Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên trong C/C++. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

Khi khởi tạo, chương trình sẽ đọc file “student.txt” để lấy ra danh sách sinh viên đã được lưu trước đó.

Điểm trung bình là giá trị trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

Học lực được tính như sau:

Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau:

Chúng ta sẽ sử dụng struct để định nghĩa một cấu trúc sinh viên, và một mảng struct để lưu trữ danh sách sinh viên. Sau đây là các bước cụ thể để cài đặt chương trình quản lý sinh viên trong C/C++ bằng struct.

Chúng ta sẽ tạo một cấu trúc sinh viên như sau, diemTB sẽ được tính bằng trung bình của các môn toán, lý và hóa. hocluc sẽ được tính toán dựa vào diemTB như yêu cầu của bài toán.

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng struct SinhVien với đơn giản hơn bằng SV với từ khóa typedef, như sau:

Sau đây là danh sách các hàm mà chúng ta sẽ sử dụng trong chương trình quản lý sinh viên, các hàm này sẽ được cung cấp thân hàm sau đó:

Hàm này in ra một dòng có n ký tự “_”.

Tham số:

Thân hàm printLine():

Yêu cầu của bài toán là id của sinh viên tự động tăng.

Nên chúng ta sẽ tạo hàm này để lấy ra id lớn nhất của danh sách sinh viên a<>.

Tham số:

Thân hàm idLonNhat():

Hàm này được sử dụng để thêm mới sinh viên vào danh sách sinh viên. Với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm nhapThongTinSV():

Thân hàm nhapSV():

Hàm này được sử dụng để cập nhật thông tin sinh viên theo ID. Với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm capNhatThongTinSV():

Thân hàm capNhatSV():

Hàm này được sử dụng để xóa sinh viên khỏi danh sách theo ID. Tình sinh viên có ID đã cho trong danh sách, nếu tồn tại thì thực hiện xóa sinh viên.

Tham số:

Thân hàm xoaTheoID():

Hàm này được sử dụng để tìm kiếm sinh viên trong danh sách theo tên. Không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm timKiemTheoTen():

Thân hàm tinhDTB():

Thân hàm xeploai():

Hàm này được sử dụng để sắp xếp sinh viên theo điểm trung bình theo thứ tự tăng dần.

Tham số:

Thân hàm sapxepTheoDTB():

Hàm này được sử dụng để sắp xếp sinh viên theo tên theo thứ tự tăng dần và không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm sapXepTheoTen():

Hàm này được sử dụng để hiện thị danh sách sinh viên ra màn hình.

Tham số:

Thân hàm showStudent():

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên từ file.

Tham số:

Giá trị trả về của hàm là số lượng sinh viên có trong file và danh sách sinh viên.

Thân hàm docFile():

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên từ file.

Tham số:

Giá trị trả về của hàm là số lượng sinh viên có trong file và danh sách sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

Hàm main của chúng ta được sử dụng để khởi tạo menu và điều khiển chương trình quản lý sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của các biến:

Khi khởi tạo chương trình chúng ta sẽ đọc danh sách sinh viên có sẵn trong file sinhvien.txt, đồng thời lấy ra được số lượng sinh viên và id lớn nhất hiện tại của danh sách sinh viên.

Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

Sau đó menu điều khiển sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():


