Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pity
*

pity /"piti/ danh từ lòng yêu mến hại, lòng yêu quý xót, lòng trắc ẩnto take (have) pity on someone; lớn feel pity for someone: thương xót ai, thương hại ai, động lòng trắc ẩn so với aifor pity"s sake: bởi lòng yêu quý hạiout of pity: vì lòng trắc ẩn điều đáng tiếc hại, điều xứng đáng tiếcwhat a pity!: thật xứng đáng tiếc!the pity is that...

Bạn đang xem: What a pity là gì

: điều đáng tiếc là...it"s a thousand pities that...: rất đáng tiếc là... ngoại rượu cồn từ mến hại, yêu quý xót, động lòng trắc ẩn đối vớihe is much to be pitied: thằng phụ vương thật đáng thương hại

*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

pity

Từ điển Collocation

pity noun

1 feeling of sadness for sb/sth

ADJ. immense

VERB + PITY be filled with, be full of, feel, have | show | arouse, inspire an unfortunate man who inspires pity

PREP. out of ~ I threw the child some money out of pity. | without ~ a cruel leader without pity | ~ for She was full of pity for him.

PHRASES a feeling/sense of pity, have pity on sb We begged him khổng lồ have pity on us. | an object of pity Deaf people bởi vì not want khổng lồ be seen as objects of pity. | take pity on sb I took pity on him and allowed him khổng lồ stay.

2 a pity: sth that makes you feel disappointed

ADJ. great, real, terrible | slight

PREP. ~ about The place was lovely, but it was a pity about the weather.

PHRASES a bit of a pity, rather/such a pity That would be rather a pity, wouldn"t it? | what a pity What a pity you didn"t tell me earlier!

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Mã Trường Đại Học Đông Á Đà Nẵng, Trường Đại Học Đông Á

v.


English Synonym and Antonym Dictionary

pities|pitied|pityingsyn.: compassion mercy sorrow sympathy

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu