Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên vào C/C++. Mỗi đối tượng người sử dụng sinh viên có những thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình cùng học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

lúc khởi tạo, công tác sẽ hiểu file “student.txt” để lấy ra list sinh viên đã có được lưu trước đó.

Điểm vừa đủ là cực hiếm trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

học lực được tính như sau:

yêu thương cầu: tạo ra một menu với các tính năng sau:

họ sẽ sử dụng struct để tư tưởng một kết cấu sinh viên, cùng một mảng struct để tàng trữ danh sách sinh viên. Sau đây là công việc cụ thể để cài đặt chương trình làm chủ sinh viên trong C/C++ bởi struct.

chúng ta sẽ tạo thành một cấu trúc sinh viên như sau, diemTB sẽ được tính bởi trung bình của những môn toán, lý với hóa. hocluc đang được giám sát và đo lường dựa vào diemTB như yêu mong của bài bác toán.

Bây giờ bạn có thể sử dụng struct SinhVien với dễ dàng và đơn giản hơn bằng SV với tự khóa typedef, như sau:

Sau đó là danh sách những hàm mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình thống trị sinh viên, các hàm này sẽ được cung cấp thân hàm sau đó:

Hàm này in ra một dòng gồm n ký kết tự “_”.

Tham số:

Thân hàm printLine():

Yêu ước của câu hỏi là id của sinh viên auto tăng.

Nên họ sẽ tạo nên hàm này để lấy ra id lớn nhất của danh sách sinh viên a<>.

Tham số:

Thân hàm idLonNhat():

Hàm này được áp dụng để thêm new sinh viên vào list sinh viên. Cùng với hàm này chúng ta sẽ bóc tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm nhapThongTinSV():

Thân hàm nhapSV():

Hàm này được thực hiện để update thông tin sv theo ID. Cùng với hàm này chúng ta sẽ bóc ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm capNhatThongTinSV():

Thân hàm capNhatSV():

Hàm này được thực hiện để xóa sv khỏi list theo ID. Tình sinh viên gồm ID đã đến trong danh sách, trường hợp tồn trên thì thực hiện xóa sinh viên.

Tham số:

Thân hàm xoaTheoID():

Hàm này được áp dụng để kiếm tìm kiếm sinh viên trong list theo tên. Không rõ ràng chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm timKiemTheoTen():

Thân hàm tinhDTB():

Thân hàm xeploai():

Hàm này được áp dụng để thu xếp sinh viên theo điểm vừa phải theo thiết bị tự tăng dần.

Tham số:

Thân hàm sapxepTheoDTB():

Hàm này được thực hiện để sắp xếp sinh viên theo tên theo vật dụng tự tăng dần và không phân minh chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm sapXepTheoTen():

Hàm này được thực hiện để hiện nay thị danh sách sinh viên ra màn hình.

Tham số:

Thân hàm showStudent():

Hàm này được thực hiện để đọc danh sách sinh viên từ file.

Tham số:

cực hiếm trả về của hàm là con số sinh viên tất cả trong tệp tin và list sinh viên.

Thân hàm docFile():

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên tự file.

Tham số:

quý giá trả về của hàm là con số sinh viên gồm trong tệp tin và list sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

Hàm main của họ được sử dụng để có thể tạo menu và tinh chỉnh chương trình cai quản sinh viên.

Giải thích chân thành và ý nghĩa của những biến:

lúc khởi chế tạo chương trình họ sẽ đọc list sinh viên có sẵn trong tệp tin sinhvien.txt, đồng thời lấy ra được số lượng sinh viên với id lớn nhất hiện tại của list sinh viên.

Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

tiếp đến menu tinh chỉnh sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():


