Câu hỏi: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions

University Entrance Examination is very important to Vietnamese students. High school graduates have to lớn take it và get high results lớn be admitted lớn universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken to lớn reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded. Normally, candidates take 3 exam subjects, và each lasts 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, and Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry và Biology; Group C: Literature, History, và Geography; Group D: Literature, Foreign Language, và Mathematics.In addition lớn universities, there are community colleges, art and technology institutes, professional secondary schools, và vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month lớn 2-year courses.According to lớn Vietnam"s Ministry of Education & Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning lớn increase the number of non-public universities khổng lồ 30% by 2007.

Bạn đang xem: University entrance examination in vietnamese is very ______

Câu 1: University Entrance Examination in Vietnam is very _________.

A. Interesting

B. Stressful 

C. Free 

D. Easy

Câu 2: The word “those” refers lớn _________.

A. Exam subjects 

B. Young people

C. Universities 

D. Examinations

Câu 3: In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _________ percent.

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

Câu 4: Which sentence refers khổng lồ the University Entrance Examination in Vietnam?

A. Students find it easy to lớn get success in the University Entrance Examination.

B. Maths is compulsory in the University Entrance Examination.

C. Students are not allowed to lớn choose their exam subjects.

D. There are four fixed groups of exam subjects for students to lớn choose.

Câu 5: According to lớn the passage, _________.

A. The Vietnamese government will close all non-public universities by next year

B. The Vietnamese government does not appreciate non-public universities

C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

D. Vietnamese students have no alternative lớn continue their higher study besides universities

*

Tạm dịch và lời giải:

Kỳ thi tuyển sinh đại học rất đặc biệt quan trọng đối với sinh viên Việt Nam. Học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học bắt buộc tham gia và tất cả được tác dụng cao để được nhận vào những trường đại học. Áp lực đối với thí sinh vẫn tồn tại rất cao bất chấp các giải pháp đã được tiến hành để giảm độ lạnh xung quanh các kỳ thi này, do việc đảm bảo an toàn vị trí vào một trường đại học được xem là một cách tiến quan trọng hướng tới việc nghiệp thành công cho tất cả những người trẻ tuổi, đặc biệt là những fan từ nông thôn tuyệt các mái ấm gia đình khó khăn. Những năm 2004, cầu tính sát 1 triệu học viên Việt Nam đã thi vào ngôi trường đại học, cơ mà trung bình chỉ có 1 trong 5 thí sinh thành công. Thông thường, thí sinh tham gia 3 môn thi, mỗi môn kéo dài 180 phút. Bao gồm 4 khối thi nuốm định: Khối A: Toán học, trang bị lý cùng Hóa học; Khối B: Toán học, Hóa học và Sinh học; Khối C: Văn học, lịch sử vẻ vang và Địa lý; Khối D: Văn học, ngoại ngữ, và Toán học.

Ngoài các trường đại học, có các trường cao đẳng cộng đồng, các viện nghệ thuật và kỹ thuật, các trường cung cấp và những trường dạy dỗ nghề hỗ trợ bằng hoặc chứng chỉ với một vài tháng mang đến 2 năm.

Theo Bộ giáo dục và Đào tạo thành Việt Nam hiện thời có 23 trường đại học ngoài công lập, chiếm 11% tổng số trường đại học. Những trường đh ngoài công lập này hiện tại đang đào tạo và giảng dạy 119.464 sinh viên hay chiếm 11,7% tổng số sinh viên. Chính phủ đang lên chiến lược tăng số trường đại học ngoài công lập lên 30% vào trước năm 2007.

Câu 1: Thi tuyển sinh đại học ở việt nam rất _________.

A. Thú vị

B. Căng thẳng

C. Trường đoản cú do

D. Dễ dàng dàng

Đáp án : B. Stressful 

Giải thích:

Thông tin: The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken khổng lồ reduce the heat around these exams

Câu 2: Từ "those" đề cập cho _________.

A. Những môn thi

B. Những người trẻ tuổi

C. Ngôi trường đại học

D. Những kỳ thi

Đáp án là: B. Young people

Giải thích:

“those” đề cập cho “young people” sinh hoạt phía trước: since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families.

Bởi việc bảo đảm an toàn vị trí trong một trường đại học được coi là một cách tiến đặc biệt quan trọng hướng tới sự nghiệp thành công cho tất cả những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người từ nông thôn hay các mái ấm gia đình khó khăn.

Câu 3:

Năm 2004, tỷ lệ sinh viên thành công trong kỳ thi tuyển chọn sinh đh là khoảng chừng _________ phần trăm.

A. 5 B. 10 C. 20 D. 50

Đáp án là: C. 20

Giải thích:

Thông tin: In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.

Trong năm 2004, ước tính ngay sát 1 triệu học viên Việt Nam đã thi vào ngôi trường đại học, nhưng trung bình chỉ có một trong 5 sỹ tử thành công. (20%)

Câu 4:

Câu như thế nào đề cập mang đến kỳ thi tuyển sinh đại học ở Việt Nam?

A. Học sinh thấy dễ dãi để thành công trong kỳ thi tuyển chọn sinh đại học.

B. Toán là đề xuất trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

C. Học viên không được phép chọn môn thi.

D. Gồm bốn khối những môn thi cố định và thắt chặt để học sinh lựa chọn.

Đáp án là: D. There are four fixed groups of exam subjects for students lớn choose.

Giải thích:

Thông tin: There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, và Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry & Biology; Group C: Literature, History, & Geography; Group D: Literature, Foreign Language, and Mathematics.

Đáp án:D

Câu 5:

Theo đoạn văn, _________.

Xem thêm: Bài Tập Về Since Và For Cho Trẻ Em, Phân Biệt Cấu Trúc Since Và For Chuẩn Nhất

A. Chính phủ nước ta sẽ đóng toàn bộ các trường đh ngoài công lập vào năm tới

B. Chủ yếu phủ nước ta không nhận xét cao các trường đại học ngoài công lập

C. Chính phủ nước ta khuyến khích thành lập các trường đại học ngoài công lập

D. Học viên Việt Nam không tồn tại lựa lựa chọn nào để tiếp tục học cao hơn ngoài những trường đại học

Đáp án là: C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

Giải thích:

Thông tin: These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities khổng lồ 30% by 2007.