Thêm thành phần vào mảng trong Java

Làm nuốm nào để thêm các phần tử vào một mảng trong Java? họ biết rằng kích cỡ mảng Java là cố kỉnh định, vị vậy chúng tôi không thể thêm các phần tử vào mảng. Họ phải hỗ trợ kích thước của mảng khi cửa hàng chúng tôi khởi sinh sản mảng trong Java.

Bạn đang xem: Thêm phần tử vào mảng trong java

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ OCA

Thật vậy. Mang sử chúng ta khai báo một mảng bao gồm 5 phần tử và gán giá bán trị cho các phần tử như sau:COPY

String<> arr = new String<5>;arr<0> = “1”;arr<1> = “2”;arr<2> = “3”;arr<3> = “4”;arr<4> = “5”;

Nếu bọn họ cố thêm một phần tử lắp thêm 6 vào mảng đó, thì bởi vì sẽ vượt quá kích cỡ của mảng, dẫn cho lỗi sẽ xẩy ra như sau:COPY

Bởi thế, để thêm thành phần vào một mảng, thì thay vị thêm trực tiếp phần tử và biến hóa kích thước mảng đó (là bài toán không thể) thì chúng ta cần phải sẵn sàng một mảng có size lớn rộng để rất có thể chứa cả mảng thuở đầu lẫn phần tử cần thêm vào.


*

Làm núm nào nhằm thêm các thành phần vào một mảng trong java? công ty chúng tôi biết rằng size mảng java là cố không có phương thức phím tắt nào nhằm thêm các thành phần vào một mảng trong java. Nhưng là 1 lập trình viên, bạn cũng có thể viết một. Ở phía trên tôi đang hỗ trợ một phương thức app mà chúng ta cũng có thể sử dụng để thêm các bộ phận vào một mảng. Công ty chúng tôi cũng rất có thể sử dụng nó cho những mảng xào luộc java.

Trong phương thức utility, tôi sẽ khởi tạo một mảng tạm thời thời, size của nó đang là phép cùng độ nhiều năm của mảng cùng số bộ phận cần thêm vào mảng. Sau đó, tôi sẽ xào luộc mảng nguồn vào vào mảng trong thời điểm tạm thời và thêm các bộ phận rồi trả về.


import java.util.Arrays;public class AddToArray public static void main(String<> args) Object<> objArr1 = "1","2","3"; Object<> objArr2 = "4","5","6"; //adding an element to array Object<> objArr = add(objArr1, "4"); System.out.println(Arrays.toString(objArr)); //adding two arrays objArr = add(objArr1, objArr2); System.out.println(Arrays.toString(objArr)); /** * This method will add elements khổng lồ an array và return the resulting array *
param arr *
param elements *
return */ public static Object<> add(Object<> arr, Object... Elements) Object<> tempArr = new Object; System.arraycopy(arr, 0, tempArr, 0, arr.length); for(int i=0; i return tempArr;
Code language: JavaScript (javascript)Tôi đã sử dụng những đối số biến chuyển trong add() để chúng ta có thể chuyển bất kỳ số lượng đối tượng người sử dụng nào sẽ được thêm vào mảng. để ý rằng loại mảng phải là Object, nếu như không nó đã ném ClassCastException.

Xem thêm: Bài Tập Về Giới Từ Trong Tiếng Anh, Bài Tập Về Giới Từ At, In, On Trong Tiếng Anh

Output:


<1, 2, 3, 4><1, 2, 3, 4, 5, 6>
Code language: JSON / JSON with Comments (json)Đây chỉ là 1 trong cách thay thế để thêm Object vào một trong những mảng trong java nhưng họ nên sử dụng ArrayList vào trường vừa lòng này, chỗ số lượng bộ phận có thể cụ đổi.