tiếp sau đây là toàn thể code của chương trình làm chủ sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include#include#include #include #define MAX 100using namespace std;struct SinhVien int id; char ten<30>; char gioiTinh<5>; int tuoi; float diemToan; float diemLy; float diemHoa; float diemTB = 0; char hocluc<10> = "-";;typedef SinhVien SV;void printLine(int n);void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);void nhapSV(SV a<>, int id, int n);void capNhatThongTinSV(SV &sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n);int xoaTheoID(SV a<>, int id, int n);void timKiemTheoTen(SV a<>, char ten<>, int n);void tinhDTB(SV &sv);void xeploai(SV &sv);int idLonNhat(SV a<>, int n);void sapxepTheoDTB(SV a<>, int n);void sapXepTheoTen(SV a<>, int n);void showStudent(SV a<>, int n);int docFile(SV a<>, char fileName<>);void ghiFile(SV a<>, int n, char fileName<>);void pressAnyKey();int main() { int key; char fileName<> = "sinhvien.txt"; SV arraySV; int soluongSV = 0; int idCount = 0; // nhap danh sach sinh vien tu tệp tin soluongSV = docFile(arraySV, fileName); idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV); while(true) { cout > key; switch(key){ case 1: cout 0) int id; cout > id; capNhatSV(arraySV, id, soluongSV); else{ cout 0) int id; cout > id; if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) printf("nSinh vien teo id = %d da bi xoa.", &id); soluongSV--; else cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout = 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi"); else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha"); else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh"); else strcpy(sv.hocluc, "Yeu"); void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; sv.id = id; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void nhapSV(SV a<>, int id, int n) printLine(40); printf("n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1); nhapThongTinSV(a, id); printLine(40);void capNhatThongTinSV(SV &sv) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n) int found = 0; for(int i = 0; i a.diemTB) tmp = a; a = a; a = tmp; void sapXepTheoTen(SV a<>, int n) //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan SV tmp; char tenSV1<30>; char tenSV2<30>; for(int i = 0;i 0) tmp = a; a = a; a = tmp; int idLonNhat (SV a<>, int n) int idMax = 0; if (n > 0) idMax = a<0>.id; for(int i = 0;i idMax) idMax = a.id; return idMax;int docFile(SV a<>, char fileName<>) { tệp tin * fp; int i = 0; fp = fopen (fileName, "r"); cout
► bài tập giảm phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920►Hotline : 19006933 nhánh 2► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition khổng lồ looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

*

Download image here

Lần đầu tập khiêu vũ như một TikToker chuyên nghiệp | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge

Watch the clip below.


Sắm tức thì Loa công nghệ bluetooth không dây LG Xboom 360 RP4 chill không còn nấc: https://cellphones.com.vn/loabluetoothlgxboom360rp412e.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/loabluetoothlgxboom360rp412e.html_25122021Mua ngay máy tính bảng ipad Pro 12.9 sút đến 3,5 triệu đồng: https://cellphones.com.vn/ipadpro1292021.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/ipadpro1292021.html_25122021???? Sửa chữa điện thoại cảm ứng thông minh laptop giá rất tốt uy tín rước ngay trên Điện Thoại Vui : https://dienthoaivui.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/4???? Điện thoại Phụ kiện GIÁ TỐT NHẤT CHÍNH HÃNG trên CellphoneS: https://cellphones.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=schannel_refer???? Subscribe kênh Youtube của CellphoneS: https://bit.ly/3yKDxMO✌️ contact quảng cáo, hợp tác Huy: partners.schannel
gmail.com hoặc https://www.facebook.com/huy.nl???? lượt thích Facebook của SchanneI: http://fb.com/schanneI.vn???? Subscribe SchanneI giúp thấy ngay đoạn clip mới nhất: ➤ http://bit.ly/SubscribeSchanneI0:00 Thông điệp thiên hà 2:54 Ngày đầu lòng tin vùn vụt6:52 Ngày 2 trầy domain authority tróc vẩy8:50 Ngày 3 Minh Mux tất cả thật sự dancing được? 9:40 Ngày 4 bị gia sư Xoăn mắng 12:05 Ngày 5 ko tập nữa shop chúng tôi đi shopping13:27 Ngày 6 ghép quy củ cùng Oops và chúng tôi sợ18:08 nhảy xấu nhưng yêu cầu đẹp20:35 DDay PUBLIC DANCE CHALLENGE


*

Download image here

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4

Watch the video clip below.

Xem thêm: Các Thuật Toán Nhân 2 Ma Trận (Matrix Multiplication), Nhân 2 Ma Trận C++, Viết Chương Trình Như Thế Nào


✔️ VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4✔️ trọng trách của sinh học tập Câu khẳng định nào dưới đây là đúng độc nhất (đánh vết x vào đầu câu cơ mà em chọn )?Nhiệm vụ chính của Sinh học và của Thực đồ vật học là: nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật phân tích sinh vật dụng để cải tiến và phát triển và đảm bảo chúng nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, quan hệ giữa các sinh vật và giữa những sinh vật dụng với môi trường để thực hiện hợp lí, cải tiến và phát triển và bào vệ chúng giao hàng đời sống con người???? Để nhận những tài liệu ôn thi, ôn tập, toán nâng cao, bài bác tập rèn luyện, đề thi xem thêm các em theo dõi trang bên trên Face book tại trên đây :???? https://www.facebook.com/kenhhoctoanonline/Trang web học toán : ???? http://hoctoanonline123.info/Cảm ơn quý vị các bạn và các em vẫn xem video.hãy đk kênh thành đô vlog nhà thừa nhận chuông nhằm theo dõi các video mới nhất???? Đăng ký kết : https://goo.gl/uSThJq

*

Download image here

Cấu trúc di truyền của quần thể – bài bác 16 – Sinh học tập 12 – Cô Kim tuyến đường (DỄ HIỂU NHẤT)

Watch the đoạn phim below.