Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ gồm mặt, hiện diệnto be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: xuất hiện ở...to be present to the mind: hiện ra trong trí hiện nay nay, hiện tại, hiện thời, nay, nàypresent boundaries: con đường ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tạipresent tense: thời hiện tại tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự hỗ trợ hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong lúc bồn chồn khó khăn danh từ hiện tại, hiện nay thời, hiện nay giờ, hiện nay, thời điểm này, bây giờat present: hiện tại, bây giờ, dịp nàyfor the present: trong những khi này, hiện nay giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu nàyby these presents: bởi vì những tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, thứ tặng, tặng ngay phẩmto make somebody a present of something: biếu ai chiếc gì, tặng kèm ai mẫu gì danh từ tư thế giơ súng ngắm bốn thế bồng súng chào ngoại rượu cồn từ gửi ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường đúng theo này lòi ra một số khó khăn khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một phiên bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng ràng diễn giả (một vở kịch); đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ rato present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself khổng lồ my mind: ý nghĩ nảy ra trong trí tuệ tôi reviews (ai với ai); gửi (ai) vào yết kiến, gửi (ai) vào bệ loài kiến (vua...)to be presented at court: được đưa vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để thống trị xứ đạo) biếu tặng ngay (ai chiếc gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào
hiện tạiat the present time: vào thời khắc hiện tạipresent value: cực hiếm hiện tạitrình bàyLĩnh vực: toán & tinhiện naypresent requirement: yêu cầu hiện naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện hànhpresent timehiện tạipresent timehiện thờipresent valuegiá trị hiện cópresent valuegiá trị hiện tại thờipresent valvehiện giábày tỏđưanộptrìnhfailure to present: sự không thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu nhằm lãnh tiềnpresent a letter for signature (to ...): trình thư để ký têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá hiện tại thuầnnet present valuehiện giá bán ròngnet present valuephương pháp giá trị thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính giá bán trị lúc này thuầnpresent capitalvốn đang gọipresent capital valuegiá trị hiện tại của tư bảnpresent capital valuegiá trị vốn đang gọipresent discounted valuegiá trị bây giờ chiết tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsnhu mong hiện tạipresent valuegiá trị hiện tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)năm ni <"preznt> tính từ o có mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, thời điểm này, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá bán trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past & present a danh mục of all club members, past và present

Từ điển WordNet


n.

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Dialogue Là Gì ? Từ Điển Tiếng Anh

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past