Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: To that end là gì

*
*
*

end
*

end /end/ danh từ giới hạn đầu, đầu mút (dây...); đuôi; lòng (thùng...) đoạn cuối mẩu thừa, mẩu còn lạicandle ends: mẩu nến sự kết thúc sự kết liễu, sự chếtto be near one"s end: không còn sống được bao thọ nữa, lân cận miệng lỗ kết quả mục đíchto gain one"s ends: có được mục đích của mìnhat one"s wit"s end (xem) witto be at an endto come khổng lồ an and trả thành bị kiệt quệto be at the over of one"s tether (xem) tetherend on với 1 đầu con quay vào (ai)to go off the deep end (xem) deepin the end sau cùng về sauto keep opne"s over up (xem) keepto make an kết thúc of chấm dứtto make both ends meet (xem) meetno end vô cùngno end obliged to lớn you: khôn cùng cảm ơn anhno end of khôn xiết nhiềuno over of trouble: rất nhiều điều phiền nhiễu hay diệuhe is no end of a fellow: nó là 1 trong những thằng thân phụ tuyệt diệuto end liền, liên tụcfor hours on end: trong mấy giờ đồng hồ liền trực tiếp đứngto place over to end đặt nối đàu vào nhauto put an kết thúc to chấm dứt, kho bãi bỏto turn kết thúc for end lộn ngược lại, trở đầu lại, tảo ngược lạiworld without end (xem) world ngoại cồn từ kết thúc, chấm dứt kết liễu, diệt nội đụng từ kết thúc, chấm dứt đi mang đến chỗ, gửi đến kết quả làto kết thúc up kết luận, kết thúcto kết thúc with chấm dứt bằngto kết thúc by doing something ở đầu cuối sẽ làm việc gìto kết thúc in smoke (xem) smoke
đầu nắp (của thứ hộp)acid-coagulation end pointthời điểm hoàn thành đông tụ axitbalance at the kết thúc of the yearsố dư cuối nămbeef loin endthịt lưngbeef navel endthịt bụngbest endtảng thịt lưng (cừu)boiling end pointthời điểm xong xuôi quá trình sôibrisket endthịt ngựcbrisket endthịt ứcbung endnút thùngcan end curling machinemáy có tác dụng nắp hộpcan packer"s endnắp hộp sắtcanbottom endđáy vỏ hộp sắtchump endtảng thịt lưngcooking end pointthời điểm hoàn thành nấudelivery endđáy toá tảidelivery endnút toá tảidischarge endcửa tháoelasticity of demand end supplyđộ co giãn của mong và của cungend accounttài khoản quyết toánend advertising sectionphần quảng cáo làm việc cuối (sách, tạp chí)end advertising sectionphần quảng cáo nghỉ ngơi cuối (sách, tạp chí...)end bunker refrigerated truckxe chở đá gồm két bán. Kết thúc consumer (end-consumer)người áp dụng cuối cùngend consumer (end-consumer)người chi tiêu và sử dụng trực tiếpend cutcắt cuốiend cuthợp phần cuốiend fermentationsự lên men kết thúcend flangemép đầu hộpend justifies the meanscứu cánh biện minh phương tiệnend justifies the means (the...)cứu cánh biện minh phương tiện đi lại danh từ o sự kết thúc, đoạn cuối, đầu mút, giới hạn; kết quả, mục đích động từ o kết thúc, chấm dứt § adit end : đáy lò § big kết thúc : đầu thanh truyền § bing kết thúc : đống phế liệu, phần thừa thải § blank buttress over : nắp (thiết bị) § boiler kết thúc : đáy nồi hơi § box both over : đầu nối kép (khoan) § dead over : đầu mút, điểm cuối § fag kết thúc : chất thải, chất buồn bực § heavy end : phần cất nặng cuối § light over : phần cất ngọn § xuất hiện end : đầu mút ống không ren § pipe ends : đầu mút của ống § plain kết thúc : đầu mút trơn § spigot end of pipe : đầu chột của ống § stub over : đầu thanh nối § tail over : đoạn cuối, đoạn đuôi § threaded kết thúc : đầu mút bao gồm ren § kết thúc damage : hỏng cuối Tông hại ở đầu nối ống § end echelon : xếp bậc cuối Xếp tuy nhiên song nhưng chồng lên nhau như ngói trên mái nhà Nếp uốn, đứt gãy với chỗ nối tiếp trong đá gồm thể hướng theo bậc § kết thúc effector : bộ chấp hành đầu cuối Dụng cụ cần sử dụng trên manip của một phương tiện điều khiển từ xa để làm cho việc vào hệ thống sản xuất dưới biển ở phần cuối sử dụng khoá đẩy để đặt cùng kéo thiết bị như cài đặt van § end for kết thúc : đầu để ráp nối § kết thúc of curve : cuối đường cong Độ sâu giếng khoan lệch tại điểm nhưng đoạn cong kết thúc § end off : kết thúc, chấm dứt § over user : người sử dụng đầu cuối Người sở hữu và sử dụng cuối cùng khí tự nhiên từ ống dẫn Người sử dụng cuối cùng thường là một công ty công nghiệp hoặc một nhà máy năng lượng § end-on : hệ thống cánh phương pháp xếp sắp trong thăm dò địa chấn với điểm nổ ở một phía của hệ sản phẩm cung cấp thêm nhiệt § end-point : điểm cuối Thời điểm nhất định trong quy trình phản ứng Trong quy trình chuẩn độ thì đó là điểm nhưng mà chất chỉ thị hoá học đổi màu § end-to-end : đầu này tới đầu cơ Một kiểu mô hình ngập nước trong vỉa chứa vào đó giếng được bơm nước có vị trí ở đầu này của mỏ và dịch chuyển dần về đầu kia. Chiều lâu năm của van đo từ đầu này đến đầu cơ của van

