Paul exhorted us: “Continue putting up with one another and forgiving one another freely.”

jw2019

Thử thách 2: Tập share và nhường nhịn

Challenge 2: Learning to Share and to Compromise

jw2019

Cảm ơn bởi vì đã nhường nhịn, sư phụ Liao

Thank you for letting me win, Master Liao

OpenSubtitles2018. V3

18 ý thức nhường nhịn cũng đều có vai trò quan trọng trong gia đình.

Bạn đang xem: Nhường nhịn tiếng anh là gì

18 A yielding spirit has a place within the family arrangement too.

jw2019

“Hãy liên tiếp nhường nhịn cùng rộng lượng tha thứ nhau” (CÔ-LÔ-SE 3:13, NW).

“Continue putting up with one another & forgiving one another freely.”—COLOSSIANS 3:13.

jw2019

9 Một cẩn thận khác của tính nhường nhịn là lòng tin vâng phục.

9 to be yielding, we must take into trương mục divinely constituted authority.

jw2019

3 chúng ta sẽ được lợi ích nếu có ý kiến thăng bằng khi mô tả tính nhường nhịn.

3 Benefits result when we are disposed to be yielding in a balanced way.

jw2019

“Hãy thường xuyên nhường nhịn nhau”

“Continue Putting Up With One Another”

jw2019

4 Đối với rất nhiều người, nhường nhịn không phải là dễ.

4 For many of us, it is not easy to lớn be yielding.

jw2019

Từ nguyên thủy giờ Hy Lạp được dịch là “phải lẽ”, cũng tức là “nhường nhịn”.

Another rendering of the original Greek word translated “reasonableness” is “yieldingness.”

jw2019

Người này sẽ muốn nhường nhịn một khi không liên-quan đến nguyên-tắc Kinh-thánh nào.

He will be willing to lớn yield when Scriptural principles are not involved.

jw2019Kiên nhẫn nhường nhịn nhau

Patiently Put Up With One Another

jw2019

b) Câu “hãy tiếp tục nhường nhịn nhau” có ý niệm gì?

(b) What is suggested by the expression “continue putting up with one another”?

jw2019

• tại sao thể hiện lòng tin nhường nhịn là quan trọng đặc biệt trong cuộc sống gia đình?

• Why does a yielding spirit have a place in family life?

jw2019

Làm vấn đề này sẽ giúp bọn họ “nhườngnhịn nhau”.—Cô-lô-se 3:13.

When we bởi vì this, it helps us to lớn “continue putting up with one another.” —Colossians 3:13.

jw2019

Mối quan hệ nào cũng vậy, cần có sự thăng bằng và nhường nhịn nhau.

* With any relationship, there needs to lớn be balance and compromise.

jw2019

(Ma-thi-ơ 18:21, 22) Phao-lô cũng khuyến khích họ hãy liên tiếp “nhườngnhịn nhau”.

( Matthew 18 : 21, 22 ) Paul too urged us lớn “ continue putting up with one another. ”

jw2019

Có thể nhường nhịn.

You can rub one out.

OpenSubtitles2018. V3

Con nhỏ nhắn rất nhường nhịn thằng bé, đề nghị không?

She has quite a way with the boy, doesn’t she?

OpenSubtitles2018. V3

Tôi phân biệt điều đặc biệt quan trọng nhất là biết nhường nhịn nhau và tất cả tính cần lẽ”.

I have found that the key to success is to be flexible & reasonable.”

jw2019

Điều này bao gồm việc “nhườngnhịn nhau với tha-thứ nhau”.

This includes “putting up with one another và forgiving one another freely.”

jw2019

10 các trưởng lão cũng cần bày tỏ một thể hiện thái độ nhường nhịn nhau.

10 Elders also need to lớn show a yielding attitude toward one another.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Characteristics Là Gì, Characteristic

jw2019

Vậy chúng ta hãy “nhườngnhịn nhau và tha-thứ nhau”.

So let us “continue putting up with one another and forgiving one another freely.”