Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.

Bạn đang xem: Opposed to là gì


Món Rösti được diễn đạt như là một khuôn mẫu của một trong những phần văn hoá người Thụy sĩ cội Đức, trái ngược với văn hóa Latin.
From this point on, Sun occupied primarily economic posts, as opposed to his previous foreign policy work.
Từ thời khắc này, ông chủ yếu làm việc trong nghành nghề dịch vụ kinh tế, trái ngược với các bước chính sách đối ngoại trước đây của ông.
Another disadvantage is that people may feel less comfortable communicating with a computer as opposed to a human.
In your eye, it becomes a grid formation, và therefore it becomes transparent, as opposed to opaque.
In your eye, it becomes a grid formation, & therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
Trong mắt bạn, nó sắp xếp thành dạng mạng lưới, cùng nhờ đó, nó trở buộc phải trong suốt, chứ ko phải mờ đục.
Those are more of the second kind of grammar, which linguists often call usage, as opposed to grammar.
Giống như nhiều loại ngữ pháp trang bị nhì, mà những nhà ngữ nghĩa học thường điện thoại tư vấn là cách sử dụng, trái với ngữ pháp.
While I bởi vì these calculations, you might hear certain words, as opposed to numbers, creep into the calculation.
Trong dịp tôi làm những phép tính, các bạn có thể nghe một số trong những từ, thuộc với những số, thân phép tính toán.
When people express shame as opposed to embarassment , they typically cover the whole face , said Feinberg .
Khi mọi tín đồ bày tỏ sự hổ hang trái ngược với hồi hộp , họ hay che cục bộ khuôn khía cạnh , Feinberg nói .
The publication of those images, as opposed to the images themselves, caused a government to change its policies.
Việc xuất bạn dạng ra phần đông hình ảnh, vốn đã đi trái lại với hồ hết hình hình ảnh này khiến cho chính tủ phải chuyển đổi những bao gồm sách.
It could not distinguish between drugs released by manufacturers as opposed to the pharmaceutical industry.

Xem thêm: Bài Tập Kết Hợp Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Lớp 6


Không thể biệt lập giữa các loại thuốc do những nhà thêm vào thải ra như là phòng đối công nghiệp dược phẩm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M