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): end, ending, end, unending, endless, endlessly

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): end, ending, end, unending, endless, endlessly


*

*

*

end

Từ điển Collocation

end noun

1 furthest part of sth

ADJ. bottom, lower | top, upper | back, rear, tail (figurative) I just caught the tail kết thúc of the movie. | front | extreme, very | far, opposite, other That"s his wife sitting at the far over of the table. | round, square, etc. | pointed, sharp | cheap housebuyers at the cheap end of the market | dear, expensive | dead We tried cutting through a back road but it was a dead end. (figurative) a dead-end job | deep, shallow (of a swimming pool) (figurative) The company believes in throwing new employees in at the deep end with at the kết thúc of the movie. | by the ~ He wants the reports by the over of the month. | in the ~ In the end, they decided to lớn spend the holiday at home. | to lớn the ~ He won"t win, but he"ll keep fighting to the end. | towards the ~ I was getting bored towards the end of the talk. | till/until the ~ I"m staying until the kết thúc of this week. | up to lớn the ~ It stayed hot right up khổng lồ the kết thúc of September. | ~ khổng lồ What the business community wants is an over to the recession.

PHRASES the over of an era Her death marks the over of an era. | the kết thúc of the line/road (figurative) The loss of this no training. | free, knotted, loose Take the free end of the rope & pass it through the hole.contract could signal the over of

(figurative) The tác giả tied up all the loose ends of the story in the final chapter. | west, western, etc. the southern kết thúc of the lake

VERB + over come to, get to, reach Continue until you reach the over of the road. | change The teams changed ends at half time.

PREP. at the ~ Turn into Hope Street and our house is right at the end. | on ~ Stand it on over (= upright).

PHRASES over of the spectrum The two parties represent opposite ends of the political spectrum. | (from) kết thúc to over We walked along the whole promenade, from kết thúc to end. They arranged the tables over to end.

2 last part of sth

ADJ. abrupt, sudden | dramatic | early The injury brought her career lớn an early end. | fitting The award was a fitting end to a distinguished career.

VERB + over come to, get to, reach The meeting finally came lớn an over at six. I"ll never get to lớn the over of this book! | approach, draw to, near As the evening was drawing to lớn an end, the firework display took place. | bring (sth to), put Talks were in progress khổng lồ bring an end to the fighting. | gọi for call for an kết thúc to the violence

over + VERB be in sight There"s no kết thúc in sight lớn the present crisis.

kết thúc + NOUN product, result The film"s backers were delighted with the over product.

PREP. at an ~ The proceedings are expected lớn be at an over by 6 p.m. | at the ~ They get married the line for the shipyard. | from beginning to kết thúc His story was one big lie from beginning to end. | to/until the bitter kết thúc We will fight this court case to lớn the bitter end.

3 aim/purpose

ADJ. beneficial, desirable, worthwhile, worthy | destructive | practical, pragmatic | common Despite our differences, we were working to a common end. | selfish | commercial, economic, educational, ideological, political, social, utilitarian

VERB + over achieve, further, pursue She was prepared lớn lie in order lớn achieve her ends. | work to lớn

PREP. lớn … ends The money might have been used to more beneficial ends. | to lớn this ~ She wished khổng lồ have a house built, and to this end she engaged a local architect.

PHRASES an end in itself For her, travelling had become an kết thúc in itself rather than a means of seeing new places. | a means khổng lồ an end I don"t enjoy studying computing?it"s just a means to lớn an end. | the kết thúc justifies the means He defended a morality in which the end justifies the means. | to/for your own ends She is exploiting the current situation for her own ends. | with this over in view (= in order to lớn achieve this)

4 death

ADJ. sad, tragic | bad, sticky to come lớn a sticky (= unpleasant, but deserved) over | untimely

VERB + kết thúc come to, meet (literary) He met his kết thúc at the Battle of Waterloo.

end + VERB come The kết thúc came when he collapsed after playing golf.

Từ điển WordNet


n.

either extremity of something that has length

the end of the pier

she knotted the kết thúc of the thread

they rode khổng lồ the over of the line

a final part or section

we have given it at the end of the section since it involves the calculus

Start at the beginning và go on until you come to lớn the end

the surface at either extremity of a three-dimensional object

one kết thúc of the box was marked `This side up"

(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage

the kết thúc managed khổng lồ hold onto the pass

one of two places from which people are communicating lớn each other

the phone rang at the other end

both ends wrote at the same time

a boundary marking the extremities of something

the end of town

the part you are expected to lớn play

he held up his end

a position on the line of scrimmage

no one wanted to play end

v.

put an end to

The terrible news ended our hopes that he had survived
Xem thêm: Thành Ngữ: Hit The Sack Là Gì ? Hit The Sack Là Gì

File Extension Dictionary

Census of Employment and Wages Flat Data file (Bureau of Labor Statistics)Corel Draw Arrow Definition

English Synonym và Antonym Dictionary

ends|ended|endingsyn.: cease clean up close complete conclude discontinue finish halt quit result stop terminate wind upant.: begin beginning commence start