Bạn muốn mày mò về các dạng hòn đảo ngữ trong tiếng Anh? Bởi đó là một một trong những ngữ pháp đặc biệt và khá nặng nề trong ngữ pháp giờ anh. Do thế, để giúp chúng ta dễ dàng học hành và thao tác với cấu trúc ngữ pháp này, reset1010.com sẽ tổng phù hợp các dạng đảo ngữ thường chạm chán và phổ biết duy nhất hiện nay. Hi vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.Bạn đã xem: Under no circumstances là gì

1. Đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh được phát âm là gì

Hiện tượng hòn đảo ngữ là hiện tại tượng đảo ngược vị trí đụng từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích mục đích dìm mạnh. Vào trường hợp kia ngữ pháp sẽ cố đổi, phía sau phó từ mở màn câu là trợ hễ từ rồi new đến chủ ngữ và đụng từ chính

Ví dụ:

Little did I know that he was a compulsive liar.At no time (= never) did I say I would accept late homework.

Bạn đang xem: Under no circumstances là gì

2. Những dạng đảo ngữ phổ thay đổi bạn cần biết

a) Đảo ngữ với No và Not

Cấu trúc đảo ngữ:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Ví dụ:

No money shall I lend you from now on. = Not any money shall I lend you from now on.

b) Đảo ngữ với những cụm từ có No

Trong những dạng hòn đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh, hòn đảo ngữ với các cụm từ bỏ No bên dưới đây:

At no timeOn no conditionOn no account + Auxiliary + S + NUnder/ in no circumstancesFor no reasonIn no wayNo longer

Ví dụ:

For no reason shall you play truant.The money is not to be paid under any circumstances. (= Under no circumsstances is the money tobe paid.)On no condition shall we accept their proposal.

c) Đảo ngữ với các trạng từ tủ định

Những trạng từ bao phủ định thông dụng như: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Cấu trúc:

Never/Rarely/Seldom/Little/Hardly ever + Auxiliary + S + V

Ví dụ:

Never in Mid – summer does it snow.Hardly ever does he speak in the public.

d) Đảo ngữ No sooner………. Than…..

Một trong các dạng đạo ngữ trong tiếng Anh thường gặp gỡ nhất đó là đảo ngữ mô tả 2 hành động cùng xẩy ra sát và kế tiếp nhau sau 1 lúc

Cấu trúc:

No sooner… thanScarely… whenScarely… whenHardly… when…. + had + S + PII …+ S + Ved(ngay sau thời điểm …..)

Ví dụ: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

e) Đảo ngữ cùng với câu điều kiện

Trong hòn đảo ngữ với câu điều kiện họ có 3 dạng sau:

Câu điều kiện loại 1: If – clause = Should + S + V…

Ví dụ:

Should she come late, she will miss the train.Should he lend me some money, I will buy that house.

Câu đk loại 2: If – clause = Were S + to-V/Were + S…

Ví dụ:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..If I knew her, I would invite her lớn the các buổi party = Were I to know her, I……..

Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3

Ví dụ: Had my parents encouraged me, I would have passed exam

f) Đảo ngữ với No where

Một trong số những dạng đảo ngữ trong giờ Anh thường bắt gặp chính là kết cấu với No where:

No where + Aux (Trợ rượu cồn từ) + S + V

Ví dụ:

No where can you buy the goods as good as those in my country.No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.No where vị I feel as comfortable as I vày at home.


*

g) Đảo ngữ với cấu tạo So + adjective + be + N + clause

Ví dụ: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

h) Đảo ngữ với Not only……. But……also…

Cấu trúc thông dụng thường được áp dụng nhất:

Not only + Auxiliary + S + V but…. Also……….

Ví dụ:

Not only is he good at English but he also draws very well.Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

e) Đảo ngữ với until/ till bạn cần biết

Cấu trúc cơ bản:

Until/Till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

Ví dụ:

1. I didn’t know that I had lost my key till I got home.

=> Not until/till I got home did I know that I had lost my key

2. I won’t come trang chủ till 10 o’clock.

=> Not until/till o’clock that I will come home

=> It is not until 10 o’clock that I will come home

j) Đảo ngữ cùng với SO

Cấu trúc:

So + Adj/Adv + Auxiliary + S + V + that – clause (mệnh đề danh từ)

Ví dụ:

So difficult was the exam that few student pass it.So attractive is she that many boys run after her.

k) Đảo ngữ với ONLY

Only one: chỉ mộtOnly with + N: chỉ vớiOnly after+ N: chỉ sau khiOnly in that way: chỉ bằng cách kiaOnly then + trợ hễ từ+ S+ V: chỉ sau khiOnly …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)Only when + clause: chỉ khiOnly later: chỉ sau khiOnly in this way: chỉ bằng cách nàyOnly later: chỉ sau khiOnly if+ clause: chỉ nếu nhưOnly later: chỉ sau khiOnly in adv of time/ place: chỉ lúc/ởhoặc Only … + S + V + trợ hễ từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

Only once did I meet her.Only after all guests had gone trang chủ could we relax.Only when I understand her did I lượt thích her.Only by practising English every day can you speak it fluently.


*

Bài tập áp dụng các dạng hòn đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh

She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

One rarely finds good service these days.

=> Rarely…………………………………………………

He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only…………………………………………………

He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner………………………………………………

The door could not be opened without using force.

=> Only ……………………………………………………

Đáp án

Never before had she been so happy.Rarely does one find good service these days.Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.No sooner had he left the office than the telephone rang.

Xem thêm: Revenues Là Gì ? Cách Tạo Revenue Hiệu Quả Như Thế Nào? Revenues Là Gì

Only using force could the door be opened.