During the 1970s, all old neighborhoods in Doha were razed and the inhabitants moved to new suburban developments, such as Al Rayyan, Madinat Khalifa và Al Gharafa.

Bạn đang xem: Inhabit là gì


Trong trong thời điểm 1970, toàn bộ các khu phố cũ sinh sống Doha đông đảo bị phá hủy và tín đồ dân đưa đến trở nên tân tiến ngoại ô new như Al Rayyan, Madinat Khalifa với Al Gharafa.
Jehovah had commanded the Israelites to lớn demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.
Đức Giê-hô-va đã sai bảo cho dân Y-sơ-ra-ên cần hủy phá đa số thành của bảy nước trong khu đất Ca-na-an, diệt đông đảo dân vào đó.
6 When the inhabitants of Sodom & Gomorrah showed themselves to be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were enjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
6 Khi những người dân ở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ chứng minh họ là đầy đủ kẻ sa đọa đầy tội lỗi vày lạm dụng ân phước nhưng họ, là phần của mái ấm gia đình nhân loại, được hưởng trong tay Đức Giê-hô-va thì Ngài đã ra lệnh những người dân dân đó cần bị diệt diệt.
In early 1649, after one of his military victories, he ordered a six-day massacre of the inhabitants of the city of Xiangtan in present-day Hunan.
Đầu năm 1649, sau 1 trong các những thành công quân sự của mình, ông đã hạ lệnh thực hiện một cuộc thảm sát kéo dãn dài sáu ngày các cư dân trong thành Tương Đàm trực thuộc tỉnh hồ Nam ngày nay.
The conquest of new parts of the globe, notably sub-Saharan Africa, by Europeans yielded valuable natural resources such as rubber, diamonds & coal và helped fuel trade và investment between the European imperial powers, their colonies and the United States: The inhabitant of London could order by telephone, sipping his morning tea, the various products of the whole earth, & reasonably expect their early delivery upon his doorstep.
Trong lúc đó, cuộc chinh phục các khoanh vùng mới trên núm giới, nhất là châu Phi cận Sahara, châu Á mang đến nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá như cao su, kim cương và than và giúp chi tiêu và dịch vụ thương mại nhiên liệu giữa các cường quốc châu Âu, những thuộc địa của mình và Hoa Kỳ: Cư dân của London có thể gọi bởi điện thoại, nhấm nháp trà buổi sáng, những sản phẩm khác biệt trên vậy giới, và mong mỏi đợi sớm giao hàng ngay trước cửa nhà mình.
For the first time in history, arrondissement councils (conseils d"arrondissement) were created in the arrondissements, directly elected by the inhabitants of each.
Lần trước tiên trong lịch sử, hội đồng quận (conseils d"arrondissement) được thành lập và trực tiếp bởi cư dân vào quận thai lên.
These are occasions when they can truly savor the meaning of the words of Isaiah 42:10: “Sing khổng lồ Jehovah a new song, his praise from the extremity of the earth, you men that are going down to the sea và to that which fills it, you islands & you inhabiting them.”
Vào đều dịp kia họ được thưởng thức ý nghĩa câu Ê-sai 42:10: “Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật trong biển, các cù-lao thuộc dân-cư nó, hãy hát bài xích ca-tụng bắt đầu cho Đức Giê-hô-va, hãy từ chỗ đầu-cùng khu đất ngợi-khen Ngài”.
A. Aegypti breeds preferentially in water, for example in installations by inhabitants of areas with precarious drinking water supply, or in domestic waste, especially tires, cans, and plastic bottles.
A. Aegypti sinh sôi nảy nở vào nước, ví như ở các quanh vùng dân cư nghỉ ngơi những quanh vùng có nguồn cung ứng nước uống không an toàn, hoặc rác rến thải sinh hoạt, nhất là lốp xe, lon và chai nhựa.
The final result will be a Paradise earth inhabited by happy people, satisfied with a meaningful life, deriving joy from serving others. —Acts 20:35.
Kết quả cuối cùng là những người vui vẻ, hài lòng với cuộc sống thường ngày đầy ý nghĩa, kiếm tìm nguồn vui nơi việc trợ giúp người khác, sẽ được sống khu vực địa-đàng bên trên đất! (Công-vụ những Sứ-đồ 20:35).
Mutations can result from external influences within the surrounding environment, especially if an organism inhabits an area with harsh living conditions.
Đột biến hoàn toàn có thể là tác dụng của sự tác động ảnh hưởng từ môi trường xung quanh bên ngoài, nhất là nếu một sinh thứ sống ở một khu vực với đk sống xung khắc nghiệt.
From being a small farmers town of less than 1000 inhabitants around 1950 Nuenen grew steadily as ever more new employees of Philips và the Eindhoven University (TUE) chose Nuenen as their new home.
Từ một nông dân thị trấn nhỏ hơn 1.000 cư dân vào năm 1950, Nuenen đã tăng trưởng dân số đều đặn khi mọi người tạo cho Philips cùng Đại học Eindhoven (TUE) đã lựa chọn Nuenen làm chỗ ở bắt đầu của họ.
They witnessed Adamski "telepathically" channelling & tape-recording messages from the friendly humanoid Space Brothers who inhabited every solar planet.
Họ đã tận mắt chứng kiến Adamski chuyển động qua "thần giao cách cảm" cùng băng ghi âm hầu hết thông điệp từ bỏ chủng loại Space Brothers dạng người thân thiện sinh sống trên phần đa hành tinh trong hệ phương diện Trời.
(Zephaniah 2:3) It reaches its climax in “the war of the great day of God the Almighty . . . , called in Hebrew Har–Magedon ,” in which “the kings of the entire inhabited earth” are annihilated.

Xem thêm: Họp Trực Tuyến Là Gì? 4 Giải Pháp Hội Thảo Trực Tuyến Là Gì ?


(Sô-phô-ni 2:3) Ngày đó lên tới cao điểm vào “chiến-tranh trong thời gian ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn-năng... Theo giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ hotline là Ha-ma-ghê-đôn”, trong thời gian ngày ấy “các vua bên trên khắp thế-gian” rất nhiều bị diệt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M