Sau đây là toàn bộ code của chương trình quản lý sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include#include#include #include #define MAX 100using namespace std;struct SinhVien { int id; char ten<30>; char gioiTinh<5>; int tuoi; float diemToan; float diemLy; float diemHoa; float diemTB = 0; char hocluc<10> = "-";};typedef SinhVien SV;void printLine(int n);void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);void nhapSV(SV a<>, int id, int n);void capNhatThongTinSV(SV &sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n);int xoaTheoID(SV a<>, int id, int n);void timKiemTheoTen(SV a<>, char ten<>, int n);void tinhDTB(SV &sv);void xeploai(SV &sv);int idLonNhat(SV a<>, int n);void sapxepTheoDTB(SV a<>, int n);void sapXepTheoTen(SV a<>, int n);void showStudent(SV a<>, int n);int docFile(SV a<>, char fileName<>);void ghiFile(SV a<>, int n, char fileName<>);void pressAnyKey();int main() { int key; char fileName<> = "sinhvien.txt"; SV arraySV; int soluongSV = 0; int idCount = 0; // nhap danh sach sinh vien tu file soluongSV = docFile(arraySV, fileName); idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV); while(true) { cout > key; switch(key){ case 1: cout 0) { int id; cout > id; capNhatSV(arraySV, id, soluongSV); }else{ cout 0) { int id; cout > id; if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) { printf("nSinh vien co id = %d da bi xoa.", &id); soluongSV--; } }else{ cout 0) { cout 0) { cout 0) { cout 0){ cout 0){ cout = 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi"); else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha"); else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh"); else strcpy(sv.hocluc, "Yeu");} void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) { cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; sv.id = id; tinhDTB(sv); xeploai(sv);}void nhapSV(SV a<>, int id, int n) { printLine(40); printf("n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1); nhapThongTinSV(a, id); printLine(40);}void capNhatThongTinSV(SV &sv) { cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; tinhDTB(sv); xeploai(sv);}void capNhatSV(SV a<>, int id, int n) { int found = 0; for(int i = 0; i a.diemTB) { tmp = a; a = a; a = tmp; } } }}void sapXepTheoTen(SV a<>, int n) { //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan SV tmp; char tenSV1<30>; char tenSV2<30>; for(int i = 0;i 0) { tmp = a; a = a; a = tmp; } } }}int idLonNhat (SV a<>, int n) { int idMax = 0; if (n > 0) { idMax = a<0>.id; for(int i = 0;i idMax) { idMax = a.id; } } } return idMax;}int docFile(SV a<>, char fileName<>) { FILE * fp; int i = 0; fp = fopen (fileName, "r"); cout
► Bài tập giảm phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920►Hotline : 19006933 nhánh 2► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition to looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

*

Download image here

Lần đầu tập nhảy như một TikToker chuyên nghiệp | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge

Watch the video below.


Sắm ngay Loa Bluetooth LG Xboom 360 RP4 chill hết nấc: https://cellphones.com.vn/loabluetoothlgxboom360rp412e.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/loabluetoothlgxboom360rp412e.html_25122021Mua ngay iPad Pro 12.9 Giảm đến 3,5 triệu đồng: https://cellphones.com.vn/ipadpro1292021.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/ipadpro1292021.html_25122021???? Sửa chữa điện thoại laptop giá tốt nhất uy tín lấy ngay tại Điện Thoại Vui : https://dienthoaivui.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/4???? Điện thoại Phụ kiện GIÁ TỐT NHẤT CHÍNH HÃNG tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=schannel_refer???? Subscribe kênh Youtube của CellphoneS: https://bit.ly/3yKDxMO✌️ Liên hệ quảng cáo, hợp tác Huy: partners.schannel
gmail.com hoặc https://www.facebook.com/huy.nl???? Like Facebook của SchanneI: http://fb.com/schanneI.vn???? Subscribe SchanneI để xem ngay video mới nhất: ➤ http://bit.ly/SubscribeSchanneI0:00 Thông điệp vũ trụ 2:54 Ngày đầu tinh thần vùn vụt6:52 Ngày 2 trầy da tróc vẩy8:50 Ngày 3 Minh Mux có thật sự nhảy được? 9:40 Ngày 4 bị cô giáo Xoăn mắng 12:05 Ngày 5 không tập nữa chúng tôi đi shopping13:27 Ngày 6 ghép đội hình cùng Oops và chúng tôi sợ18:08 Nhảy xấu nhưng phải đẹp20:35 DDay PUBLIC DANCE CHALLENGE


*

Download image here

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4

Watch the video below.

Xem thêm: Các Thuật Toán Nhân 2 Ma Trận (Matrix Multiplication), Nhân 2 Ma Trận C++, Viết Chương Trình Như Thế Nào


✔️ VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4✔️ Nhiệm vụ của sinh học Câu khẳng định nào dưới đây là đúng nhất (đánh dấu x vào đầu câu mà em chọn )?Nhiệm vụ chính của Sinh học và của Thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng của sinh vật Nghiên cứu sinh vật để phát triển và bảo vệ chúng Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, mối quan hệ giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường để sử dụng hợp lí, phát triển và bào vệ chúng phục vụ đời sống con người???? Để nhận các tài liệu ôn thi, ôn tập, toán nâng cao, bài tập rèn luyện, đề thi tham khảo các em theo dõi trang trên Face book tại đây :???? https://www.facebook.com/kenhhoctoanonline/Trang web học toán : ???? http://hoctoanonline123.info/Cảm ơn quý vị các bạn và các em đã xem video.hãy đăng ký kênh thành đô vlog nhà nhấn chuông để theo dõi các video mới nhất???? Đăng ký : https://goo.gl/uSThJq

*

Download image here

Cấu trúc di truyền của quần thể – Bài 16 – Sinh học 12 – Cô Kim Tuyến (DỄ HIỂU NHẤT)

Watch the video below.