quan. Các chuyển động có thể triển khai trên string bao hàm tính toán độ lâu năm chuỗi, nối những chuỗi, so sánh những chuỗi, v.v.

 

Chuyển đổi phong cách là gì?

Nhiều lúc trong công tác C, các biểu thức chứa các biến với hằng số của những kiểu dữ liệu khác nhau. Đối với mục đích tính toán, chúng nên được thay đổi sang và một kiểu dữ liệu. Lúc bạn đổi khác một kiểu dữ liệu này thành một kiểu dữ liệu khác, phương thức này được call là đổi khác kiểu.

 

Trong Arduino C, bọn họ có 2 kiểu đổi khác kiểu

 

Chuyển đổi phong cách ngầm định - Kiểu đổi khác kiểu này được trình biên dịch tiến hành tự động. Xây dựng viên ko đóng ngẫu nhiên vai trò nào ở đây.

 

Chuyển đổi phong cách rõ ràng– Ở trên đây lập trình viên phụ trách về việc chuyển đổi kiểu. Điều này cũng rất được gọi là đổi khác loại hình xuất xắc typecasting. Cú pháp như sau.

 

(kiểu dữ liệu) biểu thức;

 

Mục trên được hotline là toán tử dôit kiểu. Hãy xem lấy một ví dụ này.

 

char a;

int b;

a = (char) b;

 

Đây là 1 trong cách đơn giản để thay đổi một số nguyên thành một kiểu ký tự. Ở đây, ‘a’ là kiểu dữ liệu ký tự cùng b là kiểu dữ liệu số nguyên. Bắt buộc gán quý giá của phát triển thành b cho phát triển thành a do chúng thuộc những kiểu dữ liệu khác nhau. Vị vậy, bọn họ gõ số nguyên b thành ký tự trong lấy ví dụ như này. Bây giờ, cả a cùng b hầu hết thuộc kiểu dữ liệu ký tự.

 

Làm vậy nào để biến đổi string thành int vào Arduino?

Đôi khi, một số được nhập dưới dạng một chuỗi. Để áp dụng nó cho bất kỳ phép toán nào, bọn họ phải biến hóa string thành int. Bao gồm hai phương pháp để làm điều này.

 

Phương pháp trước tiên là đưa đổi thủ công bằng tay chuỗi thành số nguyên.

Phương pháp đồ vật hai là sử dụng những hàm bao gồm sẵn.

 

Chuyển thay đổi thủ công

 

Dưới đây là danh sách các ký tự ASCII (American Standard Code for Information Interchange) và quý giá thập phân của chúng.

 

Giá trị thập phân cam kết tự ASCII

 

0 = 48

1 = 49

2 = 50

3 = 51

4 = 52

5 = 53

6 = 54

7 = 55

8 = 56

9 = 57

 

Các số được lưu trữ ở định dạng ký tự vào chuỗi. Để nhận quý hiếm thập phân của mỗi bộ phận chuỗi, họ phải trừ nó với giá trị thập phân của ký tự ‘0.’ các bạn sẽ thấy rõ trong ví dụ sau.


*

 

Ví dụ 1: lịch trình chuyển đổi thủ công một chuỗi thành một vài nguyên

void setup()

Serial.begin(9600);

 

void loop()

String num = "1234";

int i, len;

 

int result=0;

Serial.print("Number:");

Serial.println(num);

 

len = num.length();

 

for(i = 0; i

result = result * 10 + (num - "0");

 

Serial.println(result);

 

Mã công tác được viết trong dấu ngoặc nhọn của hàm main. Bên phía trong hàm vòng lặp, đầu tiên bọn họ định nghĩa cùng khai báo những biến khác biệt cùng cùng với kiểu tài liệu của chúng. Những biến i, len và kết quả được khai báo là kiểu dữ liệu số nguyên. Biến kết quả được khởi tạo bởi 0. Sau đó, hàm serial.print() được gọi để hiển thị thông báo “số” bên trên màn hình. Trong trường đúng theo này, chuỗi là 1 trong những mảng những ký từ bỏ được trỏ tới bởi num. Sau đó, bọn họ tính độ nhiều năm của chuỗi bằng cách sử dụng hàm length(). Tiếp theo, chúng ta lặp qua chuỗi và đưa chuỗi thành quý giá thập phân. Cuối cùng, chuỗi được đưa thành một số trong những nguyên cùng được giới thiệu màn hình.

 

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi string thành int bằng hàm atoi()

 

atoi() là một hàm chuyển đổi kiểu tài liệu chuỗi thành kiểu dữ liệu số nguyên trong ngữ điệu C. Cú pháp của hàm này như sau

 

int atoi((const char * str);

 

Ở đây, str là kiểu nhỏ trỏ tới một cam kết tự. Từ khóa const được sử dụng để triển khai cho các biến thiết yếu sửa đổi. Hàm này trả về một quý hiếm số nguyên sau khoản thời gian thực thi. Hàm atoi() tất cả trong tệp tin header stdlib.h. File header này chứa toàn bộ các hàm truyền kiểu dáng được áp dụng trong ngôn ngữ C.

 

void setup()

Serial.begin(9600);

 

void loop()

char x<10> = "450";

int result = atoi(x);

Serial.print("integer value of the string is: ");

Serial.println(result);

while(1);

 

Danh sách các hàm đổi khác loại hình tích hợp những giá trị chuỗi thành giá trị số được sử dụng trong chương trình C bao gồm

 

atof() - Hàm này được sử dụng để biến hóa chuỗi thành quý giá dấu phẩy động.

Xem thêm: Thuật Toán Tính Căn Bậc 2 Trong C, Căn Bậc 2 Trong C++

atol() - sử dụng hàm này để chuyển đổi một chuỗi thành một quý giá số nguyên dài.