Tiếp tục luyện tập lập trình C với bài toán tìm số nhỏ nhất trong mảng C/C++. Tìm giá trị nhỏ nhất là bài tập đơn giản về mảng dành cho người mới học lập trình.

Bạn đang xem: Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng


1.Giới thiệu bài toán

Bài toán luyện tập ngôn ngữ C/C++ số 10.

Tìm giá trị nhỏ nhất, tìm số lớn nhất có trong mảng một chiều bẳng ngôn ngữ C/C++ là nội dung của để bài.

Cụ thể đề bài như sau:

Viết hàm trả về giá trị và chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng 1 chiều a có n phần tử.

Theo quan điểm cá nhân, mình đánh giá đây là một bài tập dễ và hữu ích cho các bạn mới học lập trình.

2. Giải quyết bài toán

Bài toán đòi hỏi người làm cần phải nắm vững về vòng lặp, câu điều kiện và các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ C/C++

2.1 Ý tưởng tìm số nhỏ nhất trong mảng

Để tìm số nhỏ nhất và vị trí của nó, mình sẽ sử dụng hai biến: Một biến dùng để lưu giá trị Min và một biến dùng để lưu trữ vị chỉ (chỉ số của nó).

Ta sẽ gán Min = a<0> và biến LocationMin (vị trí) =0

Min=a<0> và LocationMin=0.

Hàm tìm Min sử dụng một vòng for duyệt từ phần tử ở vị trí 1 cho đến cuối mảng (vì vị trí 0 ta đã gán bằng Min rồi).

Nếu a2.2 Code C/C++ hàm tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng

void FindMin(int a<>, int n){int Min, LocationMin;Min=a<0>;LocationMin =0;for(int i=1;i

2.3 Chương trình tìm phần tử có giá trị nhỏ nhất C/C++

Chương trình hoàn chỉnh theo đề bài, cần thêm những cấu trúc mặc định của chương trình C/C++ và phần nhập xuất mảng.

Chương trình C:


#includevoid nhap(int a<>, int &n){do{printf("Nhap n: ");scanf("%d",&n);}while(n99);for(int i=0; i
Chương trình C++:


#includeusing namespace std;void nhap(int a<>, int &n){do{cout>n;}while(n99);for(int i=0; i>a;}}void xuat(int a<>, int n){cout
Code C và C++ chỉ khác một chút phần cú pháp lệnh nhập xuất thôi.

Kết quả khi chạy chương trình tìm phần tử nhỏ nhất của mảng:


*

Phần tử nhỏ nhất ở ví dụ trên là -3 ở vị trí 4 trong mảng.

Xem thêm: Mã Ngành Học Viện Ngân Hàng 2020, Học Viện Ngân Hàng

Xem tiếp bài 11: Sấp xếp mảng theo thứ tự tăng dần

Xem lại bài 9: Tìm số lớn nhất trong mảng

Tải về 67 bài tập đề cương lập trình C/C++

Hướng dẫn giải bài tập tìm số nhỏ nhất đến đây là hết. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc về bài viết, bạn đọc vui lòng comment xuống dưới bài viết.